Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 70

V Jäsenten nimeäminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2013 alkavaksi kaudeksi

HEL 2012-017179 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuonna 20013 alkavaksi toimikaudeksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Auterinen, Iiro

Luostarinen, Sirpa-Maaria

Östergård, Inger

Heikkinen, Lauri 

Träskman, Anhild

Wallius-Virkkula, Heidi 

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita vuonna 20013 alkavaksi toimikaudeksi Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

 

 

Esittelijä

Kårkulla samkommun on kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa tarkoitettu kuntayhtymä, jonka tarkoituksena on jäsenkuntiensa ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestäminen. Helsinki on kuntayhtymän jäsen.

Helsingin kaupungilla on perussopimuksen mukaan oikeus valita kuntayhtymän valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kuntayhtymän valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Jäsenten valinnassa tulee noudattaa tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaista kiintiöperiaatetta eli toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kårkulla samkommun

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 40

Pöydälle 14.01.2013

HEL 2012-017179 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

07.01.2013 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566