Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 299

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2013-2014

HEL 2013-003150 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa pelastuspalveluneuvottelukunnan vuosiksi 2013-2014.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa toimintatilanteessa.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä pelastuspalveluneuvottelukunnan jäseniksi viranhaltijan aseman perusteella

puheenjohtajaksi:

-        kaupunginjohtaja

varapuheenjohtajaksi:

-        rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja

jäseniksi:

-        pelastuskomentaja,

-        sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö,

-        kaupungininsinööri,

-        Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) toimitusjohtaja,

-        ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja,

-        Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja,

-        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja,

-        Helsingin Satama -liikelaitoksen toimitusjohtaja,

-        Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen (Palmia) toimitusjohtaja,

-        Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimitusjohtaja,

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja,

-        opetustoimen johtaja,

-        Helsingin poliisikomentaja,

-        Suomenlahden merivartioston komentaja,

-        Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja,

-        Kaartin Jääkärirykmentin komentaja,

-        Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja,

-        Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) operatiivisen tulosyksikön johtaja, sekä

-        Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja.

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön yksikön päällikön ja valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen pelastusjohtajan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastuspalveluneuvottelukunnan esitys

2

Pelastuspalveluneuvottelukunta toimikausi 2011-2012 (Khs 7.3.2011 § 245)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa pelastuspalveluneuvottelukunnan vuosiksi 2013-2014.

Pelastuspalveluneuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa toimintatilanteessa.

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä pelastuspalveluneuvottelukunnan jäseniksi viranhaltijan aseman perusteella

puheenjohtajaksi:

-        kaupunginjohtaja

varapuheenjohtajaksi:

-        rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja

jäseniksi:

-        pelastuskomentaja,

-        sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikkö,

-        kaupungininsinööri,

-        Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) toimitusjohtaja,

-        ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja,

-        Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) toimitusjohtaja,

-        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja,

-        Helsingin Satama -liikelaitoksen toimitusjohtaja,

-        Helsingin kaupungin Palmia -liikelaitoksen (Palmia) toimitusjohtaja,

-        Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimitusjohtaja,

-        Helsingin Energia -liikelaitoksen toimitusjohtaja,

-        opetustoimen johtaja,

-        Helsingin poliisikomentaja,

-        Suomenlahden merivartioston komentaja,

-        Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja,

-        Kaartin Jääkärirykmentin komentaja,

-        Suomenlahden meripuolustusalueen komentaja,

-        Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) operatiivisen tulosyksikön johtaja, sekä

-        Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja.

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön yksikön päällikön ja valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen pelastusjohtajan.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

Vielä kaupunginhallitus päättänee kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

Esittelijä

Pelastuspalveluneuvottelukunta asetettiin ensimmäistä kertaa 23.3.1981. Sen tehtävänä on ohjata Helsingin kaupungin pelastuspalvelun toimeenpano-organisaatioon kuuluvien viranomaisten, laitosten ja vapaaehtoisten järjestöjen suuronnettomuuksien torjuntaa koskevaa suunnittelua ja yhteistoimintaa sekä tarvittaessa avustaa pelastustoimien johtajaa toimintatilanteessa.

Viimeisin pelastuspalveluneuvottelukunta asetettiin toimikaudeksi 2011-2012 (Khs 7.3.2011 § 245).

Pelastuspalveluneuvottelukunnan jäsenet on nimetty virkatehtävittäin.

Pelastuspalveluneuvottelukunta esittää kaupunginhallitukselle, että se asettaisi pelastuspalveluneuvottelukunnan vuosiksi 2013-2014.

Päätösehdotuksessa esitetty pelastuspalveluneuvottelukunnan kokoonpano perustuu pelastuspalveluneuvottelukunnan esitykseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pelastuspalveluneuvottelukunnan esitys

2

Pelastuspalveluneuvottelukunta toimikausi 2011-2012 (Khs 7.3.2011 § 245)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Neuvottelukuntaan valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Pelastuspalveluneuvottelukunta

Pelastuslautakunta

Pelastuslaitos

Hallintokeskus, hallinto-osasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566