Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 75

Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle myönnetyn kaupungin takauksen täytäntöönpano

HEL 2013-000451 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan kaupunginvaltuuston 10.11.2010 (Kj/6, 246 §) tekemän päätöksen mukaisen Vuosaaren Urheilutalo Oy:n lainan takaussitoumuksen.

Käsittely

Esteelliset: Jussi Chydenius

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Khs 15.11.2010 Kvston täytäntöönpano

2

Kvsto 10.11.2010 § 246 lainan ja takauksen myöntäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja allekirjoittamaan kaupunginvaltuuston 10.11.2010 (Kj/6, 246 §) tekemän päätöksen mukaisen Vuosaaren Urheilutalo Oy:n lainan takaussitoumuksen.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että kaupunginvaltuuston 10.11.2010 Vuosaaren Urheilutalo Oy:n laina- ja takauspäätöksen täytäntöönpanopäätöksestä 15.11.2010, 1226 § on jäänyt pois takaussitoumuksen allekirjoittamista koskeva osa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Khs 15.11.2010 Kvston täytäntöönpano

2

Kvsto 10.11.2010 § 246 lainan ja takauksen myöntäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikeuspalvelut

Muutoksenhakukielto, täytäntöönpano

Tiedoksi

Taloussuunnittelu- ja varainhallinta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566