Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 304

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle rakennusviraston ympäristöhakemuksesta (Kivikko)

HEL 2013-000130 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/324/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee muun muassa maa- ja kiviainesten välivarastointia Kivikossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 5.3.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Lupahakemuksen mukaan välivarastoinnin ja esikäsittelyn merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi arvioidaan mm. massojen välivarastoinnista ja esikäsittelystä sekä ajoneuvoliikenteestä aiheutuva pöly.  Kaupunginhallitus katsoo, että lupa-alueen läheiset raskaan liikenteen ajoväylät ja muu toiminta-alue tulee pitää mahdollisimman pölyämättöminä ympäristöhaittojen välttämiseksi.

Lupahakemukseen mukaan esikäsittelyn aiheuttamaa meluhaittaa torjutaan melua aiheuttavien toimintojen sijoittelulla siten, että meluvaikutus lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan minimoidaan. Lisäksi toimintojen ajoitus suunnitellaan siten, että eniten meluavat toiminnot, kuten murskaus tapahtuu arkipäivisin. Kaupunginhallitus katsoo, että lupahakemuksen mukaista toimintaa ei tule harjoittaa yöaikaan (kello 22-7).

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston maa- ja kiviaineksen, mineraalisten purkujätemateriaalien sekä tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Etelä-Suomen AVI:n kuulutus

3

Ympäristölupahakemus

4

Sijaintikartta

5

Ympäristölautakunta 5.3.2013

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee muun muassa maa- ja kiviainesten välivarastointia Kivikossa.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 5.3.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Kaupunginhallitus pitää maarakennuskäyttöön kelpaavien maiden hyötykäyttöä lähellä niiden syntypaikkaa kannatettavana. Hyödyntämällä maarakennuskäyttöön kelpaavia ylijäämäkiviaineksia säästetään luonnonvaroja, saavutetaan taloudellisia säästöjä sekä vähennetään kuljetusmatkoja ja raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja.

Lupahakemuksen mukaan välivarastoinnin ja esikäsittelyn merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi arvioidaan mm. massojen välivarastoinnista ja esikäsittelystä sekä ajoneuvoliikenteestä aiheutuva pöly.  Kaupunginhallitus katsoo, että lupa-alueen läheiset raskaan liikenteen ajoväylät ja muu toiminta-alue tulee pitää mahdollisimman pölyämättöminä ympäristöhaittojen välttämiseksi.

Lupahakemukseen mukaan esikäsittelyn aiheuttamaa meluhaittaa torjutaan melua aiheuttavien toimintojen sijoittelulla siten, että meluvaikutus lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan minimoidaan. Lisäksi toimintojen ajoitus suunnitellaan siten, että eniten meluavat toiminnot, kuten murskaus tapahtuu arkipäivisin. Kaupunginhallitus katsoo, että lupahakemuksen mukaista toimintaa ei tule harjoittaa yöaikaan (kello 22-7).

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston maa- ja kiviaineksen, mineraalisten purkujätemateriaalien sekä tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt seikat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee muun muassa maa- ja kiviainesten, mineraalisten purkujätemateriaalien ja tuhkapitoisen maa-aineksen välivarastointia ja esikäsittelyä Kivikossa. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 21.3.2013 mennessä.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 5.3.2013 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon rakennusviraston hakemuksesta.

Hakemuksen tiivistelmä

Rakennusvirasto hakee lupaa kiviainesten, kitka- ja koheesiomaiden, humus- ja multamaiden, mineraalisen purkujätemateriaalin (betoni, tiili ja asfaltti) ja maasta kaivettujen tuhkakerrosten (lento- ja pohjatuhka) ja maa-ainekseen sekoittuneen tuhkan välivarastointi- ja esikäsittelyalueelle Helsingin Kivikossa. Toiminnalle ei ole olemassa voimassa olevaa ympäristölupaa. Rakennusvirasto anoo lupaa aloittaa massojen välivarastointi ja esikäsittely lupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Helsingin kaupungin alueella maarakentamisessa tullaan pyrkimään jatkuvasti mahdollisimman vähäiseen massojen käsittelyyn. Tähän päästään hyvällä suunnittelulla ja esim. massojen jalostamisella. Kuitenkin rakennettavien alueiden negatiivisesta massakapasiteetista johtuen maarakennuskohteisiin joudutaan tuomaan maa- ja kiviainesta ulkopuolelta. Toisinaan myös rakennettavan alueen maa-aineksen rakennustekniset vaatimukset edellyttävät luonnon kiviaineksen tai maa- ja kiviaineksesta jalostetun materiaalin käyttämistä. Em. seikoista johtuen maa- ja kiviaineksen välivarastoinnille tarvitaan lisää välivarastointi- ja esikäsittelyalueita.

Lupa-alue sijaitsee Helsingin kaupungin Mellunkylän kaupunginosassa Kivikossa kolmella erillisellä määräalalla. Toiminta-alueiden yhteispinta-ala on noin 12,2 ha. Alue on tällä hetkellä rakentamatonta maa-aluetta ja joutomaa-aluetta.

Lähin häiriintyvä kohde (asuinrakennukset) on eteläisen toiminta-alueen itäpuolella noin 150 metrin etäisyydellä. Murskauslaitos tullaan sijoittamaan läntiselle toiminta-alueelle, josta etäisyys lähimpiin asuinrakennuksiin on yli 500 metriä.

Kivikon välivarastointi- ja esikäsittelyalueella kivi- ja maa-ainekset sekä jätteet valmistellaan uudelleenkäyttöä (maa-ainekset), kierrätystä (esikäsittelyssä syntynyt metallijäte, asfalttijäte) tai hyödyntämistä (betoni-, tiili-, ja asfalttijäte ja tuhkat) varten. Alueella ei loppukäsitellä jätettä. Alueella ei myöskään varastoida tai esikäsitellä pilaantuneita maa-aineksia.

Alueille otetaan vastaan kiviaineksia Helsingin alueen rakentamiskohteista. Laitoksen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin kello 7 – 22. Välivarastoitujen massojen enimmäismäärä on 400 000 m³. Toiminnalle haetaan lupaa vuoden 2019 loppuun asti.

Välivarastoinnin ja esikäsittelyn merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi arvioidaan murskauksesta, seulonnasta ja välppäyksestä sekä kuorma-autoliikenteestä syntyvä melu ja massojen välivarastoinnista ja esikäsittelystä sekä ajoneuvoliikenteestä aiheutuva pöly. 

Haitallisia meluvaikutuksia vähennetään toimintojen sijoittelulla ja melua aiheuttavien toimintojen ajoittamisella. Häiriintyvien kohteiden suuntaan sijoitetaan välivarastoitavasta aineksesta meluvalli. Pölyämistä vähennetään mm. varastokasojen ja esikäsittelytoimintojen sijoittelulla, kasojen ja esikäsiteltävien ainesten kastelulla ja murskainten koteloinnilla. Toiminta-alueelta Viikinojan kautta Vanhankaupunginlahteen kulkeutuvan veden epäpuhtauksia pyritään vähentämään jättämällä varastokasojen ja avo-ojan väliin vähintään 35 metriä leveä suojavyöhyke, johon kasojen suotovedet imeytyvät ennen ojaan kulkeutumista.

Ympäristöviranomaisille laaditaan vuosittain raportti, jossa esitetään mm. tiedot varastoidusta ja esikäsittelyistä massoista, tarkkailun tulokset, arvio haittojen merkityksestä ja ehdotuksen toimenpiteistä, joilla haittoja voidaan rajoittaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Etelä-Suomen AVI:n kuulutus

3

Ympäristölupahakemus

4

Sijaintikartta

5

Ympäristölautakunta 5.3.2013

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristölautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566