Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 265

Iltakouluasia: Talvikunnossapidon kehittäminen

Pöydälle 04.03.2013

HEL 2013-002437 T 10 05 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä selostuksen talvikunnossapidon kehittämisestä tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 19.5.2010 asettaa kadunpidon kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä oli mm. kehittää ja koordinoida niitä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen hyvän ja kustannustehokkaan ympärivuotisen kadunpidon varmistamiseksi kaikissa olosuhteissa.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 30.3.2011 merkitä tiedoksi kadunpidon kehittämistyöryhmän raportin 28.2.2011 sekä todeta työryhmän työn päättyneeksi. Samalla kaupunginjohtaja päätti mm. kehottaa rakennusvirastoa tekemään selvityksen kokonaisvastuuhoidon laajentamisesta myös kantakaupunkiin taloudellisine vaikutuksineen. Kokonaisvastuuhoitoa koskeva asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 12.11.2012.

Kaupungininsinööri Raimo K. Saarinen ja toimistopäällikkö Ville Alatyppö selostavat kuluneen talven lumitilannetta sekä talvikunnossapidon kehittämistoimien edistymistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Rakennusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566