Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

04.03.2013

 

 

 

 

 

 

§ 263

Työllistämistoimikunnan asettaminen vuosille 2013-2014

HEL 2013-001892 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa työllistämistoimikunnan vuosille 2013-2014 seuraamaan kaupungin työllisyyskehitystä ja työllisyysasioita,  antamaan lausunnon kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä suorittamaan muita kaupunginhallituksen erikseen antamia tehtäviä. Työllistämistoimikunnan erityisenä tehtävänä on edistää nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista työllisyyden hoidon toimenpitein.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet:

Ville Väärälä, pj

Carita Perry

Liisa Halme

Aki Seeck

Ann Selin, vpj

Olli Koski

Matti Pyhtilä

Antti Vainionpää

Nina Brunberg

Leena Rantasalo

Sari Piilola

Yrjö Kauppinen

Juho Lindman

Johanna Elonen

Olli Salin

Emmi Tuomi

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan työllistämistoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä.

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja kaupunginsihteerin, rahoitusjohtajan, henkilöstöjohtajan, opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan ja sosiaali- ja terveyskeskuksen perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikön osallistumaan työllistämistoimikunnan kokouksiin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa työllistämistoimikunnan vuosille 2013-2014 seuraamaan kaupungin työllisyyskehitystä ja työllisyysasioita,  antamaan lausunnon kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä suorittamaan muita kaupunginhallituksen erikseen antamia tehtäviä. Työllistämistoimikunnan erityisenä tehtävänä on edistää nuorten yhteiskuntatakuun toteutumista työllisyyden hoidon toimenpitein.

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet:

Ville Väärälä, pj

Carita Perry

Liisa Halme

Aki Seeck

Ann Selin, vpj

Olli Koski

Matti Pyhtilä

Antti Vainionpää

Nina Brunberg

Leena Rantasalo

Sari Piilola

Yrjö Kauppinen

Juho Lindman

Johanna Elonen

Olli Salin

Emmi Tuomi

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan työllistämistoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä.

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja kaupunginsihteerin, rahoitusjohtajan, henkilöstöjohtajan, opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan ja sosiaali- ja terveyskeskuksen perhe- ja sosiaalipalvelujen osastopäällikön osallistumaan työllistämistoimikunnan kokouksiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus asetti 7.2.2011 työllistämistoimikunnan toimikaudekseen 2011-2012. Työllistämistoimikunta on toimikaudellaan hoitanut kaupunginhallituksen sille asettamia tehtäviä seuraten kaupungin työllisyyskehitystä ja antaen vuosittain lausunnon kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta.

Helsingin työttömyys on ollut viime vuoden loppupuolella hieman nousussa. Helsingin työllisyydenhoidossa on edelleen haasteita ja kaupungin rooli paikallisena työllisyydenhoitajana merkittävä. Lisäksi kaupungin työllisyydenhoidossa on käynnistymässä kaksi mittavaa hanketta, RESPA-hanke nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi sekä Helsingin kuntakokeilu uusien ratkaisujen löytämiseksi pitkään työttömänä olleille helsinkiläisille. Työllisyydenhoidon painopisteitä ovat varhainen tuki, nuoret, pitkään työttömänä olleet sekä maahanmuuttajat.

Työllistämistoimikunnan tehtävänä on jatkossakin kaupungin työllisyyskehityksen ja työllisyysasioiden seuranta, lausunnon antaminen kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta sekä muiden kaupunginhallituksen erikseen antamien tehtävien suorittaminen. Nyt alkavana kautena korostuu  nuorten yhteiskuntatakuu toteuttaminen, jota työllistämistoimikunta osaltaan edistää ja seuraa.

Päätösehdotuksessa on lueteltu joukko viranhaltijoita, joilla on oikeus osallistua toimikunnan kokouksiin niin halutessaan. Tämä ryhmä vastaa toimikunnassa aiemmin pysyvinä asiantuntijoina ollutta ryhmää kuitenkin niin, että työvoimahallinnon edustajat eivät ole enää mukana tässä ryhmässä. Toimikunta kuulee heitä asiantuntijoina tarvittaessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Nimetyt viranhaltijat

Henkilöstökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566