Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 72

Kaupunginhallituksen edustajien valinta lauta- ja johtokuntiin

HEL 2012-015795 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajikseen ja varaedustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

edustaja

varaedustaja

Asuntolautakunta

Seija Muurinen

Juha Hakola

Eläintarhan johtokunta

Jussi Halla-aho

Belle Selene Xia

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunta

Marcus Rantala

Björn Månsson

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta

Dan Koivulaakso

Sirpa Puhakka

Kaupunginmuseon johtokunta

Sirpa Puhakka

Dan Koivulaakso

Kaupunginorkesterin johtokunta

Jorma Bergholm

Pilvi Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tarja Tenkula

Tuomas Kurttila

Kiinteistölautakunta

Tuuli Kousa

Hannu Oskala

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Nina Castén

Osku Pajamäki

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

Jarmo Nieminen

Laura Rissanen

Liikuntalautakunta

Belle Selene Xia

Jussi Halla-aho

Nuorisolautakunta

Erkki Perälä

Sirkku Ingervo

Opetuslautakunta

Ulla-Marja Urho

Tatu Rauhamäki

- Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Ulla-Marja Urho

Tatu Rauhamäki

- Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Björn Månsson

Marcus Rantala

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

Lasse Männistö

Laura Kolbe

Pelastuslautakunta

Juha Hakola

Seija Muurinen

Rakennuslautakunta

Tuomas Kurttila

Tarja Tenkula

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

Tuomas Kurttila

Tarja Tenkula

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Emma Kari

Tuuli Kousa

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen jaosto

Laura Kolbe

Lasse Männistö

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen jaosto

Jasmin Hamid

Jussi Chydenius

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmas jaosto

Arja Karhuvaara

Kauko Koskinen

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Sirkku Ingervo

Tuomas Rantanen

Taidemuseon johtokunta

Tuomas Rantanen

Tuuli Kousa

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta

Tatu Rauhamäki

Ulla-Marja Urho

Teknisen palvelun lautakunta

Kauko Koskinen

Arja Karhuvaara

Varhaiskasvatuslautakunta

Laura Rissanen

Jarmo Nieminen

Yleisten töiden lautakunta

Hannu Oskala

Erkki Perälä

Ympäristölautakunta

Sirpa Puhakka

Dan Koivulaakso

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä edustajikseen ja varaedustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

edustaja

varaedustaja

Asuntolautakunta

Seija Muurinen

Juha Hakola

Eläintarhan johtokunta

 

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunta

 

 

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta

 

 

Kaupunginmuseon johtokunta

 

 

Kaupunginorkesterin johtokunta

Jorma Bergholm

Pilvi Torsti

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Tarja Tenkula

Tuomas Kurttila

Kiinteistölautakunta

Tuuli Kousa

Hannu Oskala

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Nina Castén

Osku Pajamäki

Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunta

Jarmo Nieminen

Laura Rissanen

Liikuntalautakunta

 

 

Nuorisolautakunta

Erkki Perälä

Sirkku Ingervo

Opetuslautakunta

Ulla-Marja Urho

Tatu Rauhamäki

- Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

Ulla-Marja Urho

Tatu Rauhamäki

- Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

 

 

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

Lasse Männistö

Laura Kolbe

Pelastuslautakunta

Juha Hakola

Seija Muurinen

Rakennuslautakunta

Tuomas Kurttila

Tarja Tenkula

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

Tuomas Kurttila

Tarja Tenkula

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Emma Kari

Tuuli Kousa

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäinen jaosto

Laura Kolbe

 

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan toinen jaosto

Jasmin Hamid

Jussi Chydenius

- Sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmas jaosto

Arja Karhuvaara

Kauko Koskinen

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Sirkku Ingervo

Tuomas Rantanen

Taidemuseon johtokunta

Tuomas Rantanen

Tuuli Kousa

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunta

Tatu Rauhamäki

Ulla-Marja Urho

Teknisen palvelun lautakunta

Kauko Koskinen

Arja Karhuvaara

Varhaiskasvatuslautakunta

Laura Rissanen

Jarmo Nieminen

Yleisten töiden lautakunta

Hannu Oskala

Erkki Perälä

Ympäristölautakunta

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § jäsenet ja varajäsenet kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2014.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää toimikautensa alussa edustajakseen ja varaedustajakseen jäsenensä tai varajäsenensä lautakuntiin ja kaupunginhallituksen alaisiin johtokuntiin. Lautakuntaan määrätty edustaa kaupunginhallitusta myös lautakunnan jaostossa ja lautakunnan alaisessa johtokunnassa, jollei kaupunginhallitus toisin päätä. Kaupunginhallitus ei määrää edustajaansa tarkastuslautakuntaan, toimi­kuntiin eikä opetuslautakunnan alaisiin johtokuntiin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje (kaupunginhallitus)

Lauta- ja johtokunnat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566