Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

11.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 269

V Osallistuminen Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn

Pöydälle 11.03.2013

HEL 2013-003011 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Energia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Oy Mankala Ab

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

-        hyväksyä, että Oy Mankala Ab antaa Teollisuuden Voima Oyj:lle Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi osakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 euroa ja hyväksyy lisärahoitusjärjestelyä koskevan ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjan lisäyksen sekä

-        hyväksyä sitovien ilmoitusten antamisen Helsingin kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta sekä Helsingin kaupungin osuudeksi EPV Energia Oy:n osakeannista/osakeanneista enintään 2 600 000 euroa ja Pohjolan Voima Oy:n osakeannista/osakeanneista enintään 3 000 000 euroa.

Esittelijä

Taustaa

Oy Mankala Ab (Mankala) on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) osakkaana mukana omistusosuuttaan vastaavalla osuudella (8,14 %) Olkiluoto 3 (OL3) ydinvoimalaitoshankkeessa. Helsingin Energia / Helsingin kaupunki on Pohjolan Voima Oy:n (PVO) ja EPV Energia Oy:n (EPV) osakkaana mukana kyseisten yhtiöiden OL3-osakesarjojen omistusosuuttaan vastaavalla osuudella OL3-ydinvoimalaitoshankkeessa (PVO:n kautta n. 0,76 % TVO:n OL3-hankkeesta ja EPV:n sarjojen kautta yhteensä n. 0,79 % TVO:n OL3-hankkeesta).

Osallistumisesta OL3:n teho-osuuden hankintaan ja siihen liittyvistä rahoitusjärjestelyistä on tähän mennessä päätetty seuraavasti:

Helsingin kaupunginvaltuusto on 12.11.2003 (243 §) päättänyt:

-        hyväksyä Helsingin kaupungin puolesta sitovien ilmoitusten antamisen Teollisuuden Voima Oy:lle, Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:lle (nyk. EPV Energia Oy) ja Pohjolan Voima Oy:lle teho-osuuksien varaamisesta rakennettavasta uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä Helsingin Energian tarkemmin määrittelemien, lähtökohtaisesti nykyisiä omistusosuuksia vastaavien teho-osuuksien puitteissa, sekä

-        hyväksyä Oy Mankala Ab:n enintään 42 miljoonan euron osakepääoman korotuksen sekä Helsingin kaupungin osuudeksi Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n osakepääoman korotuksesta enintään 1 miljoonaa euroa ja Pohjolan Voima Oy:n osakepääoman korotuksesta enintään 2 miljoonaa euroa sekä kehottaa Helsingin Energiaa omalla tulorahoituksellaan kokonaan rahana merkitsemään em. osakepääoman korotukset kaupungin puolesta ja nimiin.

Edelleen kaupunginhallitus on toimeenpanopäätöksellään 17.11.2003 (1308 §) päättänyt muun muassa:

-        kehottaa Oy Mankala Ab:n hallitusta toimimaan niin, että yhtiö voi antaa Teollisuuden Voima Oy:lle sen pyytämän sitovan ilmoituksen teho-osuuden varaamisesta rakennettavasta uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä Helsingin Energian tarkemmin määrittelemän, lähtökohtaisesti nykyistä omistusosuutta vastaavan teho-osuuden puitteissa

-        kehottaa Helsingin Energiaa kaupungin puolesta antamaan Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle niiden pyytämät vastaavat sitovat ilmoitukset ja tarkemmin määrittelemään kyseiset lähtökohtaisesti nykyisiä omistusosuuksia vastaavat teho-osuudet sekä kaupungin puolesta sopimaan näiden osakkuusyhtiöihin liittyvät käytännön järjestelyt ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset ja muut asiakirjat

-        kehottaa Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin teho-osuuksien hankinnan rahoittamiseksi osaksi yhtiön osakepääomaa korottamalla enintään 42 miljoonalla eurolla ja muun rahoituksen osalta yhtiön hallituksen päättämällä tavalla ja kaupunginkanslian rahatoimiston kanssa sovituin rahoitusjärjestelyin

-        kehottaa Helsingin Energiaa hoitamaan Oy Mankala Ab:n, Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakepääomien korotuksiin liittyvät muut toimenpiteet, sekä

-        kehottaa Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä muutoinkin sopimaan kaupungin puolesta teho-osuuksien merkintään ja osakkuuksiin liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne edellyttävät toimimista kaupungin puolesta tytär- ja osakkuusyhtiöissä.

Mankalan TVO:lle maksamat rahoitusosuudet ja lainasitoumukset

Kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen Mankala on yhdessä muiden TVO:n B-sarjan (OL3) osakkaiden kanssa 5.12.2003 allekirjoittanut ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjan, jonka mukaan osakkaat ovat sopineet OL3-laitosyksikön omarahoitusosuuden järjestämisestä TVO:n osakepääoman korotuksilla ja osakkaiden yhtiölle antamilla lainoilla. Mankala sitoutui omistusosuutensa mukaisessa suhteessa OL3-ydinvoimalaitosyksikön rahoittamiseksi merkitsemään TVO:n osakepääoman korotuksina yhteensä 58 364 657 euroa ja antamaan TVO:lle osakaslainaa 14 591 164 euroa. Valtuuston päätöksen perusteluissa Mankalan osakasrahoitusosuus TVO:hon määritettiin kaikkiaan 73 miljoonaksi euroksi.

Mainittuun sopimukseen ja valtuuston päätökseen perustuen Mankala on maksanut osakaslainana TVO:lle 14 591 164 euroa ja TVO:n osakepääoman korotuksina yhteensä 58 364 675,44 euroa. Mankalan osakepääomaa on korotettu 41 999 872,48 euroa.

Tämän lisäksi Mankala on sitoutunut antamaan TVO:lle OL3-ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi osakaslainaa Mankalan omistusosuutta vastaavassa suhteessa 24 413 556 euroa. Mankala on konsernijohdon antaman ennakkosuostumuksen (Koja 16.3.2009 § 45) perusteella allekirjoittanut ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjan lisäyksen ja osakaslainasopimuksen 30.3.2009. Kyseistä osakaslainaa ei ole vielä nostettu. Osakaslainasitoumusten nostoaikaa pidennettiin 22.3.2012 vuoden 2013 lopusta vuoden 2015 loppuun saakka.

Helsingin Energian PVO:lle ja EPV:lle maksamat rahoitusosuudet

Kaupunginvaltuuston päätökseen 12.11.2003 perustuen Helsingin Energia on maksanut PVO:lle osakepääoman korotuksena 1 062 376 euroa (PVO:n B2-sarja).

EPV omistaa OL3-projektia A1- ja A3-osakesarjojensa kautta. A1-sarjassa on suora TVO-omistus ja A3-sarjassa PVO:n kautta tapahtuva omistus. Helsingin Energia on maksanut EPV:lle osakepääoman korotuksena 414 160 euroa (EPV A3-sarja) sekä 1 411 900 euroa (EPV A1-sarja), mikä summa kohdistui sekä OL1 ja OL2 investointeihin että myös OL3 investointiin.

TVO:n uusi osakaslainasitoumus sekä lisäys ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjaan

TVO on toimittanut osakkailleen osakaskirjeen 27.2.2013 koskien OL3-ydinvoimalaitosyksikön lisäosakaslainasitoumusta (liite 1).

Kirjeen mukaan OL3-laitosyksikön valmistuminen tulee viivästymään TVO:n arvion mukaan edelleen. OL3-laitosyksikön asennustyöt ja automaation suunnittelu eivät ole edenneet laitosyksikköä avaimet käteen -sopimuksella rakentavan Areva-Siemens -konsortion aikataulujen mukaisesti. Laitostoimittajalta ei ole saatu siltä edellytettyä kokonaisaikataulun päivitystä. TVO arvioi helmikuussa 2013, että kaupallinen sähköntuotannon aloittaminen voi siirtyä vuoteen 2016.

TVO on sitoutunut OL3-projektin rahoitussopimuksissa siihen, että osakkaiden osuus joko osakepääoman tai osakaslainojen muodossa on vähintään 25 %. Vuonna 2009 annettu osakaslainojen lisäsitoumus 300 000 000 euroa (Mankala 24 413 556 euroa) riittää laitostoimittajan aiemmin ilmoittamaan kaupallisen käytön aloitusajankohtaan (elokuu 2014).

TVO varautuu ylläpitämään OL3-projektilla riittävän omavaraisuusasteen sekä selviytymään mahdollisista lisäviiveistä ja mahdollisista lisäkustannuksista projektin loppuun saattamiseksi. Tällä perusteella TVO:n hallitus esittää kirjeessään 27.2.2013 osakkaille 300 000 000 euron suuruisen lisäosakaslainasitoumuksen tekemistä.

TVO:n hallitus tulee esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle 12.6.2013, että yhtiökokous päättäisi esittää yhtiön osakkaille lisäystä ”Sopimus ja Sitoumus” -asiakirjaan sekä osakaslainan antamista.

Mankalan osakaslainasitoumus

Mankalan omistusosuutta vastaava osuus TVO:n hallituksen esittämästä osakaslainasitoumuksesta on 24 413 556 euroa. Mainitun uuden osakaslainasitoumuksen jälkeen Mankalan osakaslaina ja osakaslainasitoumukset TVO:n OL3-projektiin liittyen olisivat yhteensä 63 418 276 euroa. TVO:n OL3-projektiin liittyviin osakeanteihin Mankala on osallistunut 58 364 675,44 eurolla.

PVO:n ja EPV:n osakeannit

PVO ja EPV ovat myös toimittaneet 28.2.2013 osakkailleen vastaavat osakaskirjeet ja niihin liittyvät sitovat osakaskyselyt (liitteet 2 ja 3).

PVO:n TVO:lle jo vuonna 2009 antaman noin 180 000 000 euron lisäosakaslainasitoumuksen sekä TVO:n nyt esittämän uuden lisäosakaslainasitoumuksen, josta PVO:n osuus olisi noin 180 000 000 euroa, PVO on suunnitellut rahoittavansa B2-osakesarjan 230 000 000 euron suunnatulla osakeannilla. Helsingin Energian omistusosuuden (1,27 %) mukainen osuus tästä osakeannista on noin 2 920 000 euroa. PVO:n ylimääräinen yhtiökokous päättää 5.6.2013 osakeannista.

EPV:ssä tarvittava pääomitus tullaan tekemään suunnatulla osakeannilla A1- ja A3-osakesarjoihin. EPV:n A1-sarjan pääomitus vastaa EPV:n omistusosuuden mukaista TVO:n pääomitustarvetta ja A3-sarjan pääomitus vastaa EPV:n omistusosuuden mukaista PVO:n pääomitustarvetta. Helsingin Energian osuus A1-sarjan osakeannista (9,41 %) on noin 1 860 000 euroa ja A3-sarjan osakeannista (5,54 %) noin 670 000 euroa. EPV:n ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2013 päättää osakeanneista.

Helsingin Energian / Helsingin kaupungin tulee 15.4.2013 mennessä toimittaa EPV:lle ja 30.4.2013 mennessä PVO:lle sitova ilmoitus osakeanteihin osallistumisesta.

Tarvittava rahoitus

Helsingin Energia huolehtii Oy Mankala Ab:n tarvittavasta pääomittamisesta osakaslainan nostoajankohtana.

Helsingin Energia huolehtii PVO:n ja EPV:n osakeantien rahoittamisesta tulorahoituksellaan.

Omistajaohjaus

Oy Mankala Ab:n hallitus on 4.3.2013 kokouksessaan päättänyt hakea omistajan ennakkosuostumusta TVO:n hallituksen esittämän osakaslainasitoumuksen antamiselle sekä ”Sopimus ja sitoumus” -asiakirjan lisäyksen hyväksymiselle (liite 4).

Oy Mankala Ab on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö. Kaupunginvaltuuston 16.1.2008 hyväksymien konserniohjeiden mukaan tytäryhteisön on ennalta hankittava konsernijohdon suostumus mm. merkittävään lainanantoon.

Mankalan hallituksen tulee päättää esitetyn osakaslainasitoumuksen antamisesta ennen TVO:n 12.6.2013 pidettävää ylimääräistä yhtiökokousta.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että on Helsingin Energian / Helsingin kaupungin edun mukaista osallistua esitettyihin lisärahoitusjärjestelyihin TVO:n rahoitusaseman turvaamiseksi ja OL3-hankkeen rahoituskustannusten minimoimiseksi.

Helsingin Energian johtokunnalta on pyydetty lausunto Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoshankkeen lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta. Lausunto on nähtävissä asian päätöshistoriassa.

PVO:n ja EPV:n salassa pidettävät (JulkL 24 § 1 mom. 17 k ja 20 k) osakaskirjeet ovat liitteinä 2-3. Muu asiaan liittyvä salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. 17 k ja 20 k) tausta-aineisto on valtuutettujen nähtävänä tämän asian valmistelijalla talous- ja suunnittelukeskuksessa ennen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousta ja kaupunginvaltuuston kokouksessa.

EPV:n ja PVO:n ylimääräisiin yhtiökokouksiin liittyvät Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa sekä edustajalle annettavia tarpeellisia toimiohjeita koskevat asiat käsitellään kaupungin päätöksenteossa erikseen yhtiökokouskutsujen saapumisen jälkeen.

Kaupunginhallitus toteaa, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanon yhteydessä

-        kehottamaan Oy Mankala Ab:tä antamaan Teollisuuden Voima Oyj:lle Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn liittyvän lisäosakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 euroa sekä hyväksymään lisärahoitusjärjestelyä koskevan Sopimus ja Sitoumus -asiakirjan lisäyksen,

-        kehottamaan Helsingin Energia -liikelaitosta antamaan Helsingin kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle niiden pyytämät sitovat ilmoitukset Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta ja merkitsemään EPV Energia Oy:n enintään 2 600 000 euron suuruiset osakeannit ja Pohjolan Voima Oy:n enintään 3 000 000 euron suuruisen osakeannin/osakeannit kaupungin puolesta ja nimiin, ja

-        kehottamaan Helsingin Energiaa hoitamaan EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakepääomien korotuksiin liittyvät käytännön toimenpiteet, ja

-        kehottamaan Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lisäosakaslainasitoumuksen mukaisen lisäosakaslainan rahoittamiseksi Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa sovittavin rahoitusjärjestelyin, sekä lisäksi

-        kehottamaan Oy Mankala Ab:tä toimimaan Teollisuuden Voima Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että lisärahoitusjärjestely voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla, ja kehottamaan Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä muutoinkin sopimaan kaupungin puolesta lisärahoitusjärjestelyyn liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne edellyttävät toimimista kaupungin puolesta tytär- ja/tai osakkuusyhtiöissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Teollisuuden Voima Oyj osakaskirje 27.02.2013

2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

4

Oy Mankala Ab 4.3.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Energia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Oy Mankala Ab

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Helsingin Energian johtokunta 05.03.2013 § 11

HEL 2013-003011 T 00 01 04 00

Päätös

Johtokunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se

-        kehottaa Oy Mankala Ab:tä antamaan Teollisuuden Voima Oyj:lle Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi osakaslainasitoumuksen Oy Mankala Ab:n omistusosuutta vastaavassa suhteessa, enintään 24 500 000 euroa, edellyttäen, että kaikki Teollisuuden Voima Oyj:n osakkaat antavat vastaavan sitoumuksen, ja

-        kehottaa Helsingin Energiaa antamaan Helsingin kaupungin puolesta EPV Energia Oy:lle ja Pohjolan Voima Oy:lle niiden pyytämät sitovat ilmoitukset Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3-ydinvoimalaitosyksikön lisärahoitusjärjestelyyn osallistumisesta ja merkitsemään omalla tulorahoituksellaan EPV Energia Oy:n enintään 2 600 000 euron osakeannit ja Pohjolan Voima Oy:n enintään 3 000 000 euron osakeannin kaupungin puolesta ja nimiin, ja

-        kehottaa Helsingin Energiaa hoitamaan EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakepääomien korotuksiin liittyvät käytännön toimenpiteet, ja

-        kehottaa Oy Mankala Ab:n hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin lisäosakaslainasitoumuksen mukaisen lisäosakaslainan rahoittamiseksi Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa sovituin rahoitusjärjestelyin, sekä lisäksi

-        kehottaa Helsingin Energiaa ja Oy Mankala Ab:tä toimimaan edellä mainittujen yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa siten, että lisärahoitusjärjestely voidaan toteuttaa esitetyllä tavalla ja muutoinkin sopimaan kaupungin puolesta lisärahoitusjärjestelyyn liittyvät käytännön järjestelyt sekä allekirjoittamaan järjestelyihin liittyvät asiakirjat silloin, kun ne edellyttävät toimimista kaupungin puolesta tytär- ja/tai osakkuusyhtiöissä.

 

Käsittely

05.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Johtokunta kuuli asiantuntijana toimitusjohtaja Pekka Mannista.

Vastaehdotus:
Piia Häkkinen: Esitän, että lisärahoitukseen osallistuminen hylätään taloudellisten epävarmuuksien vuoksi.
 

Kannattajat: Mikko Koikkalainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lisärahoitukseen osallistuminen hylätään taloudellisten epävarmuuksien vuoksi.
 

Jaa-äänet: 5
Anna-Maria Kantola, Pekka Majuri, Pauliina Posti, Lea Saukkonen, Päivi Varjoniemi

Ei-äänet: 4
Piia Häkkinen, Mikko Koikkalainen, Teemu Meronen, Maria Vuorelma

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

 

Esittelijä

Johtaja

Kauno Kaija

Lisätiedot

Kauno Kaija, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2100

kauno.kaija(a)helen.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566