Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 234

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteiden tarkistaminen

HEL 2012-017588 T 11 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteiden tarkistamisen ja lähettää tarkistetut tavoitteet (Liite 2) tiedoksi kaikille hallintokunnille.

Käsittely

Esittelijä päätti muuttaa esitystään siten, että sen loppuun, Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta ja tarkistaminen -otsikon alle lisätään:

Kaupunginvaltuuston päätöksen 26.9.2012 mukaisesti Helsinki selvittää vuoden 2020 päästövähennystavoitteen nostamista 30 %:iin.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

2

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteiden tarkistaminen (HSY 2012)

3

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteiden tarkistaminen - HSY:n ptkote 14.12.2012

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee osaltaan hyväksyä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteiden tarkistamisen ja lähettää tarkistetut tavoitteet (Liite 2) tiedoksi kaikille hallintokunnille.

Esittelijä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hallitus päätti 14.12.2012 § 149 omalta osaltaan hyväksyä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 tavoitteiden tarkistamisen ja lähettää ehdotuksen edelleen jäsenkaupunkien hyväksyttäväksi.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous antoi vuonna 2003 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (YTV) tehtäväksi laatia Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030. YTV valmisteli vuoteen 2030 ulottuvan ilmastostrategian yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa. YTV:n hallitus hyväksyi 14.12.2007 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 omalta osaltaan ja lähetti sen hyväksyttäväksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille otettavaksi huomioon toiminnassaan. Helsingin kaupunginhallitus päätti 11.2.2008 § 181 osaltaan hyväksyä Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030 ja lähettää strategian tiedoksi kaikille hallintokunnille.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategiassa 2030 asetettiin tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kolmanneksella nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Strategiassa keskityttiin toimintalinjoihin ja keinoihin, jotka ovat kaupunkien omassa päätösvallassa tai toteutettavissa kaupunkien ohjauksella.

Strategian hyväksymisen jälkeen ilmastonmuutoksen hillinnälle asetetut kansainväliset ja kansalliset tavoitteet ovat muuttuneet ja ilmastonmuutos etenee ennakoitua nopeammin. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:een kirjatut tavoitteet eivät ole enää riittäviä.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tavoitteiden tarkistaminen

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tarkistamista tukevia sitoumuksia ja tavoitteita ovat muun muassa linjaukset Helsingin ja Vantaan ympäristöpolitiikasta sekä kaupunkien Covenant of Mayors -sitoumukset. Näissä on asetettu tiukempia päästötavoitteita kuin Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:ssa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on keväällä 2012 yhteistyössä jäsenkaupunkien, seudun ja valtion avainvirkamiesten, eri sektoreiden asiantuntijoiden ja yritysten ja kolmannen sektorin avainhenkilöiden kanssa tarkistanut Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteet.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n tarkistetut tavoitteet ovat:

-        Pääkaupunkiseutu on hiilineutraali vuonna 2050.

-        Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoteen 2020 mennessä 20 % vuoden 1990 tasosta.

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:n toimintalinjat

Vuonna 2007 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030:ssa valittiin seitsemän toimintalinjaa ja näiden alle lukuisa määrä keinoja, joita toteuttamalla voidaan vähentää seudun kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttaa strategiassa asetettu tavoite. Toimintalinjat sektoreittain olivat: yleiset toimintalinjat, liikenne, maankäyttö, sähkönkulutus, rakennukset, hankinnat, kulutus ja jätteet, sekä energiantuotanto ja -jakelu.

Keväällä 2012 kaksi työpajaa, joissa oli osallistujia pääkaupunkiseudun kaupungeista, seutuorganisaatioista, ministeriöistä ja yrityksistä, valmistelivat neljä ”muutospolkua”, jotka täydentävät ja päivittävät ilmastostrategian toimintalinjoja. Muutospolut kattavat ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta keskeisimmät sektorit: rakennusten lämmityksen, sähkönkulutuksen, liikkumisen sekä ruuan ja kulutuksen.

Muutospolut ovat:

-        kestävät raidesolmut,

-        energiatehokas korjausrakentaminen,

-        uusiutuva ja hajautettu energiantuotanto, sekä

-        resurssitehokas ja yhteistoiminnallinen palvelutalous.

Tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta ja tarkistaminen

Ilmastostrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden tarkistamisen tarvetta arvioidaan jatkossa valtuustokausittain toimintaympäristön muutosten sekä kuntien, kansallisten ja kansainvälisten ilmastositoumusten ja tavoitteiden mukaiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

2

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteiden tarkistaminen (HSY 2012)

3

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteiden tarkistaminen - HSY:n ptkote 14.12.2012

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566