Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

18.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 317

Tietokeskuksen arkistotoimen päällikön viran täyttäminen

HEL 2012-014037 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian tohtori Jussi Jääskeläisen tietokeskuksen arkistotoimen päällikön virkaan 4 942,62 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, niin päätös on ehdollinen, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen esitys arkistotoimen päällikön viran täyttämisestä

2

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti

Virkaan otettu

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa filosofian tohtori Jussi Jääskeläisen tietokeskuksen arkistotoimen päällikön virkaan 4 942,62 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, niin päätös on ehdollinen, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Esittelijä toteaa tietokeskuksen tehneen esityksen arkistotoimen päällikön viran täyttämisestä. Virantäytön kuvaus ja hakijoiden esittely perustuvat tietokeskuksen esitykseen. 

Arkistotoimen päällikön virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin sähköisillä ilmoitussivuilla ajalla 14.10.2012–5.11.2012.  Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja  Hufvudstadsbladetissa 14.10.2012 sekä  Metro-lehdessä 17.10. 2012. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä kaupungin eRekry-palvelussa sekä MOL.fi ja Oikotie.fi –palveluissa.

Arkistotoimen päällikön virkaan haki 5.11.2012 klo 14.00 mennessä päättyneen hakuajan kuluessa 33 henkilöä. Hakija AL peruutti hakemuksensa 4.2.2013. Hakijoista laadittu yhdistelmä on liitteenä. Yhdistelmän tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin. Hakijoista kolme on Helsingin kaupungin palveluksessa.

Arkistotoimen päällikkö johtaa Helsingin kaupungin arkistotointa arkistolain tarkoittamalla tavalla, johtaa osastopäällikkönä kaupunginarkiston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Arkistotoimen päällikkö on myös tietokeskuksen johtoryhmän jäsen. Kaupunginarkisto on yksi Suomen suurimmista julkisista arkistoista. Keskusarkistona kaupunginarkisto ottaa vastaan, ylläpitää ja huoltaa kaupungin julkisen toiminnan tuloksena syntyneen pitkäaikaisesti säilytettävän asiakirja-aineiston sekä hoitaa siihen liittyvän tieto- ja tutkijapalvelun. Kaupunginarkisto tukee ja antaa palveluja kaupungin virastoille ja laitoksille sekä osallistuu asiakirjahallinnon ja sähköisen arkistoinnin kehittämishankkeisiin. Lisäksi kaupunginarkisto vastaa Helsingin kaupungin Historiatoimikunnan valmistelu- ja sihteeritehtävistä.

Tietokeskuksen johtosäännön mukaan arkistotoimen päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi viran hakuilmoituksessa kiinnitettiin huomiota arkistoalan tuntemukseen ja kokemukseen arkistoalan johtamis- ja kehittämistehtävistä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoihin, sekä kykyyn johtaa ja kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti yhteistyössä henkilöstön ja kaupunkiorganisaation arkistonmuodostajien sekä sidosryhmien kanssa. Vielä todettiin, että hyvä englanninkielen hallinta ja muu kielitaito ovat eduksi.

Muodolliset vaatimukset täyttäviä hakijoita oli 15. Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin seitsemän henkilöä. Tietokeskus käytti haastatteluprosessissa ja haastattelujen suorittamisessa Psycon Oy:n palveluja. 

Ensimmäisen haastattelun suorittivat vs. kehittämispäällikkö Merja Koski ja vs. arkistotoimen päällikkö Eeva-Kaisa Peuranen tietokeskuksesta. Haastattelutilanteisiin osallistui Psycon Oy:n konsultti.

Kaikilla seitsemällä haastatelluilla (ensimmäinen haastattelu) on arkistotoimen alalta ja asiakirjahallinnosta monivuotista työkokemusta, mutta heidän kokemuksensa hallinto- ja johtamistehtävistä vaihtelee. Haastateltujen tämänhetkinen asema ja vastuu organisaatiossaan vaihtelevat. Kuudella haastatellulla on ylempänä korkeakoulututkintona filosofian tai valtiotieteiden maisterin tutkinto, yhdellä filosofian tohtorin tutkinto. Kaikilla haastatelluilla on sähköisen asiakirjahallinnon kokemusta. Kielitaitovaatimukset täyttyvät.

Tarkasteltaessa seitsemän haastatellun kokemusta sekä hallinto- ja johtamistehtävistä että hakuilmoituksessa kuvattuja arkistoimen päällikön viran menestyksellisessä hoitamisessa korostuvia taitoja, kokemuksia sekä hakijoiden selvityksiä koulutuksestaan, työkokemuksestaan ja muista ansioistaan, hakijat FT Jussi Jääskeläinen, FK MM ***************** ja AL nousivat muiden edelle. Tämä on haastattelijoiden yksimielinen arvio. Hakijat Jussi Jääskeläinen, MM

**************

ja hakemuksensa myöhemmin peruuttanut AL kutsuttiin toiseen haastatteluun, jonka suorittivat tietokeskuksen johtaja Asta Manninen ja vs. kehittämispäällikkö Merja Koski. Haastattelutilanteisiin osallistui Psycon Oy:n konsultti. Toisen haastattelun perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin hakijat Jussi Jääskeläinen, MM

**************

ja AL. Arvioinnin suoritti Psycon Oy.

Hakija MM toimii tällä hetkellä Kansallisarkistossa tietopalveluyksikön johtajana asiantuntijatehtävissä avustaen vastuualueen johtajaa.

Hakija MM on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 1984 pääaineenaan Suomen historia sekä sivuaineina yleinen historia, filosofia, taloushistoria, yhteiskuntatiede, tilastotiede ja kasvatustiede. Hän on suorittanut tietojenkäsittelyn approbaturin vuonna 1997 ja ylemmän arkistotutkinnon Valtionarkistossa vuonna 1988. Lisäksi MM on suorittanut Joko-koulutuksen vuonna 2005 ja First Certificate in English grade B englannin kielen kypsyyskokeen vuonna 1989.

Hakija MM on toiminut Kansallisarkistossa vuodesta 1985 erilaisissa tehtävissä. Tietopalveluyksikön johtajan työssä alaisten määrä on ollut 27-40 vuosina 2007 ja 2008, jolloin Sota-arkisto yhdistettiin Kansallisarkistoon.  Vuonna 2010 MM:llä oli yhdeksän alaista, mutta vuodesta 2012 hänen roolinsa muuttui asiantuntijajohtajaksi ilman alaisia. Pääpaino hänen työssään on ollut osallistua erilaisiin sähköisten palveluiden kehittämistöihin sekä Arkistolaitoksen että valtakunnallisella tasolla. MM on ollut kehittämässä tietopalveluja verkkopalveluiden suuntaan.  MM toimi viiden hengen tietotekniikkayksikön johtajana vuosina 1998-2006. MM on toiminut arkistoyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1997-2006. 

Hakija Jussi Jääskeläinen toimii tällä hetkellä Vaasan maakunta-arkiston ylitarkastajana ja on ollut vuodesta 2003 lähtien myös johtajan sijaisena.  Hakija JJ  on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Åbo Akademissa (Nordisk historia, digitaalinen väitöskirja ” Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seurauksena Suomen sodassa 1808-1809”).  Filosofian lisensiaatin tutkinnon hakija JJ suoritti vuonna 2007 Åbo Akademissa. Filosofian maisteriksi hän valmistui vuonna 2000 Turun yliopistosta humanistisesta tiedekunnasta pääaineenaan Suomen historia sekä sivuaineenaan poliittinen historia ja valtio-oppi.  Hakija JJ on suorittanut ylemmän arkistotutkinnon Kansallisarkistossa vuonna 2001.  Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2006 ja asiakirjahallinnan koulutusohjelman Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 27.1.1997- 30.1.1998 välisenä aikana. Hakija JJ on suorittanut yleisten kielitutkintojen ruotsin kielen ylimmän tason testin vuonna 2004 Turun ammattikorkeakoulussa.

Jääskeläinen on työskennellyt arkistolaitoksen palveluksessa vuodesta 1983 lähtien. Hän toimi Turun maakunta-arkistossa erilaisissa tehtävissä mm. tutkijana ja apulaistarkastajana vuosina 1983–2002. Vuodesta 2002 lähtien hän on työskennellyt ylitarkastajana ja johtajan sijaisena Vaasan maakunta-arkistossa. Määräaikaisena Vaasan maakunta-arkiston johtajana hän on toiminut noin 11 kuukautta vuosina 2003–2011. Vaasan maakunta-arkiston ylitarkastajana Jääskeläinen on toiminut eri vastuualueiden esimiehenä vastaten asiakirjahallinnon ohjaukseen, tietopalveluun sekä arkistojen säilyttämiseen ja käytettävyyden edistämiseen liittyvien tehtävien johtamisesta ja hoidosta.  Ylitarkastajana hänen alaistensa määrä on ollut suurimmillaan 11 ja tällä hetkellä on 5 alaista. Esimiestehtävien lisäksi Jääskeläisen työtehtäviä ovat olleet viranomaisten ohjaus, koulutus, tutkintosuoritukset, asiakirjahallinnon tarkastukset ja arkistolaitoksen seulontapäätösten valmistelu. Historiantutkijana Jääskeläinen on esitellyt tutkimustuloksiaan pohjoismaisten tutkijoiden tutkijatapaamisissa. Hän toimii myös Vaasan maakunta-arkiston työsuojelupäällikkönä.

Esittelijä katsoo tietokeskuksen esitykseen viitaten, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on työkokemuksensa ja haastattelussa ilmenneiden seikkojen nojalla filosofian tohtori Jussi Jääskeläiselle. Hänellä on kokemusta ja näyttöä arkistotoimen eri osa-alueista, eri vastuualueiden esimiestehtävistä ja maakunta-arkiston johtamisesta. Jääskeläisen vahvuutena ovat myös arkistoalan ja historiatutkimuksen verkostot. 

Myös Psycon Oy:n tekemän henkilöarvioinnin tulokset tukevat esitystä.

Hakemusasiakirjat  ja muu aineisto ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen asian valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen esitys arkistotoimen päällikön viran täyttämisestä

2

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti

Virkaan otettu

Esitysteksti

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566