Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 229

Kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydentäminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

 

 

- talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan siitä, että Helsingin osuus säätiön säädepääomasta eli neljäkymmmentäviisituhatta (45 000) euroa maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02, Khn käytettäväksi (yritystunnus 1000) projekti 1 04 02 00643

 

- hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisten edellyttämät muutokset ja muut vähäiset tarkistukset ja

 

- sivistystoimen rootelia valmistelemaan konsernijaostolle kaupungin ehdokkaan nimeämisen perustettavan säätiön valtuuskuntaan.

 

 

 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että päätös säätiöön lähtemisestä on ehdollinen. Sen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että sekä Espoo ja Vantaa päättävät lähteä mukaan säätiöön. Espoon kaupunki on tehnyt päätöksen säätiön perustamisen osallistumisesta.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

 

 

- talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan siitä, että Helsingin osuus säätiön säädepääomasta eli neljäkymmmentäviisituhatta (45 000) euroa maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02, Khn käytettäväksi (yritystunnus 1000) projekti 1 04 02 00643

 

- hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisten edellyttämät muutokset ja muut vähäiset tarkistukset ja

 

- sivistystoimen rootelia valmistelemaan konsernijaostolle kaupungin ehdokkaan nimeämisen perustettavan säätiön valtuuskuntaan.

 

 

 

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että päätös säätiöön lähtemisestä on ehdollinen. Sen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että sekä Espoo ja Vantaa päättävät lähteä mukaan säätiöön. Espoon kaupunki on tehnyt päätöksen säätiön perustamisen osallistumisesta.

 

 

 

Tiedoksi Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566