Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 85

Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön ilmoitus virkasuhteen päättymisestä eläkkeelle siirtymisestä 1.8.2013

HEL 2013-000373 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta, että kiinteistöviraston hallinto-osaston nykyisen osastopäällikön **************** virkasuhde päättyy 31.7.2013 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.8.2013 alkaen.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ilmoituksentekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee todeta, että kiinteistöviraston hallinto-osaston nykyisen osastopäällikön **************** virkasuhde päättyy 31.7.2013 hänen siirtyessään eläkkeelle 1.8.2013 alkaen.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

Esittelijä

Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikkö **************** ilmoittaa kirjeellään 10.1.2013 kaupunginhallitukselle siirtyvänsä eläkkeelle 1.8.2013 alkaen. Kiinteistölautakunnan tulee siksi julistaa virka julkisesti haettavaksi kiinteistötoimen johtosäännössä mainituin pätevyysvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin. Osastopäällikkötasoisesta virkasuhteesta päättää kaupunginhallitus.

Hallinto-osaston osastopäällikkö johtaa hallinto-osastoa, jonka tehtävänä on kiinteistötoimen johtosäännön mukaan huolehtia viraston keskitetyistä hallinnollisista palveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kaupungin kielitaitosäännön mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Viran (vakanssinumero 060001) tehtäväkohtainen palkka on yleiskorotuksen jälkeen 1.2.2013 lukien 5591,38 e/kk euroa/kk.

Eroilmoitus on liitteenä 1.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ilmoituksentekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566