Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 66

Kaupunginvaltuuston 16.1.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.1.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Mari Puoskarille, Harry Bogomoloffille ja Sara Paavolaiselle.

 

 

 

Tiedoksi taloushallintopalvelulle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valituksi tulleille.

 

 

 

Tiedoksi taloushallintopalvelulle.

 

 

5

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston valintojen osalta asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 30.1.12013.

 

 

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ao. virastoa oman luottamushenkilöelimensä osalta ilmoittamaan valituksi tulleille sekä toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille ja taloushallintopalvelulle.

 

 

6

Ei toimenpidettä.

 

 

7

Tiedoksi hallintokeskukselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11-12

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginhallitus päätti 31.11.2009 (1339 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, että Torikortteleiden kehittämissuunnitelman aikataulu päivitetään seuraavasti:

 

 

 

1

 

Elefanttikorttelin pohjoisosan peruskorjaus- ja muutostyöt tulee aloittaa keväällä 2014.

 

 

 

2

 

Kaupunginmuseon käytössä Sarvikuonon korttelissa nyt olevien tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt tulee aloittaa Elefanttikorttelin peruskorjaus- ja muutostöiden valmistuttua vuoden 2016 alussa.

 

 

 

3

 

Postikeskuksen ja digipainon käytössä nyt olevien tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt tulee aloittaa vuoden 2013 loppuun mennessä.

 

 

 

4

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa Elefanttikorttelin pohjoisosan tiloja kaupunginmuseolle vuokratessaan soveltamaan vuokranmäärityksessä 1 %:n nettotuottotavoitetta.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Leijona Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi  talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle sekä Tukkutorille.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslaitokselle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Lauttasaari-Seura ry:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslaitokselle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

13-14

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

15

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 16.1.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-2

Ei toimenpidettä.

 

 

3

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Mari Puoskarille, Harry Bogomoloffille ja Sara Paavolaiselle.

 

 

 

Tiedoksi taloushallintopalvelulle.

 

 

4

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valituksi tulleille.

 

 

 

Tiedoksi taloushallintopalvelulle.

 

 

5

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston valintojen osalta asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 30.1.12013.

 

 

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ao. virastoa oman luottamushenkilöelimensä osalta ilmoittamaan valituksi tulleille sekä toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Tiedoksi lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille ja taloushallintopalvelulle.

 

 

6

Ei toimenpidettä.

 

 

7

Tiedoksi hallintokeskukselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

11-12

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginhallitus päättänee 31.11.2009 (1339 §) tekemäänsä päätöstä tältä osin muuttaen, että Torikortteleiden kehittämissuunnitelman aikataulu päivitetään seuraavasti:

 

 

 

1

 

Elefanttikorttelin pohjoisosan peruskorjaus- ja muutostyöt tulee aloittaa keväällä 2014.

 

 

 

2

 

Kaupunginmuseon käytössä Sarvikuonon korttelissa nyt olevien tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt tulee aloittaa Elefanttikorttelin peruskorjaus- ja muutostöiden valmistuttua vuoden 2016 alussa.

 

 

 

3

 

Postikeskuksen ja digipainon käytössä nyt olevien tilojen peruskorjaus- ja muutostyöt tulee aloittaa vuoden 2013 loppuun mennessä.

 

 

 

4

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa Elefanttikorttelin pohjoisosan tiloja kaupunginmuseolle vuokratessaan soveltamaan vuokranmäärityksessä 1 %:n nettotuottotavoitetta.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Leijona Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi  talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistölautakunnalle, kaupunginmuseolle sekä Tukkutorille.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslaitokselle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Lauttasaari-Seura ry:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, pelastuslaitokselle sekä ympäristölautakunnalle.

 

 

13-14

Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

15

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566