Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 297

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2013

HEL 2013-001850 T 02 08 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että puitesopimustoimittaja Sporrong Oy:ltä hankitaan vuonna 2013 kultaisia Helsinki-mitaleja noin 520 kpl arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 558 812,28 euroa (arvonlisäverollisena 692 927,23 euroa, alv 24 %). Vuoden 2013 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarviokohdalta 1 04 02, Käyttövarat Khn käytettäväksi (yritystunnus 1000), projektilta 1 04 02 00 603.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 27.2.2012_207 §.pdf

2

Puitesopimus_Helsinki_mitali_01032012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sporrong Oy

Muutoksenhaku hankintapäätökseen,minikilpailutus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että puitesopimustoimittaja Sporrong Oy:ltä hankitaan vuonna 2013 kultaisia Helsinki-mitaleja noin 520 kpl arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 558 812,28 euroa (arvonlisäverollisena 692 927,23 euroa, alv 24 %). Vuoden 2013 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Hankinnan arvonlisäveroton osuus maksetaan talousarviokohdalta 1 04 02, Käyttövarat Khn käytettäväksi (yritystunnus 1000), projektilta 1 04 02 00 603.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 27.2.2012 (207 §), että

-        kultaisen Helsinki-mitalien puitesopimustoimittajaksi valitaan Sporrong Oy sen 15.12.2011 tekemän tarjouksen mukaisesti

-        puitesopimus tehdään määräaikaisena neljäksi vuodeksi niin, että sopimuskausi alkaa, kun kaupunki tilaa vuoden 2012 Helsinki-mitalit

-        se tekee vuosittain erillisen päätöksen määrärahan myöntämiseksi Helsinki-mitalien hankkimiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mällänen, tietopalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsinki-mitalin valmistaminen Khs 27.2.2012_207 §.pdf

2

Puitesopimus_Helsinki_mitali_01032012.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sporrong Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Tiedoksisaajat

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566