Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 298

Eron myöntäminen kaupunginsihteerin virasta eläkkeelle siirtymisen vuoksi

HEL 2013-002069 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupunginsihteeri ********** virkasuhde päättyy 31.5.2013 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.6.2013 alkaen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunginsihteerin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta, että kaupunginsihteeri ********** virkasuhde päättyy 31.5.2013 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.6.2013 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginsihteeri ********* ilmoittaa kirjeellään 12.2.2013 kaupunginhallitukselle siirtyvänsä eläkkeelle 1.6.2013 alkaen.

Kaupunginsihteeri ********* toimii hallintokeskuksen sosiaali- ja terveystoimen rootelissa, joka huolehtii osaltaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajiston päätösvalmistelusta sekä avustaa päätösten täytäntöönpanossa. Kyseisen viran valmistelutehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatustoimen toimialaan kuuluvat asiat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Olli Harin ilmoitus eläkkeelle siirtymisestä

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje (kaupunginhallitus)

Päätöksessä mainittu

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566