Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 246

Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014

Pöydälle 04.03.2013

HEL 2012-017033 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen vaalivalmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevien vaaliasioiden valmistelu.

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä toimikuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsenet

Varajäsenet

 

 

Janne Pesonen

Matti Rantanen 

 

 

Outi Silfverberg

Hannu Oskala 

 

 

Hanna Isbom

Carola Grönlund

 

 

Jorma Pikkarainen

Raisa Rasilainen

 

 

Jussi Halla-aho

Belle Selene Xia

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Janne Pesosen ja varapuheenjohtajaksi Outi Silfverbergin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on viimeksi 9.5.2011, 477 § asettanut vaalivalmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevat vaaliasiat.

Toimikunnan jäsenet nimetään viiden suurimman valtuustoryhmän toiminnanjohtajista tai muista henkilöistä, jotka hoitavat vaaliasioita ja osallistuvat ryhmien välisiin neuvotteluihin valinta-asioissa. Toimikunnan kokouksissa on oltava paikalla henkilöt, joilla on puhevalta ko. asioissa. Toimikunnassa on toimikaudella 2011 - 2012 ollut puheenjohtajana Janne Pesonen, varapuheenjohtajana Jukka Paasikallio ja jäseninä Outi Silfverberg, Jorma Pikkarainen ja Johanna Sandberg.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje (kaupunginhallitus)

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566