Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 203

Kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydennys

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. 

 

 

10

Kaupunginhallitus päätti myöntää päätöksen mukaisen takauksen ja kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 30.1.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

7

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat. 

 

 

10

Kaupunginhallitus päättänee myöntää päätöksen mukaisen takauksen ja kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566