Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 204

Kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 8-15, 18-21, 23, 27-31, 34-38 

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

16-17, 22, 24-26, 32-33

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 27.2.2013

 

 

39-44

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

45-48

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY Vesihuollolle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle sekä kiinteistövirastolle.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

49-51

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

52

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Kaupunginhallitus kehottaa Helsingin kulttuurikeskusta  julistamaan kulttuurijohtajan viran haettavaksi Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja virasta maksettavan kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin ehdoin. Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 23 mukaisesti. Vaativuusluokassa maksettava kokonaispalkka on vähintään 6941,89 euroa kuukaudessa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

 

 

 

Tiedoksi asianosaiselle sekä kulttuurikeskukselle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

53-60

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 13.2.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2, 8-15, 18-21, 23, 27-31, 34-38 

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

16-17, 22, 24-26, 32-33

Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 27.2.2013

 

 

39-44

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

45-48

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, HSY Vesihuollolle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle sekä kiinteistövirastolle.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle sekä Helsingin Energia –liikelaitokselle.

 

 

49-51

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

52

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

6

Kaupunginhallitus kehottaa Helsingin kulttuurikeskusta  julistamaan kulttuurijohtajan viran haettavaksi Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja virasta maksettavan kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin ehdoin. Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 23 mukaisesti. Vaativuusluokassa maksettava kokonaispalkka on vähintään 6941,89 euroa kuukaudessa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

 

 

 

Tiedoksi asianosaiselle sekä kulttuurikeskukselle.

 

 

7

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

53-60

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566