Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 202

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Helsingissä 12.-13.3.2013

HEL 2013-000569 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsingissä 12.-13.3.2013 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

Arja Karhuvaara

 

Harry Bogomoloff

 

Tatu Rauhamäki

 

Ulla-Marja Urho

 

Emma Kari

 

Tuuli Kousa

 

Hannu Oskala

 

Minerva Krohn

 

Maija Anttila

varalla: Osku Pajamäki

Tarja Tenkula

varalla: Pilvi Torsti

Sara Paavolainen

 

Veronika Honkasalo

 

Sirpa Puhakka

 

Nuutti Hyttinen

 

Olli Sademies

 

Marcus Rantala

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä Helsingissä 12.-13.3.2013 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään 12.-13.3.2013 Helsingissä. Tapaaminen alkaa tiistaina 12.3.2013 noin klo 12.00 ja päättyy keskiviikkona 13.3.2013
klo 13.00 mennessä. Tapaamisen teemoina ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ja muut ajankohtaiset yhteistyökysymykset.

Tapaamisen tarkempi ohjelma jaetaan osallistujille erikseen.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.02.2013 § 183

Pöydälle 11.02.2013

HEL 2013-000569 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566