Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

18.02.2013

 

 

 

 

 

 

§ 200

Harmaan talouden seurantaraportti 3-2012

HEL 2013-000284 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 3-2012 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti 3_ 2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 3-2012 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat Verohallinnolle kaupunkikonsernin ohjeiden mukaisesti tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 (§ 1144) hyväksynyt harmaan talouden torjuntaa koskevan toimintaohjeen. Siinä on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen yhteydessä harmaata taloutta torjutaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

-        selvitys palveluntuottajan tai tavarantoimittajan rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

-        selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä neljännesvuosittain

-        selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Lisäksi rakentamistoiminnassa tilaajan on pyydettävä sopimuskumppanilta todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen.

Kaupunki ja sen tytäryhteisöt luovuttavat ohjeessa määrätyistä hankinnoista tiedot Verohallinnolle saaden verottajalta vastaavasti ns. verohallintopalautteen siitä, miltä osin tavaran tai palvelun toimittajien rekisteröitymisessä on ollut verottajan rekisteritietoihin nähden poikkeamia. Talous- ja suunnittelukeskus toimittaa poikkeamatiedot edelleen virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Nyt raportoitavaa seurantajaksoa 1.7.-30.9.2012 koskeva verohallintopalaute yksikkökohtaisine seulontaprosentteineen sisältyy liitteenä olevaan seurantaraporttiin.

Helsingin kaupunkikonsernin seulontaprosentti oli kolmannella vuosineljänneksellä kahdeksan ja pysyi näin ollen samana edelliseen kvartaaliin verrattuna. Seulontaprosentti kertoo, mitkä yritykset otetaan tarkemmin verottajan tutkittavaksi harmaan talouden epäilyn tai muun verovelvollisuuden selvittämiseen liittyvän syyn perusteella. Seulontaprosentti ei näin ollen kerro suoraan onko kyseessä harmaan talouden piiriin kuuluva yritys. Todellinen tilanne selviää vasta Verohallinnon tarkemmassa käsittelyssä.

Rikoshyödyn takaisinsaantia pidetään yhtenä tärkeimmistä talousrikollisten toimintaa vaikeuttavista seikoista ja sillä katsotaan olevan merkittävä talousrikollisuutta ennalta estävä vaikutus. Vuonna 2011 rikoshyötyä saatiin hieman alle 32 miljoonaa euroa, kun vuoden 2012 syyskuun lopussa talousrikosilmoituksien osalta kirjattu rikoshyöty oli noin 22,2 miljoonaa euroa. Poliisin tulostavoite vuoden 2012 rikoshyödyn osalta on 55 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti 3_ 2012.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566