Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 221

V Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

HEL 2013-002020 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa pelastuslautakunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, nuorisolautakunnan, henkilöstökeskuksen ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous

Ta-kohta

 

euroa

2 35

Pelastuslaitos

527 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

55 000

4 17 04

Kulttuuritoimi; Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

 
14 650

4 31

Nuorisoasiankeskus

112 000

4 52 09

Henkilöstökeskus; Eläkkeet

345 000

yht.

 

1 053 650

 

 

 

Investointiosa

Ta-kohta

 

euroa

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 
2 350 000

 

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lautakuntien ja virastojen esitykset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnitelukeskus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa pelastuslautakunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, nuorisolautakunnan, henkilöstökeskuksen ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Käyttötalous

Ta-kohta

 

euroa

2 35

Pelastuslaitos

527 000

4 12

Ruotsinkielinen työväenopisto

55 000

4 17 04

Kulttuuritoimi; Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

 
14 650

4 31

Nuorisoasiankeskus

112 000

4 52 09

Henkilöstökeskus; Eläkkeet

345 000

yht.

 

1 053 650

 

 

 

Investointiosa

Ta-kohta

 

euroa

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

 
2 350 000

 

 

 

 

Esittelijä

Käyttötalousosan määrärahojen ylittäminen

2 36 Pelastuslaitos

Pelastuslaitoksen vuoden 2012 määrärahat ylittyivät vuonna 2012 lopullisen toteuman mukaan 655 000 euroa. Joulukuussa 2012 kaupunginvaltuusto myönsi marraskuun lopussa tehdyn ennusteen pohjalta 128 000 euroa. Tässä ennusteessa ei kuitenkaan ollut huomioitu joulukuun pyhäpäivistä aiheutuvia palkanlisiä eikä rakentamisen ja kaluston kunnossapidon yllättäviä kustannuksia. Määrärahaa tulisi saada ylittää 527 000 euroa.

4 12 Ruotsinkielinen työväenopisto

Ruotsinkielinen työväenopisto on saanut ulkopuolista rahoitusta enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa oli varauduttu, etupäässä Osallisena Suomessa -kehitysohjelmasta myönnetystä harkinnanvaraisesta valtionavustuksesta pääkaupunkiseudulla, yhteensä 118 576 euroa, johtaen samalla myös käyttötalousmenojen ylitykseen ao. toimintavuonna. Määrärahaa tulisi saada ylittää
55 000 euroa.

4 17 04 Kulttuuritoimi; Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille

Kulttuuritoimen käyttötalousmenot ylittyvät talousarviokohdassa
4 17 04, Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille. Ylitys johtuu pääsääntöisesti Svenska Teaternille maksettavien korkojen ylityksestä 14 420,30 euroa. Vastaavasti kulttuuritoimen talousarviokohdassa 4 17 03, Yhteisöjen tukeminen syntyy sääntöjä, jotka kompensoivat tässä kohdassa aiheutuvan ylityksen. Määrärahaa tulisi saada ylittää 14 650 euroa.

4 31 Nuorisoasiainkeskus

Nuorisoasiainkeskus on saanut tukia ja avustuksia verkkonuorisotyön projekteihin. Näiden lisäksi nuorisoasiainkeskus on saanut myös muita pienempiä avustusmäärärahoja. Nuorisoasiainkeskus on saanut yhteensä 282 000 euroa enemmän ulkopuolisista rahoitusta kuin talousarviossa oli budjetoitu vuonna 2012. Nuorisoasiainkeskus on hakenut ja jo saanut syksyn ennusteiden yhteydessä ylitysoikeutta
170 000 euroa, joten talousarvion ulkopuolista rahoitusta on kertynyt vielä 112 000 euroa enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa oli varauduttu. Määrärahaa tulisi saada ylittää 112 000 euroa.

4 52 09 Henkilöstökeskus; Eläkkeet

Henkilöstökeskuksen käyttötalousmenot ylittyvät talousarviokohdassa   4 52 09, Eläkkeet, yhteensä 341 787 euroa. Syynä on KUEL-ansioiden ennakoitua suurempi kasvu. Henkilöstökeskuksen talousarviokohdissa 4 52 01 Henkilöstöpolitiikka, 4 52 03 Työllisyyspolitiikka ja 4 52 04 Maahanmuuttopolitiikka syntyy vastaavasti säästöjä. Määrärahaa tulisi saada ylittää 345 000 euroa.

Investointiosan määrärahojen ylittäminen

8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi

Kiinteistövirasto on vuonna 2012 toteuttanut kiinteistökaupat, joissa kauppahintaa alentavana tekijänä on otettu huomioon kaavamuutosten arvonnousun mukaiset maankäyttökorvaukset. Kaupan kohteina ovat olleet Malmin keskiosassa sijaitseva alue sekä Kuninkaantammessa sijaitseva alue. Kauppahinta kohteissa on ollut yhteensä 17,3 milj. euroa lisättynä kaavoituskorvausten määrällä 6,73 milj. euroa.  Rahana maksettava korvaus Senaatti-kiinteistöille on myönnetty kiinteistövirastolle ylitysoikeutena vuodelle 2012 mutta kaupan yhteydessä annettuja osuuksia maankäyttökorvauksen muodossa ei sisältynyt myönnettyyn määrärahaan. Kauppojen ja näihin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä on maankäyttökorvausten käsittely jäänyt talousarviovaikutusten osalta puutteelliseksi.

VR yhtymä Oy:n kanssa on tehty 10.5.2005 (Kh:n päätös 27.9.2004, 1185 § ja 14.3.2005, 351 §) maankäyttösopimus Pasilan konepajan alueesta. Tähän perustuen kaupunki saa maaomaisuutta (tehdyn sopimuksen kohta 4 mukaisesti) ja VR-Yhtymä Oy:n omistukseen jää oikeus pitää rakennuksia alueella korvauksetta. Luovutukset tehdään kaava-alueittain ja lopullinen korvaus tarkistetaan viimeisen asemakaavan yhteydessä. Vallilan konepaja luovutus tapahtui vuoden 2012 lopussa. Sopimuksesta on tekeillä loppuselvitys vuoden 2013 aikana, jossa selviävät lopulliset vaikutukset maaomaisuuden arvoon. Tähän asiaan liittyen määrärahavaikutus on 675 000 euroa.

Talousarviokohdassa 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi on ennen kahta edellä mainittua asiaa käyttämättä
5 055 000 euroa. Edellä mainituista talousarvioon kirjattavista menoista aiheutuu yhteensä 7 405 000 euron määrärahapaine. Näin ollen määrärahaa tulisi saada ylittää 2 350 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 30.1.2013 § 20 talousarviokohdalle
8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 4,92 milj. euron ylitysoikeuden vuodelle 2013 ehdolla, että ylityksen perusteena oleva vastaava määräraha jää käyttämättä vuonna 2012. Koska vuodelle 2012 myönnetyt määrärahat tilinpäätöksen mukaan ylittyvät, ei vuodelle 2013 ole mahdollista enää myöntää ylitysoikeutta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lautakuntien ja virastojen esitykset

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnitelukeskus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Pelastuslaitos

Ruotsinkielinen työväenopiso

Kulttuurikeskus

Nuorisoasiainkeskus

Henkilöstökeskus

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566