Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 233

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin Sataman Länsisataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta

HEL 2013-000385 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/716/04.08/2010

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin Sataman Länsisataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 19.2.2013 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle. Kaupunkisuunnitteluvirasto on 15.2.2013 kunnan kaavoitusviranomaisena antanut asiassa lausunnon kaupunginhallitukselle (Liite 4).

Kaupunginhallitus viittaa em. lausuntoihin ja toteaa, että uusien kaavojen mukainen satama-alueen lähiympäristö tulee olemaan hyvin erilainen verrattuna nykyiseen. Asuinrakentamista tulee huomattavasti lähemmäs satamatoimintoja ja laituripaikkoja kuin nykytilanteessa.

Alueiden kaavoituksessa on arvioitu ja otettu huomioon satamatoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia läheisille alueille suunnitelluille toiminnoille.

Melu

Länsisataman ympäristön kaavoituksessa on varauduttu satamatoiminnasta aiheutuvaan meluun siten, että asuntojen sisätilat ja ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet ovat melulta riittävästi suojassa.

Hakijan esitys melumääräyksen muuttamiseksi on perusteltua, koska alueen kaavoituksessa pystytään suunnitteluratkaisuilla varmistamaan, että asuntojen sisätiloissa ja ulko-oleskelualueilla täytetään melutason ohjearvot.

Satamatoiminnan ja siihen liittyvän liikenteen yhdessä aiheuttama melutaso saisi olla päiväaikaan kello 7–22 asuntoalueilla, hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla sekä virkistysalueilla enintään 55 dB. Yöaikaan kello 22–7 melutaso saisi olla asuntoalueilla ja hoitolaitoksia palvelevilla alueilla enintään 50 dB.

Sallitut ulkomelutasot voivat olla edellä mainittuja korkeampia, jos sataman lähiympäristön uudet asuntoalueet, hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet sekä virkistysalueet suunnitellaan ja toteutetaan satamatoiminnan aiheuttama melu huomioon ottaen. Korkeammat melutasot voidaan hyväksyä vain sillä edellytyksellä, että hakija esittää tarkan selvityksen melulle altistuvien kohteiden suojelun toteutumisesta kaavan edellyttämällä tavalla.

Päästöt ilmaan

Sataman toiminta kohottaa rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuksia lähinnä satama-alueilla ja niiden välittömässä lähiympäristössä ja laivareittien varsilla.

Ilmapäästöjä koskevaa lupamääräystä tulisi tiukentaa ja selkeyttää. Luvassa tulisi aiempaa selkeämmin edellyttää, että satamassa pidempään viipyvissä aluksissa käytetään vain vähärikkistä polttoainetta, jollei aluksissa ole käytössä riittävää päästöjen vähentämistekniikkaa tai maasähkövalmiutta.

Jos muussa kuin säännöllisessä liikenteessä olevassa aluksessa (risteilyalukset) ei ole mahdollista käyttää vähärikkistä polttoainetta, tulisi laiturijärjestelyin pyrkiä huolehtimaan siitä, että tällaiset alukset kiinnittyvät mahdollisimman kaukana asunnoista tai muista häiriintyvistä kohteista oleviin laitureihin.

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Sataman Länsisatamalle edellä sekä ympäristölautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston lausunnoissa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n kuulutus

2

Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi Länsisataman satama-alueella 27.12.2010

3

Lupahakemuksen päivitys 5.12.2012

4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 15.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Liite 4

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin Sataman Länsisataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 19.2.2013 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle. Kaupunkisuunnitteluvirasto on 15.2.2013 kunnan kaavoitusviranomaisena antanut asiassa lausunnon kaupunginhallitukselle (Liite 4).

Kaupunginhallitus viittaa em. lausuntoihin ja toteaa, että uusien kaavojen mukainen satama-alueen lähiympäristö tulee olemaan hyvin erilainen verrattuna nykyiseen. Asuinrakentamista tulee huomattavasti lähemmäs satamatoimintoja ja laituripaikkoja kuin nykytilanteessa.

Alueiden kaavoituksessa on arvioitu ja otettu huomioon satamatoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia läheisille alueille suunnitelluille toiminnoille.

Melu

Länsisataman ympäristön kaavoituksessa on varauduttu satamatoiminnasta aiheutuvaan meluun siten, että asuntojen sisätilat ja ulko-oleskeluun tarkoitetut alueet ovat melulta riittävästi suojassa.

Hakijan esitys melumääräyksen muuttamiseksi on perusteltua, koska alueen kaavoituksessa pystytään suunnitteluratkaisuilla varmistamaan, että asuntojen sisätiloissa ja ulko-oleskelualueilla täytetään melutason ohjearvot.

Satamatoiminnan ja siihen liittyvän liikenteen yhdessä aiheuttama melutaso saisi olla päiväaikaan kello 7–22 asuntoalueilla, hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla sekä virkistysalueilla enintään 55 dB. Yöaikaan kello 22–7 melutaso saisi olla asuntoalueilla ja hoitolaitoksia palvelevilla alueilla enintään 50 dB.

Sallitut ulkomelutasot voivat olla edellä mainittuja korkeampia, jos sataman lähiympäristön uudet asuntoalueet, hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet sekä virkistysalueet suunnitellaan ja toteutetaan satamatoiminnan aiheuttama melu huomioon ottaen. Korkeammat melutasot voidaan hyväksyä vain sillä edellytyksellä, että hakija esittää tarkan selvityksen melulle altistuvien kohteiden suojelun toteutumisesta kaavan edellyttämällä tavalla.

Päästöt ilmaan

Sataman toiminta kohottaa rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspitoisuuksia lähinnä satama-alueilla ja niiden välittömässä lähiympäristössä ja laivareittien varsilla.

Ilmapäästöjä koskevaa lupamääräystä tulisi tiukentaa ja selkeyttää. Luvassa tulisi aiempaa selkeämmin edellyttää, että satamassa pidempään viipyvissä aluksissa käytetään vain vähärikkistä polttoainetta, jollei aluksissa ole käytössä riittävää päästöjen vähentämistekniikkaa tai maasähkövalmiutta.

Jos muussa kuin säännöllisessä liikenteessä olevassa aluksessa (risteilyalukset) ei ole mahdollista käyttää vähärikkistä polttoainetta, tulisi laiturijärjestelyin pyrkiä huolehtimaan siitä, että tällaiset alukset kiinnittyvät mahdollisimman kaukana asunnoista tai muista häiriintyvistä kohteista oleviin laitureihin.

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Helsingin Sataman Länsisatamalle edellä sekä ympäristölautakunnan ja kaupunkisuunnitteluviraston lausunnoissa esitetyn mukaisesti.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja kaavoitusviranomaisen lausuntoa Helsingin Sataman Länsisataman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 1.3.2013 mennessä.

Esittelijä toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto on 15.2.2013 kunnan kaavoitusviranomaisena ja ympäristölautakunta 19.2.2013 kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon.

Lupahakemuksen tiivistelmä

Helsingin Sataman Länsisatamalla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston vuonna 2006 myöntämä ympäristölupa nro 38/2006/2. Tämä lupahakemus koskee Länsisataman lupamääräysten tarkistamista. Satamatoiminta Länsisatamassa vähentyi olennaisesti, kun tavarasatamatoiminta siirtyi Vuosaaren satamaan vuoden 2008 lopulla.

Länsisatama käsittää kaksi aluetta, Länsisataman ja Hernesaaren satama-alueet.

Länsisatama on toinen Helsingin matkustajasatamista. Satama on erikoistunut Tallinnan matkustajaliikenteeseen, mutta palvelee myös matkustajalaivoilla kulkevaa rahtiliikennettä. Länsisatama on toiminnassa ympäri vuoden ja lähes ympärivuorokautisesti.

Satamassa kävi 2920 alusta vuonna 2011. Länsiterminaalin matkustajaliikenteen määrä oli noin 5,2 miljoonaa linjaliikenteen matkustajaa. Lisäksi risteilylaitureilla vieraili noin 305 000 risteilymatkustajaa. Tavaraliikenteen määrä v. 2011 oli noin 1,6 miljoonaa tonnia. Ajoneuvojen määrä oli noin 2600 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskasta liikennettä oli noin 13 %. Varsinaisten tavarasatamatoimintojen siirryttyä Vuosaareen tavaraliikenteeseen liittynyt rautatieliikenne Länsisatamaan loppui.

Länsisataman matkustajaliikenteen odotetaan edelleen kasvavan. Myös tavaraliikenteen määrän arvioidaan kasvavan. Yksilöidyn tavaraliikenteen määräksi v. 2020 arvioidaan 3,0 miljoonaa tonnia vuodessa.

Länsisataman alue on asema- ja yleiskaavassa kaavoitettu satama- ja työpaikka-alueeksi. Entisen tavarasataman alue, Jätkäsaari, on merkitty asuin- ja työpaikka-alueeksi, jolle rakentuu uusi Jätkäsaaren kaupunginosa seuraavan vuosikymmenen aikana. Rakentaminen on aloitettu v. 2009. Hernesaaren kaupunginosan rakentamisen käynnistyminen riippuu kaavoitusprosessin etenemisestä.

Eniten melulle altistuvat Ruoholahdessa lähinnä satamaa sijaitsevat alueet. Rakentamisen etenemisen myötä melulle mahdollisesti altistuva kaupunkirakenne lähestyy Länsisatamaa, mikä asettaa haasteita alueiden kaavoitukselle ja rakentamismääräyksille.

Satamatoiminnan vaikutusta ilman laatuun ei pidetä merkittävänä; tehtyjen selvitysten perusteella rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt eivät aiheuta ilman laadun ohjearvojen ylityksiä.

Toiminnan vaikutukset merialueen tilaan, veden laatuun ja kalastoon ovat paikallisia ja vähäisiä. Satamatoiminnalla ei ole vaikutusta suojelualueisiin, maaperään tai pohjaveteen. Ympäristön tarkkailun ja ympäristövahinkojen torjunnan osalta toimitaan läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, pelastuslaitoksen ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän kanssa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n kuulutus

2

Hakemus ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi Länsisataman satama-alueella 27.12.2010

3

Lupahakemuksen päivitys 5.12.2012

4

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 15.2.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

Liite 4

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566