Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 74

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013 - 2014

HEL 2012-015794 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin ja Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Historiatoimikunta tukee myös Helsingin sotasurmat 1914 - 1922 tutkimushanketta.

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikuntaa seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

Henkilökohtaiset varajäsenet

Klinge, Matti 
professori emeritus

Ekholm, Kai  
ylikirjastonjohtaja

Varapuheenjohtaja

 

Manninen, Asta 
johtaja

Ranki, Kristina 
FT

Jäsenet

 

Sarantola-Weiss, Minna 
tutkimuspäällikkö

Parland-von Essen, Jessica 
arkistonjohtaja

Tandefelt, Henrika 
FT

Nyström, Samu
FM

Kuisma, Markku 
professori

Nieminen, Jarmo 
ye-everstiluutnantti evp.

Tuomioja, Erkki 
dosentti

Nuorteva, Jussi 
pääjohtaja

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan kuulemaan asiantuntijoita ja nimeämään itselleen tarpeelliset sihteerit.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Historiatoimikunnan toimintasuunnitelma 2013 - 2014

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin ja Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Historiatoimikunta tukee myös Helsingin sotasurmat 1914 - 1922 tutkimushanketta.

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä toimikuntaa seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

Henkilökohtaiset varajäsenet

Klinge, Matti 
professori emeritus

Ekholm, Kai  
ylikirjastonjohtaja

Varapuheenjohtaja

 

Manninen, Asta 
johtaja

Ranki, Kristina 
FT

Jäsenet

 

Sarantola-Weiss, Minna 
tutkimuspäällikkö

Parland-von Essen, Jessica 
arkistonjohtaja

Tandefelt, Henrika 
FT

Nyström, Samu
FM

Kuisma, Markku 
professori

Nieminen, Jarmo 
ye-everstiluutnantti evp.

Tuomioja, Erkki 
dosentti

Nuorteva, Jussi 
pääjohtaja

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa toimikunnan kuulemaan asiantuntijoita ja nimeämään itselleen tarpeelliset sihteerit.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 31.1.2011 asettaa toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä oli suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin ja Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä.

Toimikunnan puheenjohtajaksi kaupunginhallitus nimesi Matti Klingen sekä jäseniksi Tiina Merisalon, Asta Mannisen, Tuula Karjalaisen, Markku Kuisman ja Erkki Tuomiojan.

Historiatoimikunta on tehnyt periaatteellisen päätöksen, ettei toimikunnan palkkaama historiakirjoittaja voi olla samaan aikaan historiatoimikunnan jäsen tai varajäsen.

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan jäseniksi tulee valita sekä miehiä että naisia, kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tiivistelmä historiatoimikunnan toimintasuunnitelmasta 2013 - 2014 on tämän asian liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Historiatoimikunnan toimintasuunnitelma 2013 - 2014

Otteet

Ote

 

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje (kaupunginhallitus)

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelut-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566