Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 71

V Helsingin kaupungin osallistuminen Urhea-säätiön perustamiseen

HEL 2012-008331 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi perustajaksi perustettavaan Urhea-säätiöön yhdessä muiden selostusosassa ilmoitettujen perustajajäsenten kanssa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee luovuttaa säätiön säädepääomaksi neljäkymmentäviisituhatta (45 000) euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä olevat luonnokset säätiön säädekirjasta ja säätiön säännöistä.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee todeta tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä olevan, että sekä Espoon että Vantaan kaupungit ovat tehneet myönteisen päätöksen säätiöön mukaan lähtemisestä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikeuspalvelujen lausunto koskien Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi

2

oikeuspalvelujen kommentit urhea-säätiön sääntöluonnokseen.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että kaupunki lähtee mukaan yhdeksi perustajaksi perustettavaan Urhea-säätiöön yhdessä muiden selostusosassa ilmoitettujen perustajajäsenten kanssa.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee luovuttaa säätiön säädepääomaksi neljäkymmentäviisituhatta (45 000) euroa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä liitteenä olevat luonnokset säätiön säädekirjasta ja säätiön säännöistä.

Vielä kaupunginvaltuusto päättänee todeta tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä olevan,  että sekä Espoon että Vantaan kaupungit ovat tehneet myönteisen päätöksen säätiöön mukaan lähtemisestä.

Esittelijä

Perustettavan Urhea-säätiö tausta ja tarkoitus

Suomessa toimii tällä hetkellä 19 urheiluakatemiaa. Osa akatemioista on saanut Suomen Olympiakomitean virallisen huippu-urheiluakatemia -statuksen. Kaikilla akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) on ollut perustamisestaan, vuodesta 2003  lähtien yhteistyöverkosto, joka ei ole ollut tähän asti oikeushenkilö.

Urhean hallinnollisen aseman järjestäminen on käynyt välttämättömäksi, kun Olympiakomitea alkaa vuosittain myöntää toimintaan avustusta. Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan urheiluakatemioiden rooli suomalaisen liikunnan paikallistason koordinoijana vahvistetaan.

Urhea on nyt perustamassa yleishyödyllisen säätiön selkeyttääkseen toimintaansa hallinnollisesti ja oikeudellisesti.

Säätiön tarkoituksena on edistää seudulla asuvien ja harjoittelevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista sekä kehittää urheilun ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Säätiö kehittää päivittäisvalmennusta, harjoittelu- ja valmennusolosuhteita, urheilijan ja valmentajan työtä tukevia palveluita sekä opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta sekä tuottaa urheiluvalmennusta.

Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille. Urhea toimii yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa sekä monipuolisesti alueen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Näiden lisäksi Urhean tavoitteena on kehittää yläkoulujen ja lajiliittojen välille toimiva yhteistyöverkosto ja edesauttaa Huippu-urheilun muutosryhmän lanseeraaman ”Urheilijan-polun” syntymistä.

Vuoden 2011 lopussa Urheassa oli jäsenenä 1737 urheilijaa, jotka on jaettu kolmeen tasoryhmään. 1. tason urheilijat ovat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean valmennettavia, 2. tason urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maajoukkueurheilijoita ja 3. tason urheilijat ovat nousevia haastajatason urheilijoita.

Urhean toiminnassa on mukana kaikkiaan 27 lajiliittoa ja noin 50 päätoimista valmentajaa kumppanuuslajeissa. Urheiluakatemia on lajeille tärkeä toiminnallinen ja strateginen yhteistyökumppani, joka pyrkii tukemaan lajien valmennuksen kehitystyötä tuomalla lajiin ulkopuolista näkemystä ja ohjausta.

Säätiön toimielimet ja perustajat

Säätiön hallituksessa tulisi olemaan 6 - 9 jäsentä. Lisäksi säätiöllä olisi valtuuskunta, johon kuuluisi 25 - 50 jäsentä. Kutakin perustajatahoa edustaa valtuuskunnassa jäsen, jonka kukin perustajataso valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen valitsee valtuuskunta kahden vuoden toimikaudeksi. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Urhea on kutsunut säätäjiksi seuraavat tahot:

Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungit, Suomen Olympiakomitea, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus,  Kisakallion urheiluopisto, Arcada yrkeshögskola, Helmi liiketalousopisto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian, Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean ammattikorkeakoulut sekä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston.
Kaikki edellä mainitut ovat tehneet päätöksen säätiöön osallistumisesta lukuunottamatta Helsingin ja Vantaan kaupunkia.

Urhean säädepääomaksi on suunniteltu 100 000- 140 000 euroa. Kaupunkien osallistuminen koostuisi niiden jakamasta 80 000 euron osuudesta (arviolta Helsinki 45 600 euroa, Espoo 19 200 euroa ja Vantaa 15 200 euroa) ja muiden säätäjien  5 000 - 10 000 euron osuudesta.

Valmistelun yhteydessä on tehty tiettäväksi, että Helsingin kaupunki ei aio erikseen rahoittaa säätiön toimintaa, vaan sen taloudelliset panostukset ovat sen normaaleja koulutusjärjestelmän ja liikuntaedellytysten ylläpitoa.

Perustamistoimet

Kaupunginhallitus toteaa, että säätiön perustamista on valmisteltu yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa. Asiassa on saatu liikuntalautakunnan lausunto.

Oikeuspalvelut on esittänyt sääntöihin tarkennuksia ja teknisiä korjauksia, jotka on saatettu säätiön perustamista hoitavan tahon tietoon. Sääntöjen korjausehdotukset tullaan huomioimaan ennen säätiön perustamista.

Kaupunginhallitus ilmoittaa vielä, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille nyt tehdyn esityksen, niin kaupunginhallitus tulee

kehottamaan talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan siitä, että Helsingin osuus säätiön säädepääomasta eli  neljäkymmmentäviisituhatta (45 000) euroa maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02, Khn käytettävksi (yritystunnus 1000) projekti 1 04 02 00643

kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisten edellyttämät muutokset ja muut vähäiset tarkistukset ja

kehottamaan sivistystoimen rootelia valmistelemaan konsernijaostolle kaupungin ehdokkaan nimeämisen perustettavan säätiön valtuuskuntaan.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että päätös säätiöön lähtemisestä on ehdollinen. Sen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että sekä Espoo ja Vantaa päättävät lähteä mukaan säätiöön. Espoon kaupunki on tehnyt päätöksen säätiön osallistumisesta

Esittelijä

Helsingin seudulla opiskelee iso joukko suomalaisia huippu-urheilijoita tai huipulle pyrkiviä urheilijoita. Urhea-säätiön perustajana Helsingin kaupunki omalta osaltaan varmistaa myös jatkossa houkuttelevuuttaan Suomen johtavana opiskelu- ja urheilukaupunkina. Urheilevien opiskelijoiden valmistuminen ammattiin joko urheilu-uran aikana tai sen jälkeen on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikeuspalvelujen lausunto koskien Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia Urhean kutsua Urhea-säätiön perustajaksi

2

oikeuspalvelujen kommentit urhea-säätiön sääntöluonnokseen.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Hallintokeskus Oikeuspalvelut 10.1.2013

HEL 2012-008331 T 00 01 06

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) on kutsunut Helsingin kaupungin perustajaksi Urhean toimintaa selkeyttämään tarkoitettuun säätiöön, jonka suunniteltu nimi olisi Urhea-säätiö.

Oikeuspalvelujen lausunnon antamista varten saamat olennaisimmat asiakirjat ovat Helsingin kaupungille osoitettu kutsu säätiön perustajajäseneksi liitteineen, 10.4.2012 päivätyt luonnokset säädekirjaksi ja säätiön säännöiksi sekä vuosien 2010 ja 2011 Urhean toimintakertomukset. Oikeuspalvelut esittää näiden asiakirjojen pohjalta Urhea-säätiöön perustajana osallistumisesta lausuntonaan seuraavaa.

Säätiöittäminen

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea) ei tällä hetkellä ole oikeushenkilö, vaan se toimii eri tahojen yhteistyöverkostona. Urhea on esittänyt säätiöittämisen perusteluna tarvetta selkeyttää urheiluakatemian toimintaa oikeudellisesti ja hallinnollisesti itsenäisempään muotoon.

Oikeuspalveluiden näkemyksen mukaan Urhean toiminnan järjestäminen yhteisömuotoiseksi siten, että Urheasta muodostetaan itsenäinen oikeushenkilö, on tarkoituksenmukaista. Oman selvitystyönsä perusteella Urhea on pitänyt säätiömuotoa tarkoituksenmukaisimpana hallintomallina. Oikeudellista estettä Urhean toiminnan järjestämiseen säätiömuodossa ei ole.

Säädekirja ja säännöt

Oikeuspalvelut on saanut 10.4.2012 päivätyt luonnokset säädekirjaksi ja säätiön säännöiksi. Säädekirjaa ja säätiön sääntöjä on alla arvioitu näiden luonnosten perusteella.

Luonnoksissa säätiön säännöiksi ja säädekirjaksi ei aseteta perustajille velvollisuuksia osallistua säätiön rahoittamiseen säätiöpääoman maksamisen lisäksi. Säätiöpääomaksi on kaupungille esitetyssä kutsussa suunniteltu 130.000 euroa. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien osuus olisi yhteensä 80.000 euroa jakautuen niiden asukaslukujen suhteessa. Säätiön tulevan rahoituksen tarpeesta tai sen järjestämisestä ei kutsussa tai säätiön sääntöluonnoksessa ole mainintaa. Sääntöluonnoksen 3 §:ssä todetaan säätiöllä olevan oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä muulla tavoin kartuttaa omaisuuttaan. Pykälän mukaan säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Sääntöluonnoksen mukaan säätiössä on valtuuskunta. Valtuuskunta ei voi edustaa säätiötä ulospäin ja säätiön sisäisissä asioissa sillä on päättämisvalta ainoastaan säännöissä määrätyissä asioissa. Yleistoimivalta säätiön asioissa on säätiön lakisääteisellä toimielimellä hallituksella. Valtuuskuntaan kuuluu 25-50 jäsentä. Kullakin perustajataholla on sääntöluonnoksen mukaan oikeus nimetä valtuuskuntaan yksi jäsen. Valtuuskunnan muut jäsenet valitsee valtuuskunta. Sääntöluonnoksen mukaan valtuuskunta mm. nimeää säätiön hallituksen, joka koostuu 6-9 varsinaisesta jäsenestä, sekä päättää säätiölain edellytysten vallitessa säätiön sääntöjen muuttamisesta ja toiminnan lopettamisesta. Valtuuskunnan jäsenten lukumäärä on sijoitettavaan kokonaissäätiöpääomaan nähden huomattavan suuri, mutta ottaen huomioon säätiön verkostoluonteen todennäköisesti perusteltu.

Helsingin kaupungilla olisi edellä mainitun perusteella perustajana oikeus nimetä yksi jäsen enimmillään 50-jäseniseen valtuuskuntaan. Sääntöluonnoksen mukaan perustajilla ei ole oikeutta nimetä hallituksen jäseniä, vaan kaikki hallituksen jäsenet nimeää valtuuskunta.

Sääntöluonnoksen 7 §:n mukaan valtuuskunta käsittelee vuosikokouksessaan mm. hallituksen ehdotuksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Sääntöluonnoksen 7 §:ssä käytetty termi käsitellä jättää epäselväksi sen, päättääkö valtuuskunta toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä hallituksen esityksestä vai onko valtuuskunnalla oikeus ainoastaan lausua toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Sääntöluonnoksen 9 §:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää säätiön toimintaperiaatteista ja tulojen käytöstä säätiölain ja näiden sääntöjen mukaan, hoitaa ja kartuttaa säätiön rahavaroja ja muuta omaisuutta ja sijoittaa niitä turvatusti ja tuloja tuottavasti sekä valmistella ja hyväksyä valtuuskuntaa kuultuaan säätiön strategia ja organisaatiorakenne. Sääntöluonnoksen 9 §:n perusteella vaikuttaa siltä, että valtuuskunnalla on ainoastaan oikeus lausua talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta päätösvallan asiassa ollessa hallituksella. Sääntöluonnoksen perusteella valtuuskunnan toimivalta asiassa jää kuitenkin epäselväksi. Oikeuspalvelujen näkemyksen mukaan tulisi hallituksen ja valtuuskunnan välisen toimivallan selventämiseksi ja säätiölain vaatimusten täyttämiseksi ottaa sääntöjen 6 §:ään listaus valtuuskunnan tehtävistä.

Sääntöluonnos ja säädekirjaluonnos ovat yksityiskohdiltaan sellaiset, että oikeuspalvelujen käsityksen mukaan on epätodennäköistä, että rekisteriviranomainen voi vahvistaa sääntöluonnoksen mukaiset säännöt sellaisenaan säätiön säännöiksi. Esimerkiksi säädekirjaluonnoksen ja sääntöluonnoksen mukainen säätiön tarkoitus poikkeavat toisistaan ja sääntöluonnoksen määritys hallintoneuvoston tehtävistä ei ole täsmällinen.

Sääntöluonnoksen säännöt sisältävät myös kunnallisen perustajan kannalta epätarkoituksenmukaisia yksityiskohtia. Esimerkiksi sääntöluonnoksen mukaan valtuuskunta on kutsuttava koolle todistettavalla tavalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, mikä on kunnallisen päätöksenteon kannalta tosiasiallisesti liian lyhyt aika päättää kunnallisen perustajajäsenen nimeämä valtuuskunnan jäsen tai antaa omistajaohjauksen mukaisia ohjeita kunnallisen perustajajäsenen nimeämälle valtuuskunnan jäsenelle. Samanlaisia ongelmia kunnallisen perustajan kannalta aiheuttaa se, että sääntöluonnoksen mukaan valtuuskunnan kokouksessa voidaan käsitellä enemmistöpäätöksellä muitakin kuin kokouskutsussa mainittuja asioita.

Oikeuspalveluiden tarkemmat kommentit sääntöluonnokseen ilmenevät lausunnon liitteenä olevasta oikeuspalveluiden kommentoimasta sääntöluonnoksesta.

Edellä mainituissa sääntöluonnoksen ja säädekirjaluonnoksen yksityiskohtiin liittyvissä ongelmakohdissa on kysymys lähinnä teknisistä yksityiskohdista, joilla ei ole varsinaista vaikutusta säätiön luonteeseen tai sen tosiasialliseen toimintaan säätiön tultua perustetuksi. Helsingin kaupungin ryhtymiselle säätiön perustajaksi, ei ole oikeudellista estettä edellä mainitut seikat huomioon ottaen. Mikäli kaupunki päättää ryhtyä säätiön perustajaksi, pitää oikeuspalvelut teknisluonteisten yksityiskohtien korjaamiseksi tarpeellisena, että säädekirjan allekirjoittava taho valtuutetaan tekemään säädekirjaan ja sääntöihin rekisteriviranomaisen edellyttämiä muutoksia ja muita tarpeelliseksi katsomiaan muutoksia, jotka eivät merkittävästi muuta säätiön luonnetta tai toimintaa.

Suurilta linjoiltaan säädekirja ja sääntöluonnos mahdollistavat säätiön toiminnan järjestämisen.

Lisätiedot

Samuli Vartiainen, ma. asiamies, puhelin: 310 64011

samuli.vartiainen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 19.06.2012 § 127

HEL 2012-008331 T 00 01 06

Päätös

Lautakunta päätti antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon:

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia (Urhea)

Suomessa toimii tällä hetkellä 19 urheiluakatemiaa. Osa akatemioista on saanut Suomen Olympiakomitean virallisen huippu-urheiluakatemia -statuksen. Kaikilla akatemioilla on yhteinen tavoite sovittaa urheilu ja opiskelu parhaalla mahdollisella tavalla yhteen.

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on vuonna 2003 käynnistynyt Suomen Olympiakomitean hyväksymä virallinen huippu-urheiluakatemia. Urhea on yhteistyöverkosto, joka tukee urheilijoiden päivittäisharjoittelua, auttaa urheilun ja koulutuksen yhdistämisessä sekä helpottaa valmennuksen tukipalveluiden saatavuutta. Urhean toiminta on tarkoitettu nuorille huipulle tähtääville tai jo kansainvälisellä huipulla oleville urheilijoille

Urhean tavoitteet ovat tukea urheilijan päivittäisharjoittelun suunnittelua ja toteutusta, kehittää urheilijoiden opintomahdollisuuksia ja auttaa urheilijaa harjoittelun tukipalveluiden hyödyntämisessä

Urhea toimii yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa sekä monipuolisesti alueen eri oppilaitosten kanssa. Näiden lisäksi Urhean tavoitteena on kehittää yläkoulujen ja lajiliittojen välille toimiva yhteistyöverkosto ja edesauttaa Huippu-urheilun muutosryhmän lanseeraaman ”Urheilijan-polun” syntymistä.

Vuoden 2011 lopussa Urheassa oli jäsenenä 1737 urheilijaa, jotka on jaettu kolmeen tasoryhmään. 1. tason urheilijat ovat Olympiakomitean tai Paralympiakomitean valmennettavia, 2. tason urheilijat ovat aikuisten tai nuorten maajoukkueurheilijoita ja 3. tason urheilijat ovat nousevia haastajatason urheilijoita.

Urhean toiminnassa on mukana kaikkiaan 27 lajiliittoa ja noin 50 päätoimista valmentajaa kumppanuuslajeissa. Urheiluakatemia on lajeille tärkeä toiminnallinen ja strateginen yhteistyökumppani, joka pyrkii tukemaan lajien valmennuksen kehitystyötä tuomalla lajiin ulkopuolista näkemystä ja ohjausta.

Urhea-säätiö

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on ollut perustamisestaan lähtien yhteistyöverkosto, joka ei ole ollut tähän asti oikeushenkilö.

Urhean hallinnollisen aseman järjestäminen on käynyt välttämättömäksi viimeistään sen jälkeen, kun Olympiakomitea on vuosittain myöntänyt toimintaan avustusta. Asia nousi esille myös Olympiakomitean vuonna 2008 tekemässä auditoinnissa. Tämä korostuu jatkossa entisestään, jos Huippu-urheilun muutostyöryhmän suunnitelmien mukaan urheiluakatemioiden rooli suomalaisen liikunnan paikallistason koordinoijana vahvistuu.

Urhea on nyt perustamassa yleishyödyllisen säätiön selkeyttääkseen toimintaansa hallinnollisesti ja oikeudellisesti.

Säätiön tarkoituksena on edistää seudulla asuvien ja harjoittelevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista sekä kehittää urheilun ja opiskelun yhdistämismahdollisuuksia yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Säätiö kehittää päivittäisvalmennusta, harjoittelu- ja valmennusolosuhteita, urheilijan ja valmentajan työtä tukevia palveluita sekä opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta sekä tuottaa urheiluvalmennusta.

Säätiön hallituksessa tulisi olemaan 6 - 9 jäsentä. Lisäksi säätiöllä olisi valtuuskunta, johon kuuluisi 25 - 50 jäsentä. Kutakin perustajatahoa edustaa valtuuskunnassa jäsen, jonka kukin perustajataso valitsee keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Säätiön sääntöjä on valmisteltu myös yhdessä Helsingin kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Urhea on kutsunut säätäjiksi seuraavat tahot:

Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupungit, Suomen Olympiakomitean, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Arcada yrkeshögskolanin, Helmi liiketalousopiston, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian sekä Haaga-Helian, Metropolian ja Laurean ammattikorkeakoulut.

Edellä mainituista Suomen Olympiakomitea, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Helmi liiketalousopisto, Arcada sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulu ovat jo hyväksyneet kutsun. Muiden osalta asian käsittely on vielä kesken.

Urhean säädepääomaksi on suunniteltu 130 000 euroa. Tämä koostuisi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien jakamasta 80 000 euron osuudesta (arviolta Helsinki 45 600 euroa, Espoo 19 200 euroa ja Vantaa 15 200 euroa) ja muiden säätäjien  5 000 - 10 000 euron osuudesta.

Valmistelun yhteydessä on tehty tiettäväksi, että Helsingin kaupunki ei aio erikseen rahoittaa säätiön toimintaa, vaan sen taloudelliset panostukset ovat sen normaaleja koulutusjärjestelmän ja liikuntaedellytysten ylläpitoa.

Helsingin seudulla opiskelee iso joukko suomalaisia huippu-urheilijoita tai huipulle pyrkiviä urheilijoita. Urhea-säätiön perustajana Helsingin kaupunki omalta osaltaan varmistaa myös jatkossa houkuttelevuuttaan Suomen johtavana opiskelu- ja urheilukaupunkina. Urheilevien opiskelijoiden valmistuminen ammattiin joko urheilu-uran aikana tai sen jälkeen on kaupungin tavoitteiden mukaista.

Käsittely

19.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Petteri Huurre

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566