Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 222

V Vuoden 2012 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

HEL 2013-002029 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

Vuoden 2012 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Helsingin satama -liikelaitoksen johtokunta, hankintakeskus, yleisten töiden lautakunta, teknisen palvelun lautakunta, pelastuslautakunta, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta, sosiaalilautakunta, terveyslautakunta, opetuslautakunta, Helsingin taidemuseon johtokunta, nuorisolautakunta, liikuntalautakunta, henkilöstökeskus ja asuntotuotantotoimikunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2012 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet:

Kaupunginjohtajan toimiala

Helsingin satama

Liikevaihto/henkilö 487 000 €.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Helsingin Sataman vuoden 2012 talousarvion tulostavoitteet saavutettiin lukuun ottamatta tavoitetta liikevaihto henkilöä kohden. Liikevaihto/henkilö oli 482 000 euroa ja se jäi 5 000 euroa alle talousarvion tulostavoitteen.

Tavoite jäi saavuttamatta, sillä talousarviota laadittaessa vuoden 2012 alun henkilöstömäärä arvioitiin liian pieneksi. Matkustajaliikenteen kasvu ylitti ennusteen, minkä vuoksi terminaalimiehiä jouduttiin palkkaamaan enemmän kuin alun perin suunniteltiin. Lisäksi eräiden eläköityneiden henkilöiden käyttämättömien vuosilomien ajaksi palkattiin uusi henkilö, mihin ei henkilöstösuunnitelmassa osattu varautua.

Rakennus- ja ympäristötoimi

Hankintakeskus

Hankintakeskus laatii kunkin hallintokunnan kanssa vuositason hankintasuunnitelman, jossa sovitaan työnjako hankinnoissa.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut

Hankintasuunnitelma ehdittiin laatia 31.12.2012 mennessä yhteensä 19 hallintokunnan kanssa. Työ jatkuu vuoden 2013 aikana.

Rakennusvirasto

Työmatkaliikennettä palvelevat 1. ylläpitoluokkaan kuuluvat tärkeimmät pääkadut sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät on aurattu ja liukkaudentorjunta tehty aamulla ennen kello seitsemää.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Pääkatujen ja kevyen liikenteen väylien lumenaurausta ja liukkaudentorjuntaa koskevassa sitovassa toiminnallisessa tavoitteessa oli useita poikkeamia poikkeuksellisen kovan lumitalven vuoksi. Saadun asukaspalautteen ja tilaajan havaintojen perusteella ongelmia esiintyi eniten asuntoalueiden aurattavilla katuosuuksilla.

Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL-liikelaitoksen kaivutöiden kestoa lyhennetään rakennusviraston koordinoimana 5 % edellisen vuoden tasosta.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Kaivutöiden keston lyhentämistä koskeva sitova toiminnallinen tavoite ei toteutunut rakennusviraston osalta. Rakennusviraston kaivutöiden keston mediaani vuonna 2012 oli 10,5 päivää, kun se edellisenä vuonna oli 7,5 päivää. Omaa toimintaa koskevassa tilaajan ohjauksessa on edelleen kehitettävää. Toisaalta yhtenä osatekijänä ovat Kalasataman ja Jätkäsaaren aluerakentamiseen ja ylijäämämassojen sijoitukseen liittyvät suuret, pitkäkestoiset katu- ja puistohankkeet.

Rakentamispalvelu

Sitova tavoite energian kokonaiskulutus (sähkö, kaukolämpö, polttoaineet) vähenee 2 %.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Kokonaisenergian kulutus kasvoi 13,4 %. Stara saavutti sitovan tavoitteen kaukolämmön, sähkön ja bensiinin kulutuksen supistumisen osalta, mutta ei dieselöljyn eikä polttoöljyn osalta. Dieselöljyä ja polttoöljyä käyttävät Staran raskas kalusto sekä työkoneet. Kulutuksen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu lumisesta alkutalvesta 2012. Vuoden 2011 syksyllä lunta ei satanut lainkaan, nyt lumityöt aloitettiin marraskuun 2012 puolessa välissä. Kun vuotta 2012 verrataan vuoteen 2010, on havaittavissa pientä säästöä. Jatkossa Stara kiinnittää erityistä huomiota kalustonsa taloudellisuuteen, joka paranee kaluston uusiutumisen myötä. Starassa on rakennettu mobiiliteknologiahankkeen avulla reittioptimointijärjestelmää, jonka pilotin tuloksia ovat käytössä jo 2013 ja 2014.

Pelastuslaitos

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2012 turvallisuuspistekertymä on vähintään 6 200.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut

Turvallisuuspisteitä kertyi 5357. Tavoite jäi saavuttamatta koska kaikkia onnettomuuksien ehkäisytyöhön tarkoitettuja vakansseja ei ole ollut mahdollista täyttää.

Väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut

Harjoituksia pidettiin kahdeksan. Tavoite ei toteutunut henkilövaihdosten johdosta.

Pelastustoimen I-riskialueen tehtävistä 60 % toteutuu 6 minuutin toimintavalmiusajassa.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut.

6 minuutin toimintavalmiusajassa toteutui 56 %. Erottajan pelastusaseman peruskorjaus on heikentänyt 6 minuutin toimintavalmiusaikaa. Lisäksi runsaslumiset kuukaudet ovat aiheuttaneet pitkiä viiveitä.

HKL

Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2010 tasolla (raitio 2010: 3,86; metro 2010: 4,16).

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut

Asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin raitioliikenteessä, mutta metroliikenteessä tavoitteeseen ei päästy. Metroliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,00, kun tavoite oli 4,16. Asiakastyytyväisyydessä metro oli edelleen paras kulkumuoto, vaikka asetetusta tavoitteesta jäätiin. Edellisvuodesta heikkeni eniten opasteiden toimivuus. Vanhoja opasteita jouduttiin poistamaan, jotta uusia voitiin asentaa, eikä uusia opasteita saatu toimimaan suunnitellusti. Lisäksi aikataulussa pysyminen laski erityisesti loppuvuodesta.

Raitioliikenteen luotettavuus 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 %.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut

Raitioliikenne saavutti luotettavuustavoitteen, mutta metroliikenteessä tavoitteesta hieman jäätiin. Metroliikenteessä lähdöistä ajettiin 99,94 %, kun tavoite oli 99,96 %. Merkittävin syy tavoitteesta jäämiseen oli yhden maaliskuun päivän aikana tapahtunut vanhan käytönohjausjärjestelmän paha vikaantuminen. Järjestelmä korjattiin samana päivänä ja uusittiin kokonaan joulukuun alussa. Ilman tätä vikaa olisi luotettavuustavoitteeseen päästy. Lisäksi alkuvuoden hankala sää aiheutti jonkin verran ongelmia liikenteeseen.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalitoimi

Omaishoidon edellytykset parantuvat siten, että tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Kasvu oli 88 asiakasta. Tavoite koskee kaikenikäisiä ja kaikille sektoreille kohdistuvaa omaishoidontukea. Asiakkaita vuonna 2012 oli yhteensä 3 698. Vuonna 2011 omaishoidon tuella oli 3 610 asiakasta. Kasvu oli 88 asiakasta. Omaishoitajien työ on raskasta ja sitovaa eikä sitä ole onnistuttu tukemaan riittävästi, jotta se nousisi hyväksi hoitovaihtoehdoksi hoitajan näkökulmasta. Vammaistyössä kilpailutettiin lyhytaikaishoidon palvelut vuonna 2012. Omaishoidon tuen hoitajien vapaapäivien parempi mahdollistaminen käynnistyi vasta vuoden 2013 alusta.

Terveystoimi

Keskimääräinen odotusaika Hus - Terke (kaupunginsairaala) 2,0 vrk/potilas.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Kumulatiivinen toteuma oli 4 vrk, mikä ylittää tavoitteena olleen 2 vrk. Hoitoketjun sujuvoittamiseksi suunniteltu toimenpide, eli palveluasumispaikkojen hankkiminen monisairaille alle 65-vuotiaille toteutui viiveellä. Lisäksi keskimääräisen odotusajan pituuteen vaikuttaa alkuvuoden runsaat siirtoviivepäivät. 

Odotusaika Terke (Psykiatria) - Sosiaalivirastoon (palveluasuminen), yli 6 kk jonottaneiden määrä 0.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Vuoden 2012 lopun tilanteessa psykiatriaosastossa on ollut kalenterivuoden aikana 27 yli kuuden kuukauden jonotusjaksoa. Tavoitteena oli, ettei jonottajia olisi ollut lainkaan. Tavoitteesta jäätiin, koska palveluasumispaikkojen tarjonta ei vastannut psykiatristen potilaiden tarvetta.

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista 13 %.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Toteuma oli 12,36 %. Pelkkää tukipalvelua saaneiden määrä on kasvanut huomattavasti, ollen 30 % suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Entistä suuremmalle osalle asiakkaita riittävät siis tukipalvelut, eivätkä he siirry lainkaan säännöllisen kotihoidon asiakkaiksi. Tällöin henkilöstöresurssia on voitu paremmin kohdentaa sellaisiin palveluihin, joita ei voi siirtää tukipalveluksi.

Sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos -2 % vähenemä v. 2010 verrattuna.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Sijaiskäytön ja varahenkilökustannukset nousivat 6 % vuoteen 2010 verrattuna. Jo vuonna 2011 sijaiskäytön ja varahenkilökustannukset nousivat 3,1 % vuoteen 2010 verrattuna. Tavoitetta ei saavutettu. Tavoitteet asetettiin jo keväällä 2011, jolloin pohjana oli vuoden 2010 toteuma. Vuonna 2011 sijaiskäytön ja varahenkilökustannusten muutos lähti nousuun.

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Opetusvirasto

Toisen asteen koulutuksessa tutkinnon suorittavien osuudet säilyvät vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2011.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Vuonna 2011 ammatillisessa oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa opintonsa suoritti kolmessa vuodessa 48,3 %. Vuonna 2012 opintonsa suoritti enintään kolmessa vuodessa 46,7 %.

Ammatillisen oppilaitosmuotoisen koulutuksen läpäisyaste laskee opintojen pitkittyessä tai keskeytyessä. Vuonna 2012 opintojen keskeyttämisaste nousi vuoteen 2011 verrattuna. Helsingin kaupungin oppilaitosten opiskelijamäärä on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Opiskelijamäärien kasvaessa opiskelijoiksi on tullut entistä enemmän moniongelmaisia nuoria, joiden on vaikea kiinnittyä opintoihin.

Opiskelijamäärän voimakas kasvu on johtanut myös siihen, ettei opiskelijoita motivoivaa työvaltaista opetusta ole voitu toteuttaa riittävästi puutteellisten tilojen vuoksi. Tarjonnan lisäämisestä huolimatta aloituspaikkoja on edelleen liian vähän, mistä johtuen moni hakija ei saa opiskelupaikkaa ensimmäiseltä tai edes toiselta hakutoiveeltaan. Tämä lisää opintojen keskeyttämisen riskiä.

Läpäisyn tehostaminen on jatkossa keskeinen tavoite, jota edistetään useilla toimenpiteillä. Ammatillisen koulutuksen organisaatiouudistuksen myötä kaikki ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus koottiin samaan yksikköön. Samalla tehostettiin opiskelijahuoltopalvelujen organisoitumista. Kaupunginvaltuuston vuoden 2012 talousarvioon osoittamasta miljoonan euron erillismäärärahasta keskeyttämisten vähentämiseen kohdennettiin syksystä 2012 alkaen 0,7 miljoona ammatillisen koulutuksen opiskelijahuoltopalvelujen vahvistamiseen. Vuoden 2013 tulosbudjetissa määräraha nousee 1,7 miljoonaan euroon. Suunnitteilla on myös avoin ammattiopisto, joka tarjoaa joustavia opintopolkuja keskeyttämisvaarassa oleville opiskelijoille. Koulutustakuun toteuttamiseksi Helsinki hakee edelleen opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisää koulutuspaikkoja ammatilliseen koulutukseen.

Taidemuseo

Kävijämäärä yhteensä 140 000

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Kävijämäärä yhteensä 104 658. Meilahden museorakennuksen käytöstä luovuttiin 15.6.2012 siellä havaittujen kosteusvaurioiden ja poikkeavien mikrobipitoisuuksien johdosta. Toteutunut kävijämäärä Meilahden museorakennuksessa oli 5 888 kävijää vuonna 2012, kun tavoite oli 33 000 kävijää. Meilahden museorakennuksen sulkemisen takia lisäksi ao. museorakennukseen jo sovitut näyttelyt siirrettiin Tennispalatsin taidemuseoon, mikä aiheutti ohjelmistoon useita muutoksia, mikä näkyi kävijämäärissä.

Nuorisoasiainkeskus

Jäsenkorttien lukumäärä 11 000

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Jäsenkorttien lukumäärä 10 257. Nuorisoasiainkeskuksen myöntämien jäsenkorttien aktiivinen markkinointi kolmen eri nuorisotyön toimintakausien välillä ei ole ollut tarpeeksi riittävä vuonna 2012. Pääkaupunkiseudun kaupungit siirtyivät vuoden 2011 alusta yhteisiin nuorisotalojen jäsenkortteihin, jolloin Espoon ja Vantaan myöntämillä jäsenkorteilla on ollut mahdollista käydä helsinkiläisissä nuorisotyön toiminnoissa. Helsingissä ei ole käytössä seurantajärjestelmää, jolla olisi mahdollista seurata ao. nuorten määrää ja käyntikertoja.

Vuoden 2012 aikana oli useita nuorisotaloja pitkiä aikoja suljettuina, kuten Jakomäki, Myllypuro, Pukinmäen mopohalli ja Maunula. Tilojen poikkeusjärjestelyt vähentävät jäsenkorttien määrää.

Nuorisoasiainkeskuksen toimintastrategian painopiste, nuorten vaikuttamisen edistäminen on suunnannut toimintaa intensiivisempään työskentelyyn aktiivisten nuorten kanssa, jolloin suuri nuorten määrä ei ole ollut keskeisenä tavoitteena. Lisäksi nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen on suunnannut toimintaa varttuneempiin nuoriin, joille jäsenkorttien myöntäminen ei ole ollut merkityksellistä.

Liikuntavirasto, merellinen osasto

Kalanpoikasia istutetaan kalatalousmaksun puitteissa, siikaa 100 000 – 200 000 kappaletta ja meritaimenia 50 000 kappaletta.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Kalanpoikasista siikaa istutettiin 81 588 kappaletta ja meritaimenia 36 933 kappaletta. Liikuntavirasto maksoi vuonna 2012 ELY-keskukselle kalatalousmaksua yhteensä 76 000 euroa. ELY-keskus ei saamastaan maksusta huolimatta pystynyt toimittamaan istutuksiin tarvittavia kalanpoikasia riittävästi ao. vuonna, koska ELY-keskus ei saanut toimittajilta tarpeellista määrää siian kalanpoikasia vuonna 2012.  Lisäksi meritaimenen kalanpoikasien osalta ELY-keskus omatoimisesti käytti osan saamastaan maksusta kirjolohen istutuskokeiluun.

Henkilöstökeskus, henkilöstöpolitiikka

Muunkielisen henkilöstön osuus kasvaa yhdellä prosentilla kaupungin henkilöstöstä vuoteen 2011 verrattuna.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

eHIJAT-raportointijärjestelmän mukaan vuonna 2011 muunkielisten osuus henkilöstöstä ilman työllistämistuella palkattuja oli 5,1 % ja vuonna 2012 5,8 %. Vastaavat luvut työllistämistuella palkatut mukaan lukien olivat vuonna 2011 5,3 % ja vuonna 2012 6,2 %.

Muunkielinen henkilöstö on keskittynyt tällä hetkellä vielä tietyille palvelualoille, joissa esiintyy vaikeuksia työllistyä. Muunkielisten henkilöstön osuudet eri virastoissa ja liikelaitoksissa eroavat huomattavasti toisistaan. Henkilöstöpoliittisena tavoitteena on tehdä ennakoivaa työtä yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämiseksi laaja-alaisesti: tarkoituksena on nostaa muunkielisten työntekijöiden määrää kaikissa virastoissa sekä kaikilla uratasoilla sekä parantaa urakehityksen mahdollisuuksia. Tämä edellyttää henkilöiden osaamisen tunnistamista.

Muunkielisten rekrytoinnin tukemista valmisteleva työryhmä tuotti muun muassa ennakointiin, rekrytointiin, perehdytykseen, kielikoulutukseen sekä työyhteisöjen ja esimiesten tukeen liittyviä toimenpide-ehdotuksia, joita ryhdyttiin toteuttamaan virastoissa ja liikelaitoksissa tavoitteellisesti vuonna 2012. Tavoitteena on, että muunkielisten rekrytointi on osa virastojen ja liikelaitosten vuotuista tavoitteiden asettamista ja toiminnan suunnittelua.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kuntien yhteinen yleiskaavaehdotus laaditaan Östersundomin alueelle.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Tavoite ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa, johtuen Natura-arvioinnin valmistumisen viivästymisestä. Lisäksi Natura-arvioinnin johtopäätösten huomioiminen yleiskaavaehdotuksessa edellyttää suunnitelman kehittämistä edelleen.

Laaditaan MA-ohjelman mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tarkoittaa noin 450 000 kem2:n kaavoittamista).

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Toteutui 387 000 kem2 eli asemakaavoja noin 4 300 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi. Tavoite kaavojen sijoittuminen raideliikenteen palvelualueelle toteutui. Asuntokaavoista 88 % sijoittui tavoitteen mukaisesti.

Määrällinen tavoite ei toteutunut pääasiassa projektialueilla ilmenneiden suunnittelua hidastaneiden valitusten (Kruunuvuorenranta), maaperään liittyneiden lisäselvitystarpeiden (Länsisatama) sekä energiapoliittisten päätösten siirtymisen (Sörnäinen) vuoksi.

Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä 21 %.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Toteuma oli 18,87 %. Joukkoliikenteen kuljetusosuus ei kasvanut. Liikenteen kasvu poikittaissuunnassa on huomattavan vahvaa. Kasvu suuntautuu vahvasti henkilöautoliikenteeseen. Poikittaisen joukkoliikenteen kasvun vahvistamiseksi on valmisteilla runkobussilinjoja ja Raide-Jokeri. Jokeri 2:n rakentaminen alkaa 2013 ja linja otetaan käyttöön 2015. Jokeri 0:n etuusjärjestelyt päätetään 2013 ja linja otetaan käyttöön 2015. Raide-Jokerin hankesuunnittelu käynnistyy 2013.

Asuntotuotantotoimisto

Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2012 on 921 asuntoa.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut

Talousarviossa esitetystä tavoitteesta jäi puuttumaan 142 asuntoa. Kolme kohdetta jäi käynnistämättä liian kalliiden rakennuskustannusten vuoksi ja yhden myytävän kohteen aloitusta jouduttiin siirtämään vähäisen kysynnän vuoksi. Yhden hankkeen käsittely Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksessa (ARA) siirtyi vuodelle 2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut virastot

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566