Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 211

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

HEL 2012-017228 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2013-2014 vammaisneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

helsinkiläisiä vammaisjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

Rami Lehtinen (Helsingin Kuurojen yhdistys ry)

Timo Lehtonen (Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry)

Riitta Jolanki (Helsingin Invalidien Yhdistys ry)

Timo Martelius (Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry)

Kristiina Karhos (Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys r)

Pirkko Hyvärinen ( Helsingin Reumayhdistys ry)

Raija Härönoja (Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry, Helsingin alueosasto)

Allan Wilen (Tukiyhdistys Majakka ry)

Ulf Gustafsson (Finlands Svenska Handikappförbund rf)

Timo Piippo (Helsingin Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry)

 

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

Arzu Caydam-Lehtonen

Iiro Auterinen

Ilpo Haaja

Sirpa-Liisa Kuittinen

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

projektinjohtaja Pirjo Tujula rakennusvirastosta

vammaistyön johtaja Tuula Poikonen sosiaali- ja terveysvirastosta

ylilääkäri Maarit Nurminen sosiaali- ja terveysvirastosta

liikenneinsinööri Juuso Aaltonen kaupunkisuunnitteluvirastosta

suunnittelija Sini Perho nuorisoasiankeskuksesta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi kaupunginhallitus päätti määrätä Ilpo Haajan.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvostoa

-        toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä
 

-        antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan vammaisneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2011-2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Vammaisneuvoston toimintakertomus 2011 - 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vammaisneuvostoon valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut järjestöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vammaisneuvosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudeksi 2013-2014 vammaisneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

helsinkiläisiä vammaisjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

Rami Lehtinen (Helsingin Kuurojen yhdistys ry)

Timo Lehtonen (Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry)

Riitta Jolanki (Helsingin Invalidien Yhdistys ry)

Timo Martelius (Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry)

Kristiina Karhos (Helsingin ja Uudenmaan MS-yhdistys r)

Pirkko Hyvärinen ( Helsingin Reumayhdistys ry)

Raija Härönoja (Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry, Helsingin alueosasto)

Allan Wilen (Tukiyhdistys Majakka ry)

Ulf Gustafsson (Finlands Svenska Handikappförbund rf)

Timo Piippo (Helsingin Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry)

 

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

Arzu Caydam-Lehtonen

Iiro Auterinen

Ilpo Haaja

Sirpa-Liisa Kuittinen

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

projektinjohtaja Pirjo Tujula rakennusvirastosta

vammaistyön johtaja Tuula Poikonen sosiaali- ja terveysvirastosta

ylilääkäri Maarit Nurminen sosiaali- ja terveysvirastosta

liikenneinsinööri Juuso Aaltonen kaupunkisuunnitteluvirastosta

suunnittelija Sini Perho nuorisoasiankeskuksesta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi kaupunginhallitus päättänee määrätä Ilpo Haajan.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa neuvostoa

-        toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä
 

-        antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan vammaisneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2011-2012.

Esittelijä

Khs päätti 19.11.1990, että Helsinkiin perustetaan 1.1.1991 lukien Helsingin vammaisneuvosto. Neuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Vammaisneuvosto toimii vammaispalvelulain tarkoittamana vammaisneuvostona ja sen tehtävänä on:

1.     edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten näkökulmasta sekä edistää Helsingin kaupungin sekä vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen välistä yhteistoimintaa
 

2.     vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vammaisille henkilöille ja edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia
 

3.     tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia henkilöitä, heidän perheitään ja elinolojaan koskevissa asioissa
 

4.     edistää osaltaan vammaisia henkilöitä, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua.

Lisäksi vammaisneuvoston tehtävänä on vähintään kerran vuodessa kutsua kokoon Helsingin alueella toimivien vammaisjärjestöjen edustajat sekä tarvittaessa auttaa vammaisjärjestöjä näiden ehdokkaiden nimeämiseen vammaisneuvoston jäseniksi seuraavalle toimikaudelle liittyvissä käytännön järjestelyissä.

Vammaisneuvostoon kuuluu 19 jäsentä, joista kaupunginhallitus nimeää

-        kymmenen helsinkiläisten vammaisjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista siten, että mainitut jäsenet edustavat mahdollisimman laajasti erityyppisiä vammaisia henkilöitä, kuitenkin siten, että näistä vähintään yksi edustaa kehitysvamma-alan järjestöä
 

-        neljä kaupungin luottamushenkilöistä, sekä
 

-        viisi kaupungin niiden virastojen ehdotuksesta, joiden toimialaan vammaisia koskevat asiat lähinnä kuluvat.

Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus määrää vammaisneuvostolle puheenjohtajan. Vammaisneuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Vammaisneuvoston ja työvaliokunnan sihteerin määrää kaupunginhallitus.

Khs on 10.5.2010 § 592 hyväksynyt ohjeen tilapäisistä toimielimistä, jota sovelletaan mm. neuvottelukuntiin ja neuvostoihin. Ohjeen mukaan Khs asettaa enintään toimikaudekseen neuvottelukunnan tai neuvoston kaupungin ja sen sidosryhmien yhteistyötä varten.

Khn ohjeen mukaan asettamispäätöksessä on määrättävä mm. tilapäisen toimielimen toimeksiannosta. Koska vammaisneuvostolla on Khn hyväksymä toimintasääntö, jossa tehtävät määritellään, ei ole tarpeen toistaa niitä päätösehdotuksessa.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Em. ohjeen mukaan muun, kuin kuntalaissa tarkoitetun toimielimen jäseniä valittaessa on edistettävä tasa-arvoa.

Vammaisneuvoston toimintakertomus vuosilta 2011-2012 on esityslistan tämän asian liitteenä.

Päätösehdotuksessa esitetyt vammaisjärjestöjen edustajat perustuvat vammaisneuvoston vammaisjärjestöille järjestämän kokouksen ehdotukseen.

Luottamushenkilöiden edustajien osalta päätösehdotus perustuu puolueilta saatuihin ehdotuksiin.

Virastojen edustajien osalta päätösehdotus pohjautuu virastoista saatuihin ehdotuksiin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Vammaisneuvoston toimintakertomus 2011 - 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vammaisneuvostoon valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut järjestöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vammaisneuvosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Nuorisoasiainkeskus

Rakennusvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566