Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 285

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 8, 9 ja 10 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.2.2013

rakennuslautakunta

19.2. ja 5.3.2013

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

4.3.2013

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 8, 9 ja 10 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.2.2013

rakennuslautakunta

19.2. ja 5.3.2013

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

4.3.2013

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566