Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 89

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös uimahallien ja maauimaloiden valokuvauskieltoa koskeviin kanteluihin

HEL 2013-000235 T 03 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä liitteenä olevan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 18.12.2012 antaman päätöksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 18_12_2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä liitteenä olevan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 18.12.2012 antaman päätöksen tiedoksi.

Esittelijä

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on ratkaissut kantelun, jossa kantelijat arvostelivat Helsingin kaupungin liikuntaviraston menettelyä rajoittaa valokuvaamista kaupungin maauimaloissa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies toteaa johtopäätöksissään mm., että viranomainen voi tilan haltijana tai omistajana asiakkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden turvaamiseksi antaa käyttäytymisohjeita tai suosituksia. Nämä suositukset ja ohjeet eivät kuitenkaan ole oikeudellisesti sitovia, ellei niiden antaminen ole perustunut laissa säädettyyn valtuutukseen.

Lisäksi apulaisoikeusasiamies toteaa mm., että Helsingin kaupungin liikuntavirastolla on apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan ollut perustuslain yksityisyyden suojasta sekä rikoslain rangaistavaksi säädetyistä julkisrauhan rikkomisesta  ja salakatselusta johdettavia perusteita antaa uimahalleissa ja maauimaloissa käyttäytymisohjeita valokuvaamisesta. Kysymys ei ole velvoittavista määräyksistä vain käyttäytymisohjeista ja suosituksista, joiden perusteena on toisaalta yksityisyyden suojan turvaaminen ja toisaalta rikoslaissa rangaistavaksi säädetyn julkisrauhan rikkomisen ja salakatselun ehkäseminen.

Toimenpiteenä apulaisoikeusasiamies saattaa päätöksensä Helsingin kaupunginhallituksen ja liikuntaviraston tietoon.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 18_12_2012.pdf

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto valmistelu

Liikuntavirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566