Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 77

Vuoden 2013 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

HEL 2012-003621 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2013 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 916 200 euroa seuraavasti:

 

Avustus 2013, euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

15 000

Kotitalon ylläpitoon

5 060

Peruskorjausavustus

9 940

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

8 000

Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry

100 000

Sisältää kotikatutoiminnan

 

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 980

Vuotuisavustus

6 180

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

95 800

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

167 120

Vuotuisavustus

9 260

Vuokra-avustus

157 860

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry

16 370

Hyötykasviyhdistys ry

45 580

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

235 180

Vuotuisavustus

9 580

Vuokra-avustus

225 600

Kansainvälisen kaupunkiyhteistoiminnan tukeminen

8 765

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 640

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 125

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen r.s.

6 590

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys

23 730

Vuotuisavustus

6 990

Vuokra-avustus

16 740

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 930

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 000

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

15 800

Suomen Retkeilymajajärjestö - SRM ry

58 866

 

 

 

 

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

56 580

Vuotuisavustus

4 330

Vuokra-avustus

52 250

Svenska Finlands folkting

3 000

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

930 000

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 555

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 490

Pika-ajuritoimintaan, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 870

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Kj:n käyttöön

33 354

Yhteensä

1 916 200

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2013 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2014 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2013 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla ja lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Avustusten myöntämisen yhteydessä kaupunginhallitus velvoittaa talous- ja suunnittelukeskuksen käymään läpi avustuksia saavat tahot ja arvioimaan avustuksen todellista tarvetta sekä merkitystä yhdistyksille tulevia avustuspäätöksiä silmällä pitäen. Samalla tulee arvioida avustusten vaikuttavuutta ja hyötyä helsinkiläisille. Tulokset tulee esittää kaupunginhallitukselle ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistumiseen mennessä.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Penttilä, Lasse Männistö ja Marcus Rantala

 

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Lisäys päätösehdotukseen:

"Avustusten myöntämisen yhteydessä kaupunginhallitus velvoittaa talous- ja suunnittelukeskuksen käymään läpi avustuksia saavat tahot ja arvioimaan avustuksen todellista tarvetta sekä merkitystä yhdistyksille tulevia avustuspäätöksiä silmällä pitäen. Samalla tulee arvioida avustusten vaikuttavuutta ja hyötyä helsinkiläisille. Tulokset tulee esittää kaupunginhallitukselle ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistumiseen mennessä."

Kannattaja: Jussi Chydenius

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Rissasen vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä vuoden 2013 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, kuuluvista avustusmäärärahoista.pdf

2

Alvar Aalto Säätiö.pdf

3

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.pdf

4

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.pdf

5

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.pdf

6

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.pdf

7

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors ry.pdf

8

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.pdf

9

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.pdf

10

Hyötykasviyhdistys ry.pdf

11

Jyty Helsinki ry.pdf

12

Krematoriosäätiö.pdf

13

KTNn Helsingin paikallisyhdistys.pdf

14

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry.pdf

15

Sibelius Akatemia.pdf

16

Suomen Rauhanliitto.pdf

17

Suomen Retkeilymajajärjestö-SRM ry.pdf

18

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.pdf

19

Super ja Tehy.pdf

20

Svenska Finlands folkting.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee jakaa avustuksia vuoden 2013 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 916 200 euroa seuraavasti:

 

Avustus 2013, euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

15 000

Kotitalon ylläpitoon

5 060

Peruskorjausavustus

9 940

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry

8 000

Helsingin Kaupunginosayhdistykset ry

100 000

Sisältää kotikatutoiminnan

 

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

34 980

Vuotuisavustus

6 180

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

95 800

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

167 120

Vuotuisavustus

9 260

Vuokra-avustus

157 860

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry

16 370

Hyötykasviyhdistys ry

45 580

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

235 180

Vuotuisavustus

9 580

Vuokra-avustus

225 600

Kansainvälisen kaupunkiyhteistoiminnan tukeminen

8 765

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 640

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 125

Krematoriosäätiö - Krematoriestiftelsen r.s.

6 590

KTN:n Helsingin paikallisyhdistys

23 730

Vuotuisavustus

6 990

Vuokra-avustus

16 740

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

3 930

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 000

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

15 800

Suomen Retkeilymajajärjestö - SRM ry

58 866

 

 

 

 

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

56 580

Vuotuisavustus

4 330

Vuokra-avustus

52 250

Svenska Finlands folkting

3 000

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

930 000

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 555

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 490

Pika-ajuritoimintaan, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 870

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 820

Kj:n käyttöön

33 354

Yhteensä

1 916 200

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2013 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2014 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2013 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla ja lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle.

Esittelijä

Kj toteaa, että Khs päätti 12.12.2011 hyväksyä Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet. Samalla Khs päätti, ettei tule antamaan erillistä maksatusohjetta. Maksatusta ja avustusten hakumenettelyä koskevat asiat on huomioitu yleisohjeissa.

Vuoden 2013 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää Khs sekä asianomainen lauta- tai johtokunta.

Kvston 28.11.2012 vahvistaman vuoden 2013 talousarvion kohdalle
1 39 05 on merkitty 3 600 000 euron suuruinen avustusmääräraha Khn käytettäväksi. Määrärahasta kaupunginvaltuusto on sitonut 760 000 euroa Finlandia-talo Oy:lle, 55 000 euroa Kansainvälinen Sellotapahtuma ry:lle, 50 000 euroa Helsingin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalo-säätiölle, 101 800 euroa Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle, 608 000 euroa Oy Gardenia-Helsinki Ab:lle ja 109 000 euroa Y-Säätiölle. Näin ollen on päätettävä 1 916 200 euron suuruisen avustusmäärärahan käytöstä.

Esityslistan tämän asian liitteessä on esitetty avustusanomuksen jättäneiden yhdistysten sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2012, vuodelle 2013 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2013 avustukseksi.

Kaupungin henkilöstöjärjestöjen vuokra-avustukset sekä muut vuokra-avustukset ovat kiinteistöviraston ilmoittamien vuokrien suuruiset. Muut avustukset ovat pääsääntöisesti pysyneet vuoden 2012 tasolla.

KTN:n Helsingin paikallisyhdistykselle on esitetty anottua suurempaa avustusta, koska avustukset vuokriin myönnetään vuosittain täysimääräisenä. Vuokrat ovat kiinteistöviraston ilmoituksen mukaiset.

Koska nykyisen käytännön mukaan avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kunnallisen tiedotustoiminnan edistämiseen, opaskoulutuksen järjestämiseen ja veteraanijärjestöjen tilavuokriin varatuista avustusmäärärahoista haetaan vasta vuoden 2013 aikana, olisi tarkoituksenmukaista, että nämä määrärahat osoitettaisiin kaupunginjohtajan käytettäväksi. Vuosittain näistä määrärahoista avustukset on myönnetty samoille järjestöille.

Yleisten saunojen toiminnan avustaminen perustuu Khn asettaman komitean mietinnön pohjalta tehtyyn päätökseen (Khs 15.10.1990, 2111 §). Tällä hetkellä toiminnassa on kolme yleistä saunaa, joiden toimintaa on vuosittain tuettu.

Avustus Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiölle tontinvuokriin tulisi osoittaa kaupunginjohtajan käytettäväksi, koska avustuksen suuruus perustuu lainojen vuoden 2013 korkoihin ja koska avustus tulisi maksaa vasta sen jälkeen, kun valtio osaltaan on tehnyt päätöksen tontinvuokrista luopumisesta.

Pika-ajuritoimintaan varattu vuoden 2013 avustus olisi perusteltua jättää kaupunginjohtajan käytettäväksi, koska matkailu- ja kongressitoimisto ei ole vielä määritellyt pika-ajuritoiminnan avustuksen ehdoksi asetettavia ehtoja.

Yhdistysten edellisten avustusten käyttöä on valvottu tilinpäätöstietojen perusteella avustusten yleisohjeiden mukaisesti. Avustukset on käytetty haettuun tarkoitukseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhdistelmä vuoden 2013 talousarvion kohdalle 1 39 05, Yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, kuuluvista avustusmäärärahoista.pdf

2

Alvar Aalto Säätiö.pdf

3

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.pdf

4

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.pdf

5

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry.pdf

6

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.pdf

7

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors ry.pdf

8

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.pdf

9

Helsinki-Seura - Helsingfors-Samfundet ry.pdf

10

Hyötykasviyhdistys ry.pdf

11

Jyty Helsinki ry.pdf

12

Krematoriosäätiö.pdf

13

KTNn Helsingin paikallisyhdistys.pdf

14

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry.pdf

15

Sibelius Akatemia.pdf

16

Suomen Rauhanliitto.pdf

17

Suomen Retkeilymajajärjestö-SRM ry.pdf

18

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry.pdf

19

Super ja Tehy.pdf

20

Svenska Finlands folkting.pdf

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Talous- ja suunnittelukeskus

Talpa-liikelaitos

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.01.2013 § 41

Pöydälle 14.01.2013

HEL 2012-003621 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566