Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 84

Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2013-2014

HEL 2013-000075 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen asuntotuotantotoimikunnan sekä nimetä siihen seuraavat jäsenet:

1.     Jessica Karhu, Vihreät, puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Katriina Rosengren)

2.     Kauko Koskinen, Kok., varapuheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Tarja Lamminperä)

3.     Turkka Louekari, Vihreät (henkilökohtainen varajäsen Ari Lainevuo)

4.     Maarit Vierunen, Kok. (henkilökohtainen varajäsen Konsta Kuisma)

5.     Antti Koskela, SDP (henkilökohtainen varajäsen Paula Rinkinen)

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa asuntotuotantotoimikuntaa kuulemaan pysyvinä asiantuntijoina apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilää, osastopäällikkö Juhani Tuuttilaa kiinteistövirastosta, asemakaavapäällikkö Olavi Veltheimia kaupunkisuunnitteluvirastosta ja rahoitusjohtaja Tapio Korhosta talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Nimetyt

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee asettaa toimikaudekseen asuntotuotantotoimikunnan sekä nimetä siihen seuraavat jäsenet:

1.     Jessica Karhu, Vihreät, puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Katriina Rosengren)

2.     Kauko Koskinen, Kok., varapuheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Tarja Lamminperä)

3.     Turkka Louekari, Vihreät (henkilökohtainen varajäsen Ari Lainevuo)

4.     Maarit Vierunen, Kok. (henkilökohtainen varajäsen Konsta Kuisma)

5.     Antti Koskela, SDP (henkilökohtainen varajäsen Paula Rinkinen)

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa asuntotuotantotoimikuntaa kuulemaan pysyvinä asiantuntijoina apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilää, osastopäällikkö Juhani Tuuttilaa kiinteistövirastosta, asemakaavapäällikkö Olavi Veltheimia kaupunkisuunnitteluvirastosta ja rahoitusjohtaja Tapio Korhosta talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Esittelijä

Asuntotuotantotoimikunnan toimiala johtosäännön 1 §:n mukaan on seuraava:

”Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta ja sen alainen Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto vastaavat niiltä tilatun kaupungin oman asuntotuotannon ja korjausrakentamisen johtamisesta, valvomisesta, kehittämisestä ja rakennuttamisesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi toimikunta huolehtii sille varattujen tai sopimuksin tulleiden muiden uudisrakentamis- ja peruskorjauskohteiden rakennuttamisesta ja kaupungin omistamien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tilaaman teknisen kunnossapidon asiantuntijatehtävistä.”

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Kaupunginhallituksen asettamien johtokuntien ja toimikuntien jäsenet valitaan kaupunginhallituksen toimikaudeksi. Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kaupunginhallitus valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kaupunginhallitus on viimeksi 31.1.2011 asettanut asuntotuotantotoimikunnan ja nimennyt siihen seuraavat henkilöt:

Tuomas Rantanen, Vihreät, puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen Anni Mikkelsson), Kauko Koskinen, Kok., varapuheenjohtaja (Kalle Loukamo), Laura Yrjänä, Vihreät, (Aura Kivilaakso), Anita Kuitunen, Kok. (Johanna Eiramo) ja Jarmo Laaksonen, SDP (Heikki Kehälinna).

Toimikunta on päättyvänä toimikautena kuullut pysyvinä asiantuntijoina pysyvinä asiantuntijoina apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilää, apulaiskaupunginsihteeri Miliza Ryötiä hallintokeskuksesta, osastopäällikkö Juhani Tuuttilaa kiinteistövirastosta, asemakaavapäällikkö Olavi Veltheimia kaupunkisuunnitteluvirastosta, kaupungininsinööri Raimo K. Saarista rakennusvirastosta sekä rahoitusjohtaja Tapio Korhosta, kehittämispäällikkö Markus Härkäpäätä ja suunnittelupäällikkö Kirsi Mäkistä talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Nimetyt

 

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

Asuntotuotantotoimisto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566