Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 76

Selvitys palvelualoitteesta Helsingin kaupungissa

HEL 2012-006582 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että palvelualoitekäytäntö hylätään ja kokeiluja ei aloiteta.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Osku Pajamäki: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.
Samalla kaupunginhallitus päättää, että palvelualoitekäytäntö hylätään ja kokeiluja ei aloiteta.

Kannattaja: Emma Kari

 

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.
Samalla kaupunginhallitus päättää, että palvelualoitekäytäntö hylätään ja kokeiluja ei aloiteta.

Jaa-äänet: 7
Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Jussi Chydenius, Emma Kari, Tuuli Kousa, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tarja Tenkula, Pilvi Torsti

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 8 - 7 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Pajamäen hylkäysehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys palvelualoitekäytännöstä  28.11.2012.pdf

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto 15.1.2013 asiaan Selvitys palvelualoitteesta Helsingin kaupungissa

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että palvelualoitekäytäntöä kokeillaan vuoden 2013 aikana nuorisoasiainkeskuksessa ja rakennusvirastossa.

Esittelijä

Helsingin kaupungin vuoden 2012 talousarvioon sisältyi se, että selvitetään ja mahdollisesti kokeillaan palvelualoitekäytäntöä kaupunginhallituksen erikseen määrittämällä tavalla.

Kaupunginhallitus kehotti 21.11.2011 talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään kaupunginhallitukselle 31.3.2012 mennessä palvelualoitekäytäntöä.

Talous- ja suunnittelukeskus selvitti palvelualoitekäytäntöä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja hankintakeskuksen kanssa. Selvitystyöhön osallistuivat myös kiinteistövirasto, nuorisoasiainkeskus ja rakennusvirasto.

Kaupunginhallitus päätti 21.5.2012 merkitä tiedoksi selvityksen palvelualoitekäytännöstä.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että marraskuun 2012 loppuun mennessä selvitetään, kuinka palvelualoitekäytäntöä voidaan konkreettisesti soveltaa Helsingissä eri hallinnonaloilla.

Selvityksessä esitetään, kuinka kaupungin oma henkilöstö, kaupunkilaiset, kolmannen sektorin toimijat ja yritykset voivat tehdä palvelualoitteita Helsingin kaupungille jonkun tai joidenkin palveluiden tuottamiseksi aikaisempaa laadukkaammin, asiakaslähtöisemmin ja kustannustehokkaammin.

Selvitykseen on sisällytettävä prosessikuvaus, josta ilmenee mm. mitä asioita aloitteessa on oltava ja miten palvelualoitteita kaupungin organisaatioissa käsitellään. Selvityksessä on oltava esitys myös siitä, miten vertailut tehdään laadullisesti sekä taloudellisesti kaupungin omaan palvelutuotantoon ja millä kriteereillä palvelualoite johtaa mahdolliseen hankintamenettelyyn.

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt palvelualoitekäytäntöä yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen ja rakennusviraston kanssa. Kaupungin vuoden 2013 talousarvioon sisältyy, että nuorisoasiainkeskus ja rakennusvirasto ovat talousarviossaan varautuneet osallistumaan mahdolliseen palvelualoitekokeiluun vuoden 2013 aikana.

Asiaan on liitetty 15.1.2013 pidetyn henkilöstötoimikunnan lausunto.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys palvelualoitekäytännöstä  28.11.2012.pdf

2

Henkilöstötoimikunnan lausunto 15.1.2013 asiaan Selvitys palvelualoitteesta Helsingin kaupungissa

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

Nuorisoasiainkeskus

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2013 § 14

Pöydälle 07.01.2013

HEL 2012-006582 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

21.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

14.05.2012 Pöydälle

07.05.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Terttu Holstila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36357

terttu.holstila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566