Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 249

Kaupunginvaltuuston 27.2.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.2.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3, 10-14, 16-17

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnalle, opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle,  talous- ja suunnittelukeskukselle sekä oikeuspalveluille.

 

 

15

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtajan uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

18-35

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

36-37

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

38

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Uudenmaan liitolle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

 

39-41

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

42

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

43-46

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 27.2.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3, 10-14, 16-17

Ei toimenpidettä.

 

 

4

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

5

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnalle, opetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

6

Kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle,  talous- ja suunnittelukeskukselle sekä oikeuspalveluille.

 

 

15

Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtajan uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

18-35

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

36-37

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

38

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

 

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Uudenmaan liitolle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (Vesihuolto).

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja kaupunginmuseolle.

 

 

39-41

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

42

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

43-46

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566