Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 224

V Opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.4.2013 alkaen

HEL 2013-001603 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että opetustoimen johtosäännön 11 § muutetaan kuulumaan seuraavasti 1.4.2013 lukien :

--

11 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

-hallinto- ja kehittämiskeskus

-nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
-perusopetuslinja

-ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on opetustoimen johtaja. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen päällikkönä on kehittämisjohtaja. Muun osaston päällikkönä on linjanjohtaja. Lisäksi virastossa on muuta henkilökuntaa.
--

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

opetuslautakunnan ptk 15_5_2012.pdf

2

HEL 2012-003394 Sääntötoimikunnan lausunto  opetustoimen johtosäännön muuttamiseksi[1].pdf

3

HEL 2012-003394 Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[1].pdf

4

Opetustoimi_nykyinen johtosääntö.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että opetustoimen johtosäännön 11 § muutetaan kuulumaan seuraavasti 1.4.2013 lukien :

--

11 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

-hallinto- ja kehittämiskeskus

-nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
-perusopetuslinja

-ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on opetustoimen johtaja. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen päällikkönä on kehittämisjohtaja. Muun osaston päällikkönä on linjanjohtaja. Lisäksi virastossa on muuta henkilökuntaa.
--

Esittelijä

Ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnin johdosta esitetään, että johtosäännön 11 §:n 2 momentista poistetaan määräys, jonka mukaan nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla on oppisopimustoimisto. Samalla oppisopimustoimisto tullaan lakkauttamaan 1.4.2013 lukien sitä johtaneen viranhaltian jäädessä eläkkeelle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2012 opetustoimen johtosääntöön ammatillisen koulutuksen uudelleen organisoinnista johtuvia muutoksia. 1.1.2013 alkaen perustettiin uudet oppilaitokset Stadin ammattiopisto ja  Stadin aikuisopisto.

Stadin aikuisopistoon on koottu mm.  näyttötutkintoperusteinen ammatillinen aikuiskoulutus. Oppilaitokseen siirretään myös oppisopimustoimiston järjestämä oppisopimuskoulutus sekä työelämän kehittämistehtävät. Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimistotasoinen yksikkö oppisopimustoimisto lakkautetaan 1.4.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

opetuslautakunnan ptk 15_5_2012.pdf

2

HEL 2012-003394 Sääntötoimikunnan lausunto  opetustoimen johtosäännön muuttamiseksi[1].pdf

3

HEL 2012-003394 Henkilöstötoimikunnan lausunto opetusviraston johtosäännöstä[1].pdf

4

Opetustoimi_nykyinen johtosääntö.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku, Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetuslautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566