Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 226

Veroparatiisiselvitys

Pöydälle 25.02.2013

HEL 2012-012015 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan selvityksen kuntien ja muiden paikallishallinnon toimijoiden nykyisten oikeusnormien mukaisista mahdollisuuksista välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin, sekä keinoista hankkia tietoa yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten ja maakohtaisten raporttien avulla.

Esittelijä

Kaupunginvaltuutettu Thomas Wallgren teki valtuustoaloitteen 16.2.2011. Aloitteessa esitettiin, että Helsingin kaupunki voi omalta osaltaan vaikuttaa maailmanlaajuiseen finanssijärjestelmään ennen kaikkea vaikuttamalla toimittajiinsa. Suomen suurimpana ostajana Helsinki voi toimia esimerkkinä muille kunnille sekä Suomessa että ulkomailla.

Lisäksi aloitteessa ehdotettiin, että kaupungin hankinta-asiakirjoihin liitetään toimittajia velvoittava ehto, jonka mukaan toimittajat sitoutuvat olemaan käyttämättä veroparatiiseja tai ns. finanssisalaisuusalueita veronkiertoon. Samassa sitoumuksessa toimittaja suostuisi siihen, että Helsingin kaupunki saa halutessaan tarkastaa toimittajien tilinpidon ja saa pyynnöstä maakohtaisia tilinpäätöksiä ja raportteja toimittajien sellaisista yhtiöistä, jotka toimivat veroparatiisimaissa.

Edelleen aloitteessa ehdotettiin, että Helsingin kaupunki perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on kartoittaa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia kyseisessä asiassa.

Lopuksi valtuustoaloitteessa esitettiin, että kaupunginhallitukselle valmisteltaisiin hyväksyttäväksi objektiivisiin kriteereihin perustuva luettelo veroparatiiseista, joihin yllä mainituissa sopimusehdoissa viitataan.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.2.2012 katsoa kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi. Kaupunginhallituksen ehdotuksessa todettiin, että aloitteessa esitetyt asiat otetaan huomioon Globaalin vastuun strategia -raportin valmistelussa.

Globaalin vastuun strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 26.9.2012. Raportissa todetaan, että ”Kaupunki pitää tärkeänä veroparatiisien torjuntaa ja välttää yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joilla on kytkentöjä veroparatiiseihin. Kaupunginhallitukselle valmistellaan helmikuun 2013 loppuun mennessä mm. muiden EU-maiden kokemuksia ja aiempia selvityksiä hyödyntäen selvitys kuntien ja muiden paikallishallinnon toimijoiden mahdollisuuksista välttää yhteistyötä tällaisten yritysten kanssa, sekä keinoista hankkia tietoa yritysten kytkennöistä veroparatiiseihin esim. tilintarkastusten ja maakohtaisten raporttien avulla”.

Liitteenä oleva selvitys on laadittu talous- ja suunnittelukeskuksessa, yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden, hankintakeskuksen sekä kiinteistöviraston kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Veroparatiisiselvitys.pdf

2

EU-komissio, tiedonanto 27.6.2012.pdf

3

EU-komissio, tiedonanto 6.12.2012.pdf

4

EU-komissio, suositus C-8805 6.12.2012.pdf

5

EU-komissio, suositus C-8806 6.12.2012.pdf

6

EU-komissio, tiedonanto 25.10.2011.pdf

7

Hankintakeskuksen lausunto 2.3.2012.pdf

8

Valtiovarainministerin vastaus KK 310/2011 vp.pdf

9

Harmaan talouden torjuntaohje 19.12.2011.pdf

10

Valtiovarainministerin vastaus KK 646/2012 vp.pdf

11

Työministerin vastaus KK 645/2012 vp.pdf

12

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma 22.6.2011.pdf

13

Valtioneuvoston periaatepäätös 14.4.2011.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginvaltuusto

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikeuspalvelut

Hankintakeskus

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566