Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 217

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2013-2014

HEL 2013-001287 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 9-jäsenisen maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on

-        kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluita

-        edistää yhdenvertaisuutta kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa

-        laatia kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman pohjalta monimuotoisuus- ja maahanmuutto -toimenpideohjelma, ja seurata ja osaltaan edistää ohjelman toteutumista sekä

-        antaa lausuntoja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä

Kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi seuraavat henkilöt:

Matias Turkkila, pj

Maria Landén

Marja-Liisa Suutarinen

Jukka Wallin

Eija Paananen, vpj

Deek Gurhan

Antti-Jussi Kallio

Larissa Franz-Koivisto

Saido Mohamed

Sait Aydar

Abdulkadir Isak

Kimmo Wilska

Pilvi Nummelin

Elina Valkama

Yakup Yilmaz

Elin Blomqvist

Suldaan Said Ahmed

Sini Salmenjoki

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan neuvottelukuntaan tuotavien asioiden esittelystä ja sihteerin tehtävistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan esitys neuvottelukunnan asettamisesta kaudelle 2013-2014

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen 9-jäsenisen maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on

-        kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluita

-        edistää yhdenvertaisuutta kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa

-        laatia kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman pohjalta monimuotoisuus- ja maahanmuutto -toimenpideohjelma, ja seurata ja osaltaan edistää ohjelman toteutumista sekä

-        antaa lausuntoja maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä

Kaupunginhallitus päättänee nimetä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi seuraavat henkilöt:

Matias Turkkila, pj

Maria Landén

Marja-Liisa Suutarinen

Jukka Wallin

Eija Paananen, vpj

Deek Gurhan

Antti-Jussi Kallio

Larissa Franz-Koivisto

Saido Mohamed

Sait Aydar

Abdulkadir Isak

Kimmo Wilska

Pilvi Nummelin

Elina Valkama

Yakup Yilmaz

Elin Blomqvist

Suldaan Said Ahmed

Sini Salmenjoki

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan neuvottelukuntaan tuotavien asioiden esittelystä ja sihteerin tehtävistä.

Esittelijä

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunta perustelee esityksessään toimikunnan uutta asettamista ja kuvaa sen tehtäviä mm. seuraavasti:

Maahanmuutto- ja kotoutumispolitiikkaan sekä henkilöstön monimuotoisuuspolitiikkaan liittyvien kysymysten painoarvon vuoksi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on perusteltua, että maahanmuuttoon ja maahanmuuttajien asemaan liittyviä asioita käsittelevän neuvottelukunnan toimintaa jatketaan toimikaudelle 2013 – 2014.

Maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluiden kehittämisen painopisteitä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla lähivuosina ovat mm. osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä työllistymisen edistäminen. Erityiskohderyhmät ovat erityisesti nuoret, ikääntyneet ja haavoittuvat ja hankalasti tavoitettavat ryhmät.

Kaupungin strategiaohjelmaan sisältynee tulevallakin kaudella runsaasti tavoitteita liittyen maahanmuuttoon, maahanmuuttajien asemaan ja palveluiden kehittämiseen. Strategiaohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttamista ohjaamaan tullaan laatimaan erillinen monimuotoisuus ja maahanmuutto - toimeenpano-ohjelma. Neuvottelukunnan tehtävänä on osaltaan seurata strategiaohjelman toteutumista toimialaansa kuuluvissa asioissa mm. kuulemalla hankkeiden toteutumisesta vastaavia tahoja.

Neuvottelukunta tukee ja edistää toimintatapoja, joilla edistetään syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa. Neuvottelukunta edistää toiminnallaan sitä, että kaupungin palveluiden kehittämisessä ja henkilöstöpolitiikassa huomioidaan kaupungin monimuotoistuva väestörakenne.

Neuvottelukunta antaa lausuntoja kaupunginhallitukselle ja muille organisaatioille toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja järjestää säännöllisiä tapaamisia ja kuulemisia keskeisten toimijoiden kanssa.  Neuvottelukunta valmistelee myös vuosittain päätösesityksen avustuksesta maahanmuuttajajärjestöjen rakenteiden ja osaamisen vahvistamiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan esitys neuvottelukunnan asettamisesta kaudelle 2013-2014

Tiedoksi, Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Henkilöstökeskus

Maahanmuutto-osasto

Neuvottelukunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566