Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 245

Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle lasten päiväkoti Jaalan osakkeiden ostoa varten

HEL 2012-016490 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa tilakeskuksen maksamaan asuntotuotantotoimistolle Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston yhteyteen toteutettavan päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinnan ja myöntää tilakeskuksen käyttöön vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 22 10 Arvopaperit, Lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta

-        1 500 000 euroa osakkeiden ostoa varten.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa tilakeskuksen maksamaan asuntotuotantotoimistolle Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston yhteyteen toteutettavan päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinnan ja myöntää tilakeskuksen käyttöön vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 22 10 Arvopaperit, Lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta

-        1 500 000 euroa osakkeiden ostoa varten.

 

Esittelijä

Päiväkoti Jaala on 1-6 -vuotiaille lapsille suunniteltu hitas-osakkeena hankittava päiväkoti, joka rakennetaan Jätkäsaareen osoitteeseen Suezinkatu 7. Päiväkoti sijaitsee 8-kerroksisen asuntotuotantotoimiston (ATT) rakennuttaman asuintalon ensimmäisessä sekä toisessa kerroksessa. Päiväkodin piha on suunniteltu viereiseen Hyväntoivonpuistoon. Päiväkodissa on 70 tilapaikkaa ja sen laajuus on 833,5 brm2 (704,5 htm2). Alueen lapsimäärä on voimakkaasti kasvava. Päiväkoti on toinen Jätkäsaareen rakennettava päiväkoti.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa ATT. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2013 keväällä ja arvioitu valmistumisaika on toukokuussa 2014.

Sosiaalijohtaja hyväksyi 7.12.2012 § 188 hankesuunnitelman ja siihen liittyvän tarveselvityksen sisältäen päiväkodin arvioidut vuokrakustannukset.

Kiinteistölautakunta hyväksyi 19.12.2012 § 701 lasten päiväkoti Jaalan hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on
833,5 brm² ja että hankkeen enimmäiskustannukset ovat
2 839 719 euroa (alv 0 %, hintatasossa lokakuu 2012), josta puistoon rakennettava piha-alueen kustannukset ovat 250 000 euroa (alv 0 %). Osakemerkintää varten tarvitaan siis 2 589 719 euroa (alv 0 %) eli
3 656 euroa/htm² (alv 0 %). Piha-alueen rakentamiskustannukset puolestaan sisällytetään tilakeskuksen muihin investointeihin. Piha-alueen sisältävät kustannukset tilapaikkaa kohden ovat 40 570 euroa (alv 0 %).

Kiinteistöviraston tilakeskuksen laskelman mukaan hankkeen kokonaisvuokraksi tulee 16 485 euroa/kk, 197 824 euroa/vuosi eli
23,4 euroa/htm2. Vuokrakustannukset tilapaikkaa kohti ovat
235 euroa/kk. Vuokraan sisältyvät puistoon tulevan piha-alueen kustannukset ja ylläpito. Päiväkodin käyttökustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat arviolta noin 550 000 euroa/vuosi, joista henkilöstökulujen osuus noin 380 000 euroa/vuosi. Lisäksi toiminnan käynnistämiskustannukset ovat 60 000 euron suuruusluokkaa.

Lasten päiväkoti Jaala on merkitty vuoden 2013 talousarvion liitteenä olevaan luetteloon, johon on koottu vuosien 2013–2015 suunnitteilla olevat vuokra- ja osakekohteet.

Esittelijä toteaa, että lasten päiväkoti Jaalan osakkeiden hankintaan tarvitaan yhteensä 2 589 719 euroa (alv 0 %), josta vuoden 2013 osuus on 1 500 000 euroa. Vuoden 2013 talousarviossa on varauduttu osakkeiden hankintaan ja tarvittava 1 500 000 euron määräraha tulisi myöntää talousarvion kohdasta 8 22 10, Arvopaperit, Lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta. Osakkeiden loppuhinnan maksamiseen tarvittava 1 089 719 euroa on sisällytetty myös vuoden 2014 taloussuunnitelmaan samalle talousarviokohdalle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tilakeskus

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.12.2012 § 701

HEL 2012-016490 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti

- hyväksyä lasten päiväkoti Jaalan hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 833,5 brm² (704,5 htm²) ja että hankkeen kustannukset ovat enintään yhteensä 2 839 719 euroa (alv. 0 %) puistoon rakennettava piha-alue mukaan lukien.

- oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen suunnittelua.

- samalla esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi tilakeskuksen ostamaan Asuntotuotantotoimistolta Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston yhteyteen toteutettavan päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ja myöntäisi tilakeskuksen käyttöön osakemerkintää varten 2 589 719 euron (alv. 0 %) suuruisen määrärahan.

Päätös tehdään ehdolle, että sosiaalijohtaja omalta osaltaan hyväksyy hankesuunnitelman ja siihen sisältyvän tarveselvityksen.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Merja Sederholm, projektiarkkitehti, puhelin: 310 43894

merja.sederholm(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566