Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 212

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

HEL 2012-013821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 vanhusneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

helsinkiläisiä vanhusjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

Antti Henriksson (Eläkeläiset ry, Helsingin aluejärjestö)

Ritva Rautio (Helsingin kansallinen senioripiiri ry)

Majlis Kvist (Svenska Pensionärsförbundet rf)

Yrjö Mattila (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry)

Arja Kaistinen (Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry)

Markus Löfström (Helsingin Alzheimeryhdistys ry)

Toivo Tupin (Helsingin seudun Inkeri seura ry)

Erja Kauppinen (Helsingin seurakuntayhtymä)

 

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

Sirpa Asko-Seljavaara

Mirja Halonen

Johanna Pihlaja

Veijo Lehto

Martti Huhtamäki

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

osastopäällikkö Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveysvirastosta

kulttuurituottaja Mauri Lehtovirta kulttuurikeskuksesta

projektinjohtaja Pirjo Tujula rakennusvirastosta

liikenneinsinööri Inga Valjakka  kaupunkisuunnitteluvirastosta

aluerehtori Hannele Koli-Siiteri suomenkielisestä työväenopistosta

liikunnansuunnittelija Minna Ekman liikuntavirastosta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus päätti määrätä em. toimikaudeksi Sirpa Asko-Seljavaaran.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

-        toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä
 

-        antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä 2 olevan vanhusneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2011 - 2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Vanhusneuvoston esitys toimikautensa jatkamisesta

2

Vanhusneuvoston toiminta- ja talouskertomus 2011-2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vanhusneuvostoon valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut järjestöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vanhusneuvosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudeksi 2013 - 2014 vanhusneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

helsinkiläisiä vanhusjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

Antti Henriksson (Eläkeläiset ry, Helsingin aluejärjestö)

Ritva Rautio (Helsingin kansallinen senioripiiri ry)

Majlis Kvist (Svenska Pensionärsförbundet rf)

Yrjö Mattila (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry)

Arja Kaistinen (Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry)

Markus Löfström (Helsingin Alzheimeryhdistys ry)

Toivo Tupin (Helsingin seudun Inkeri seura ry)

Erja Kauppinen (Helsingin seurakuntayhtymä)

 

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

Sirpa Asko-Seljavaara

Mirja Halonen

Johanna Pihlaja

Veijo Lehto

Martti Huhtamäki

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

osastopäällikkö Juha Jolkkonen sosiaali- ja terveysvirastosta

kulttuurituottaja Mauri Lehtovirta kulttuurikeskuksesta

projektinjohtaja Pirjo Tujula rakennusvirastosta

liikenneinsinööri Inga Valjakka  kaupunkisuunnitteluvirastosta

aluerehtori Hannele Koli-Siiteri suomenkielisestä työväenopistosta

liikunnansuunnittelija Minna Ekman liikuntavirastosta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus päättänee määrätä em. toimikaudeksi Sirpa Asko-Seljavaaran.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa neuvottelukuntaa

-        toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä
 

-        antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

Lopuksi kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä 2 olevan vanhusneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2011 - 2012.

Esittelijä

Khs päätti 3.11.1997, että Helsinkiin perustetaan 1.1.1998 lukien Helsingin vanhusneuvosto Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen pysyväisluonteiseksi yhteistyöelimeksi. Samalla Khs hyväksyi vanhusneuvostolle toimintasäännön, jonka mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on:

-        edistää ja seurata eri hallinnon aloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten näkökulmasta sekä edistää Helsingin kaupungin ja vanhusjärjestöjen välistä yhteistoimintaa
 

-        vaikuttaa siihen, että kunta kehittäessään yleisiä palveluja huolehtii niiden riittävyydestä ja soveltuvuudesta myös vanhuksille
 

-        tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa

 

-        edistää osaltaan vanhuksia, heidän elinolojaan ja heille tarkoitettuja palveluja koskevaa tiedottamista ja tiedonkulkua.

Lisäksi vanhusneuvoston tehtävänä on vähintään kerran vuodessa kutsua kokoon Helsingin alueella toimivien vanhusjärjestöjen edustajat sekä tarvittaessa auttaa vanhusjärjestöjä näiden ehdokkaiden nimeämiseen vanhusneuvoston jäseniksi seuraavalle toimikaudelle liittyvissä käytännön järjestelyissä.

Vanhusneuvostoon kuuluu 19 jäsentä, joista kaupunginhallitus nimeää:

-        kahdeksan helsinkiläisten vanhusjärjestöjen nimeämistä ehdokkaista
 

-        viisi kaupungin luottamushenkilöistä, sekä
 

-        kuusi kaupungin niiden virastojen ehdotuksesta, joiden toimialaan vanhuksia koskevat asiat lähinnä kuuluvat.

Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallitus määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan. Vanhusneuvosto valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Vanhusneuvoston ja vanhusneuvoston työvaliokunnan sihteerin nimeää kaupunginhallituksen määräämä virasto.

Khs on 10.5.2010 hyväksynyt ohjeen tilapäisistä toimielimistä, jota sovelletaan mm. neuvottelukuntiin ja neuvostoihin. Ohjeen mukaan Khs asettaa enintään toimikaudekseen neuvottelukunnan tai neuvoston kaupungin ja sen sidosryhmien yhteistyötä varten.

Khn ohjeen mukaan asettamispäätöksessä on määrättävä mm. tilapäisen toimielimen toimeksiannosta. Koska vanhusneuvostolla on Khn hyväksymä toimintasääntö, jossa tehtävät määritellään, ei ole tarpeen toistaa niitä päätösehdotuksessa.

Kaudelle 2010-2011 asetettu vanhusneuvosto on esittänyt, että sen toimikautta jatkettaisiin vanhuspalvelulain takia 30.6.2013 asti. Esittelijä katsoo, että mahdolliset muutokset vanhusneuvoston toimintasääntöön on parasta tehdä erikseen sitten, kun muutostarpeet ovat  täsmentyneet. Vanhusneuvoston esitys on tämän asian liitteenä 1. 

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Em. ohjeen mukaan muun, kuin kuntalaissa tarkoitetun toimielimen jäseniä valittaessa on edistettävä tasa-arvoa.

Vanhusneuvoston toimintakertomus vuosilta 2011-2012 on tämän asian liitteenä 2.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotuksessa esitetyt vanhusjärjestöjen edustajat perustuvat vanhusneuvoston ehdotukseen.

Luottamushenkilöiden edustajien osalta päätösehdotus perustuu puolueilta saatuihin ehdotuksiin.

Virastojen edustajien osalta päätösehdotus perustuu virastoista saatuihin ehdotuksiin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Liitteet

1

Vanhusneuvoston esitys toimikautensa jatkamisesta

2

Vanhusneuvoston toiminta- ja talouskertomus 2011-2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vanhusneuvostoon valitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöksessä mainitut järjestöt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vanhusneuvosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kulttuurikeskus

Liikuntavirasto

Rakennusvirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Suomenkielinen työväenopisto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566