Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/3

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 240

Iltakouluasia/Palvelusetelin tilannekatsaus

HEL 2013-001794 T 05 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelusetelikokeilujen väliraportti 2013

2

Terveyskeskuksen palvelusetelikokeilut väliraportti 2012

3

Sosiaaliviraston palvelusetelikokeilut väliraportti 2012

4

Kirjallisuuskatsaus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 25.8.2010 määräaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikokeilusta ja oikeutti sosiaalilautakunnan ja terveyslautakunnan pilotoimaan palvelusetelin käyttöä seuraavissa palveluissa:    

- niissä suun terveydenhuollon palveluissa, jotka oli aiemmin hoidettu maksusitoumuksin

- kaupunginsairaalan endoskopiatoiminnassa ( = tähystystutkimuksissa)

- psykiatrian psykoterapioissa (yksilö-, perhe-, taide - ja ryhmäterapiat)

- lapsiperheiden kotipalvelussa

- vammaisten henkilökohtaisessa avussa

- sosiaalihuoltolain mukaisessa palveluasumisessa  alle 65-vuotiaille vammaisille henkilöille

- vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa

- lasten kerhotoiminnassa (lasten päivähoito)

- henkilökohtaisessa budjetoinnissa (vanhusten palvelut)

- vanhusten päivätoiminnassa

- omaishoitajien lomituksessa

Lautakuntien väliraportoinnin perusteella kaupunginvaltuusto päätti 23.5.2012, että palvelusetelikokeilua jatketaan 31.12.2013 saakka. Kaupunginhallitus päätti täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa huolehtimaan palvelusetelitoiminnan väliraportoinnin valmistelusta 31.3.2013 mennessä.     

Palvelusetelin tilannekatsauksen ja väliraportoinnin valmisteluvaiheen esittelevät johtajahammaslääkäri Seija Hiekkanen ja neuvontapäällikkö Annikki Thodén sosiaali- ja terveysvirastosta. Läsnä ovat myös virastopäällikkö Matti Toivola ja varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Palvelusetelikokeilujen väliraportti 2013

2

Terveyskeskuksen palvelusetelikokeilut väliraportti 2012

3

Sosiaaliviraston palvelusetelikokeilut väliraportti 2012

4

Kirjallisuuskatsaus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Sosiaali- ja terveysvirasto

Varhaiskasvatusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566