Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 209

Nimistötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014

HEL 2013-001302 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 yhdeksänjäsenisen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on mm. valmistella asemakaavojen nimikysymyksiä ja antaa lausuntoja nimiasioissa. Toimikuntaan kuuluvat suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja

1

asemakaava-arkkitehti, arkkitehti Annukka Lindroos

 

varapuheenjohtaja

 

2

suunnittelija, valtiotieteiden maisteri Mauri Laine, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

 

jäsenet

3

yksikönpäällikkö, filosofian maisteri Riitta Pakarinen, Helsingin historia

4

tutkija, filosofian maisteri Helinä Uusitalo, suomen kieli ja nimistönhuolto

5

filosofie magister Kristian Slotte, svenska språket och namnforskning

6

toimittaja, valtiotieteiden maisteri Miska Rantanen, kaupunkikulttuuri ja urbanismi

7

dosentti, filosofian tohtori Mikko-Olavi Seppälä, kulttuurihistoria ja Helsingin historia

8

kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi, media ja suomalainen yhteiskunta

9

kaupungingeodeetti, diplomi-insinööri Heikki Laaksonen, karttatuotanto ja paikkatieto

 

 

 

ja henkilökohtaiset varajäsenet:

1

projektipäällikkö, arkkitehti Suvi Tyynilä, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

2

yleiskaavasuunnittelija, kauppatieteiden maisteri Jussi Mäkinen, paikkatieto ja yleissuunnittelu

3

museolehtori, filosofian maisteri Anna Finnilä, Helsingin historia

4

tutkija, filosofian tohtori Heikki Hurtta, suomen kieli ja nimistöntutkimus

5

forskare, filosofie doktor Leila Mattfolk, svenska språket och namnvård

6

toimittaja, filosofian maisteri Joonas Laitinen, kaupunkikulttuuri ja urbanismi

7

protokolla-asiantuntija, filosofian maisteri Anton Eskola, kulttuurihistoria ja Helsingin historia

8

toimittaja, humanististen tieteiden kandidaatti Niina Mäkeläinen, media ja suomalainen yhteiskunta

9

atk-päällikkö, diplomi-insinööri Anu Soukki, karttatuotanto ja paikkatieto

 

sihteeri

nimistönsuunnittelija, filosofian maisteri Johanna Lehtonen kaupunkisuunnitteluvirastosta

sekä varalla

suunnittelija, filosofian maisteri Reetta Keisanen ja

suunnittelija, filosofian maisteri Hanna Ikonen, molemmat kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimistötoimikunta 2011 - 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 yhdeksänjäsenisen nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on mm. valmistella asemakaavojen nimikysymyksiä ja antaa lausuntoja nimiasioissa. Toimikuntaan kuuluvat suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja

1

asemakaava-arkkitehti, arkkitehti Annukka Lindroos

 

varapuheenjohtaja

 

2

suunnittelija, valtiotieteiden maisteri Mauri Laine, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

 

jäsenet

3

yksikönpäällikkö, filosofian maisteri Riitta Pakarinen, Helsingin historia

4

tutkija, filosofian maisteri Helinä Uusitalo, suomen kieli ja nimistönhuolto

5

filosofie magister Kristian Slotte, svenska språket och namnforskning

6

toimittaja, valtiotieteiden maisteri Miska Rantanen, kaupunkikulttuuri ja urbanismi

7

dosentti, filosofian tohtori Mikko-Olavi Seppälä, kulttuurihistoria ja Helsingin historia

8

kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi, media ja suomalainen yhteiskunta

9

kaupungingeodeetti, diplomi-insinööri Heikki Laaksonen, karttatuotanto ja paikkatieto

 

 

 

ja henkilökohtaiset varajäsenet:

1

projektipäällikkö, arkkitehti Suvi Tyynilä, kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu

2

yleiskaavasuunnittelija, kauppatieteiden maisteri Jussi Mäkinen, paikkatieto ja yleissuunnittelu

3

museolehtori, filosofian maisteri Anna Finnilä, Helsingin historia

4

tutkija, filosofian tohtori Heikki Hurtta, suomen kieli ja nimistöntutkimus

5

forskare, filosofie doktor Leila Mattfolk, svenska språket och namnvård

6

toimittaja, filosofian maisteri Joonas Laitinen, kaupunkikulttuuri ja urbanismi

7

protokolla-asiantuntija, filosofian maisteri Anton Eskola, kulttuurihistoria ja Helsingin historia

8

toimittaja, humanististen tieteiden kandidaatti Niina Mäkeläinen, media ja suomalainen yhteiskunta

9

atk-päällikkö, diplomi-insinööri Anu Soukki, karttatuotanto ja paikkatieto

 

sihteeri

nimistönsuunnittelija, filosofian maisteri Johanna Lehtonen kaupunkisuunnitteluvirastosta

sekä varalla

suunnittelija, filosofian maisteri Reetta Keisanen ja

suunnittelija, filosofian maisteri Hanna Ikonen, molemmat kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen 30.12.1959 tekemän nimistötoimikunnan asettamispäätöksen mukaan kaupunginhallituksen asettaman nimistötoimikunnan tehtävänä on valmistella asemakaavojen kadunnimistöehdotuksia sekä kaupunginosien ja niiden osa-alueiden, saarien, puistojen, ulkoilualueiden, laiturien, siltojen, koulujen, sairaaloiden ym. laitosten sekä liikennepysäkkien nimikysymyksiä, seurata nimistön kehittymistä myös välittömästi kaupungin rajojen ulkopuolella sijaitsevissa kunnissa sekä tehdä kaupungin toimielinten ja viranomaisten pyynnöstä ehdotuksia sekä antaa lausuntoja nimikysymyksissä.

Nimistötoimikunnan puheenjohtaja on viime toimikausina nimetty kaupunkisuunnitteluvirastosta ja jäsenet edustavat nimistökysymysten eri osa-alueiden asiantuntemusta. Esitys on valmisteltu kaupunkisuunnitteluvirastossa ja on sen mukainen. Esityksessä on otettu huomioon tasa-arvolain (8.8.1986/609) vaatimukset, jonka mukaan sekä naisia että miehiä tulee kumpiakin olla vähintään 40 % ellei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Nimistötoimikunta 2011 - 2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566