Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 216

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2013 - 2014

HEL 2012-017068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 10-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan, jonka tehtävänä on

-        seurata ja arvioida sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista kaupungin tarjoamien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä

-        toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa tasa-arvolain ja kaupunginvaltuuston päättämien tavoitteiden pohjalta

-        seurata, että tilastoja ja tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta on sekä päättäjien että kuntalaisten käytössä

-        tehdä esityksiä tasa-arvon edistämiseksi ja toteuttamiseksi

-        raportoida toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta ja kaupungin henkilöstöön liittyvästä tasa-arvotyöstä toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.

Kaupunginhallitus päätti nimetä tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi

Marianna Laxén, pj

Tarkko Laurinen

Welat Nehri

Carita Bardacki

Leena Ruusuvuori, vpj

Ossi Mäntylahti

Sait Aydar

Sini Korpinen

Laura Mäntylä

Merja Kähkönen

Aaro Horsma

Aleksi Meriläinen

Pia Monaco

Sampsa Riikonen

Lotte Granberg-Haakana

Henrik Litonius

Abdirahim Hussein

Tuula Heikkinen

Riikka Korpinurmi

Henrik Jaakkola

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan tasa-arvotoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä sekä muista hallintotehtävistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tasa-arvotoimikunnan esitys toimikunnan asettamiseksi kaudelle 2013-2014

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen 10-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan, jonka tehtävänä on

-        seurata ja arvioida sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista kaupungin tarjoamien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä

-        toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa tasa-arvolain ja kaupunginvaltuuston päättämien tavoitteiden pohjalta

-        seurata, että tilastoja ja tietoa sukupuolten välisestä tasa-arvosta on sekä päättäjien että kuntalaisten käytössä

-        tehdä esityksiä tasa-arvon edistämiseksi ja toteuttamiseksi

-        raportoida toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta ja kaupungin henkilöstöön liittyvästä tasa-arvotyöstä toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.

Kaupunginhallitus päättänee nimetä tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi

Marianna Laxén, pj

Tarkko Laurinen

Welat Nehri

Carita Bardacki

Leena Ruusuvuori, vpj

Ossi Mäntylahti

Sait Aydar

Sini Korpinen

Laura Mäntylä

Merja Kähkönen

Aaro Horsma

Aleksi Meriläinen

Pia Monaco

Sampsa Riikonen

Lotte Granberg-Haakana

Henrik Litonius

Abdirahim Hussein

Tuula Heikkinen

Riikka Korpinurmi

Henrik Jaakkola

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan tasa-arvotoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä sekä muista hallintotehtävistä.

Esittelijä

Esityksessä toimikunnalle määritellyt tehtävät vastaavat tasa-arvotoimikunnan esitystä (10.12.2012). Tehtävät vastaavat pitkälti edelliselle toimikaudelle määriteltyjä tehtäviä. Toimikunta toteaa esityksessään, että tasa-arvon tavoitteellinen ja suunnitelmallinen edistäminen on prosessi, joka edellyttää jatkuvaa seurantaa, arviointia ja kehittämistä ja että tämä tulee tehdä sekä toiminnallisen että henkilöstöpoliittisen tasa-arvon osalta.

Edellinen tasa-arvotoimikunta paneutui toimikautenaan tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin järjestämällä mm. seminaareja ja kuulemalla asiantuntijoita. Tasa-arvotoimikunnan nimeämät edustajat osallistuivat kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2009 - 2011 päivitykseen ja suunnitelmaluonnosta käsiteltiin tasa-arvotoimikunnassa. Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja on ollut jäsenenä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinointiryhmässä. Toimikunta on antanut useita lausuntoja ja kiinnittänyt muutoin eri tahojen huomiota tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tasa-arvotoimikunnan esitys toimikunnan asettamiseksi kaudelle 2013-2014

Tiedoksi; muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Toimikunta

Henkilöstökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566