Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 253

Kaupunkipyöräjärjestelmän tilannekatsaus

HEL 2013-002732 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selostuksen kaupunkipyöräjärjestelmän tilanteesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selostuksen kaupunkipyöräjärjestelmän tilanteesta.

Esittelijä

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti14.5.2009 hyväksyä hankesuunnitelman koskien kaupunkipyöräpalveluiden hankkimista kilpailuttamalla siten, että hankinnasta aiheutuva vuotuinen kustannus Helsingin kaupungille vuosina 2010 - 2024 on korkeintaan 300 000 euroa/vuosi (alv 0 % vuoden 2009 kustannustasossa) niin, että kaupunkipyöräpalvelu alkaisi kesäkuussa 2010.

Liikennelaitos -liikelaitos käynnisti 2011 tarjouskilpailun kaupunkipyöräoperaattorin valitsemiseksi. Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 26.1.2012 kaupunkipyöräjärjestelmän ja -palvelun hankinnasta JCDecaux Finland Oy:ltä. Sopimusneuvottelut ovat edelleen käynnissä.

Tarjouksen mukainen kaupunkipyöräjärjestelmä käsittää vähintään 34 pyörätelinettä ja 500 polkupyörää. Palvelun tuottaja vastaa kaupunkipyöräjärjestelmän huolto- ja kunnossapidosta sekä maksaa kaupungille vähintään 10 000 euron sopimuskorvauksen vuosittain sekä 20 % asiakkaiden rekisteröitymismaksuista. Kaupunki luovuttaa pyörätelineiden yhteydestä ja/tai muualta kaupunkitilasta JCDecauxin käyttöön 45 - 125 mainospaikkaa.

Hankesuunnitelmassa kaupunkipyöräjärjestelmän rahoitus perustuu ulkomainoslaitteista saataviin tuloihin. Järjestelmää ei ole voitu toistaiseksi toteuttaa, sillä kaupunki ei ole pystynyt osoittamaan riittävää määrää ulkomainoslaitteille soveltuvia sijoituspaikkoja.

Liikennelaitos -liikelaitos on yhdessä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kanssa suunnittelut keväällä ja kesällä 2012 Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän pyöräasemien verkoston ja sen 52 ensimmäisen pyöräaseman sijoittelun. Suunnitelmassa ei ole otettu kantaa pyöräasemiin liittyvään mainontaan.

Kaupunkipyöräasema sisältää pyörien käyttöön tarvittavan rekisteröitymisterminaalin, joka on sijoitettu omaan pylvääseensä. Lisäksi pyöräasemaan kuuluvat maahan sijoitetut pyörätelineet.

Liikennelaitos -liikelaitos on helmikuussa 2013 neuvotellut kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, ja rakennusviraston kanssa pyöräasemien sijoituksesta ja asian eteenpäin viemisestä. Rakennusvalvonnan näkemyksen mukaan kaupunkipyöräjärjestelmään liittyvät mainokset voidaan hyväksyä, jos pyöräjärjestelmän kadunkalusteille hankitaan mallihyväksyntä ja katutilaa hallinnoivan tahon sijoittamislupa. Kaupunkipyöräasemien rakentaminen edellyttää myös tarvittavien rakennus- ja toimenpidelupien myöntämistä.

Mallihyväksynnän hakeminen on käynnistymässä keväällä 2013. Tavoitteena on saada rakentamistoimenpiteet käyntiin loppukesällä 2013 ja järjestelmä käyttöön keväällä 2014.

Projektipäällikkö Artturi Lähdetie selostaa asiaa kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKL

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566