Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

25.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 232

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

HEL 2011-000031 T 11 01 01

Viite: Dnro UUDELY/4/07.04/2011

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Helsingin Sataman meriläjitystä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta:

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu perusteellisesti eri merialuevaihtoehtojen soveltuvuutta uudeksi läjitysalueeksi. Tarkastelussa on huomioitu merialueen syvyyttä, geologisia ja merenpohjan olosuhteita, sijaintia suhteessa ranta-alueisiin, väyliin, luonnonsuojelualueisiin ja puolustusvoimien alueisiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että ruoppausmassojen meriläjitysaluetta Helsingin edustalla koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on riittävä ja siinä on kattavasti tarkasteltu eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia Helsingin edustan merialueella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö

2

Ruoppausmassojen meriläjitysalue Helsingin edustalla – Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Otteet

Ote

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Helsingin Sataman meriläjitystä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta:

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu perusteellisesti eri merialuevaihtoehtojen soveltuvuutta uudeksi läjitysalueeksi. Tarkastelussa on huomioitu merialueen syvyyttä, geologisia ja merenpohjan olosuhteita, sijaintia suhteessa ranta-alueisiin, väyliin, luonnonsuojelualueisiin ja puolustusvoimien alueisiin.

Kaupunginhallitus katsoo, että ruoppausmassojen meriläjitysaluetta Helsingin edustalla koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on riittävä ja siinä on kattavasti tarkasteltu eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia Helsingin edustan merialueella.

Esittelijä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää Helsingin kaupungilta lausuntoa Helsingin Sataman meriläjitystä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 25.2.2013 mennessä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatiminen käynnistyi kesällä 2011, ja arviointiohjelma valmistui lokakuun lopulla 2011. Arviointiohjelman ja siitä saadun palautteen perusteella Uudenmaan ELY-keskus antoi arviointiohjelmasta oman lausuntonsa 1.2.2012. Kaupunginhallitus antoi 19.12.2011 § 1161 ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Hanke

Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen meriläjitysalueen käyttöönottoa Helsingin edustan merialueella. Helsingillä on tällä hetkellä käytössä kolme Helsingin Sataman hallinnoimaa meriläjitysaluetta: Mustakuvun läjitysalue, Vuosaaren läjitysalue ja Taulukarin läjitysalue. Nämä nykyisin käytössä olevat alueet eivät kuitenkaan riitä tulevaisuuden läjitystarpeisiin. Uudelle läjitysalueelle sijoitettavaksi suunniteltujen massojen kokonaismäärä on noin 4-6 miljoonaa m³ktr (kiintoteoreettinen kuutio). Lopullinen sijoitettavien massojen määrä määräytyy jatkosuunnitteluun valittavan alueen tai kahden alueen yhdistelmän ominaisuuksien perusteella.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu useita läjittämiseen soveltuvia sijaintivaihtoehtoja. Tarkastelussa tutkittiin merialueen syvyyttä, geologisia ja merenpohjan olosuhteita sekä sijaintia suhteessa ranta-alueisiin, väyliin, luonnonsuojelualueisiin, kulttuuriperintökohteisiin ja puolustusvoimien alueisiin. Osa vaihtoehdoista karsittiin, koska ne todettiin toteuttamiskelvottomiksi. YVA-menettelyn aikana vaihtoehtoja on tutkittu yhteensä 16 sijaintipaikalta, mutta arviointiin on otettu vain kuusi sijaintivaihtoehtoa. YVA-menettelyssä tarkastellut vaihtoehdot ovat:

Lisäksi vertailussa on ollut mukana neljä edellisistä vaihtoehdoista muodostettuja yhdistelmävaihtoehtoa, jotka ovat

Kartta YVA-menettelyssä tarkastelluista vaihtoehdoista on YVA-selostuksen (liite 2) sivulla 9.

Hankkeen vaikutukset

Kaavoitukseen ja maankäyttöön kohdistuvat vaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Lähinnä rannikkoa sijaitsevat vaihtoehdot ovat hieman huonompia kuin kauempana merellä sijaitsevat vaihtoehdot.

Merenpohjan muotoihin ja sedimentteihin kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävyydeltään hankkeen keskeisimpiä.

Vaikutukset ilmanlaatuun ovat merkittävimmät kauimpana ulkomerellä sijaitsevissa vaihtoehdoissa, koska kuljetusmatkat lisäävät ilman epäpuhtauksia.

Vaikutukset pohjaeliöstöön jäävät hyvin vähäisiksi. Kalakantoihin kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävimpiä lähellä rannikkoa sijaitsevissa vaihtoehdoissa. Linnustoon kohdistuvia vaikutuksia on oletettu olevan vaihtoehdoissa 5 ja 15, jotka sijoittuvat lähimmäksi linnustolle arvokkaita alueita. Vaikutukset muuhun eläimistöön ja suojelualueisiin ovat kaikissa vaihtoehdoissa hyvin vähäisiä.

Vaikutuksia maisemaan ei arvioitu olevan, ei myöskään vedenalaisiin arkeologisiin kohteisiin.

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia tunnistettiin vain lähellä rannikkoa olevissa vaihtoehdoissa 5 ja 15, jotka häiritsevät kesäaikana jonkin verran virkistystoimintaa samoilla alueilla. Muissa vaihtoehdoissa ei ole vaikutuksia.

Proomujen aiheuttama melu jää hyvin vähäiseksi, eikä sen katsota aiheuttavan merkittävää haittaa. Vaikutuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen ja laivaliikenteeseen ei arvioitu olevan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö

2

Ruoppausmassojen meriläjitysalue Helsingin edustalla – Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Otteet

Ote

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristölautakunta

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 4.2.2013

HEL 2011-000031 T 11 01 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla / Helsingin kaupunginmuseolla ei ole rakennetun kulttuuriympäristön ja –kulttuurimaiseman näkökulmasta huomautettavaa laadittuun ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

Museovirasto on lausunnonantaja vedenalaisen kulttuuriperinnön ja Suomenlinnan maailmanperintökohteen osalla.

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 29.01.2013 § 38

HEL 2011-000031 T 11 01 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa hallintokeskukselle seuraavan lausunnon koskien Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristö-
vaikutusten arviointiselostusta.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu perusteellisesti eri merialuevaihtoehtojen soveltuvuutta uudeksi läjitysalueeksi. Tarkastelussa on huomioitu merialueen syvyyttä, geologisia ja merenpohjan olosuhteita, sijaintia suhteessa ranta-alueisiin, väyliin, luonnonsuojelualueisiin ja puolustusvoimien alueisiin.

Ympäristölautakunta toteaa, että ruoppausmassojen meriläjitysaluetta Helsingin edustalla koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on riittävä ja siinä on kattavasti tarkasteltu eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia Helsingin edustan merialueella.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Jari-pekka Pääkkönen, johtava ympäristötutkija, puhelin: +358 9 310 31536

jari-pekka.paakkonen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 19.12.2011 § 1161

HEL 2011-000031 T 11 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Helsingin Sataman meriläjitystä koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Dnro UUDELY/4/07.04/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön mukaan Helsingin kaupungin ympäristölautakunta edistää osaltaan ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia kaupunginhallinnossa. Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 13.12.2011 antanut Uudenmaan ELY-keskukselle lausunnon Helsingin Sataman YVA-ohjelmasta.

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tarkasteltu kattavasti eri merialuevaihtoehtojen soveltuvuutta uudeksi läjitysalueeksi. YVA-ohjelmassa on tarkasteltu merialueen syvyyttä, geologisia ja merenpohjan olosuhteita, sijaintia suhteessa ranta-alueisiin, väyliin, luonnonsuojelualueisiin ja puolustusvoimien alueisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsinkiä rakennetaan lähivuosina voimakkaasti. Arviointiohjelmassa ei esitetä arviota siitä, millä ajanjaksolla arvioitu massojen kokonaismäärä tullaan läjittämään uudelle läjitysalueelle. Tämä tieto on kuitenkin tärkeä hankkeen vaikutuksia arvioitaessa.  Uusien aluerakennushankkeiden käynnistyessä läjitysalueelle kohdistuu käyttöpainetta, joka saattaa hetkellisesti olla huomattavan suurta verrattuna nykyiseen läjitystoimintaan. Kaupunginhallitus katsoo, että tämä tulisi ottaa huomioon hankkeen vaikutuksia arvioitaessa sekä uutta läjitysaluetta valittaessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566