Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/4

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 279

Talvikunnossapidon kehittäminen

HEL 2013-002437 T 10 05 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsee selostuksen talvikunnossapidon kehittämisestä tiedoksi ja päättää seuraavista jatkotoimista.

Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto laativat uudistetun talvikunnossapidon valmiussuunnitelman. Työn tavoitteena on ensilumien lumitöiden nopeuttaminen. Työssä tulee myös selvittää, miten urakoitsijoiden varautumissopimusjärjestelmää parannetaan.

Toiseksi kaupunginhallitus edellyttää Rakennusvirastoa ja Staraa laatimaan suunnitelman siitä, miten talvikunnnossapidon kustannuksia hallitaan ja menot kohdennetaan paremmin. Erityinen huomio tulee kiinnittää kustannustehokkaisiin lumentiivistyksen ja -kuljetuksen lisälaitteisiin ja urakkasopimusten ohjaamiseen.

Kolmanneksi pyydetään kaupunkisuunnitteluvirastoa ja rakennusvirastoa laatimaan esitys, miten yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa sekä maankäyttöön liittyvissä investointihankkeissa valmistaudutaan talvikunnossapitoon.

Ensimmäinen ja toinen kohta esitellään kaupunginhallitukselle syyskauden aluksi ja kolmas kohta vuoden loppuun mennessä

Käsittely

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Korvataan päätösesitys seuraavalla tekstillä:

Kaupunginhallitus merkitsee selostuksen talvikunnossapidon kehittämisestä tiedoksi ja päättää seuraavista jatkotoimista.

Kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto laativat uudistetun talvikunnossapidon valmiussuunnitelman. Työn tavoitteena on ensilumien lumitöiden nopeuttaminen. Työssä tulee myös selvittää, miten urakoitsijoiden varautumissopimusjärjestelmää parannetaan.

Toiseksi kaupunginhallitus edellyttää Rakennusvirastoa ja Staraa laatimaan suunnitelman siitä, miten talvikunnnossapidon kustannuksia hallitaan ja menot kohdennetaan paremmin. Erityinen huomio tulee kiinnittää kustannustehokkaisiin lumentiivistyksen ja -kuljetuksen lisälaitteisiin ja urakkasopimusten ohjaamiseen.

Kolmanneksi pyydetään kaupunkisuunnitteluvirastoa ja rakennusvirastoa laatimaan esitys, miten yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa sekä maankäyttöön liittyvissä investointihankkeissa valmistaudutaan talvikunnossapitoon.

Ensimmäinen ja toinen kohta esitellään kaupunginhallitukselle syyskauden aluksi ja kolmas kohta vuoden loppuun mennessä

Kannattajat: Hannu Oskala

 

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Männistön vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä selostuksen talvikunnossapidon kehittämisestä tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 19.5.2010 asettaa kadunpidon kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä oli mm. kehittää ja koordinoida niitä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hyvän ja kustannustehokkaan ympärivuotisen kadunpidon varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 30.3.2011 merkitä tiedoksi kadunpidon kehittämistyöryhmän raportin 28.2.2011 sekä todeta työryhmän työn päättyneeksi. Samalla kaupunginjohtaja päätti mm. kehottaa rakennusvirastoa tekemään selvityksen kokonaisvastuuhoidon laajentamisesta myös kantakaupunkiin taloudellisine vaikutuksineen. Kokonaisvastuuhoitoa koskeva asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 12.11.2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 04.03.2013 § 265

Pöydälle 04.03.2013

HEL 2013-002437 T 10 05 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566