Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 80

Eroanomus rakentamispalvelun (Stara) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan virasta ja viran haettavaksi julistaminen

HEL 2012-016510 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakentamispalvelun (Stara) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja Hannu Virtasalolle eron yksikönjohtajan virasta 1.10.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakentamispalvelua julistamaan kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran haettavaksi 14 päivän hakuajoin sekä rakentamispalvelun johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 6399 euron kokonaispalkan mukaisin palkkaeduin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. henkilö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakentamispalvelun (Stara) kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja Hannu Virtasalolle eron yksikönjohtajan virasta 1.10.2013 lukien.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakentamispalvelua julistamaan kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtajan viran haettavaksi 14 päivän hakuajoin sekä rakentamispalvelun johtosäännön ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja 6399 euron kokonaispalkan mukaisin palkkaeduin.

Esittelijä

Rakentamispalvelun kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja Hannu Virtasalo on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.10.2013 lukien.

Rakentamispalvelun organisaatio on muuttunut 1.1.2013 lukien siten, että pohjoinen kaupunkitekniikka -osastosta on tullut kaupunkitekniikan ylläpito -niminen osasto. Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja. Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

Rakentamispalvelun johtosäännön 14 §:n mukaan viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Kaupunkitekniikan ylläpidon yksikönjohtaja kuuluu kaupungin Hay-palkkausjärjestelmässä luokkaan 22, jonka kokonaiskuukausipalkka on palkkahaarukan alarajan mukaan 6399 euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. henkilö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Stara

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 13.12.2012 § 195

HEL 2012-016510 T 01 01 04 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin rakentamispalvelun pohjoinen kaupunkitekniikka –osaston yksikön johtaja Hannu Virtasalon eroilmoituksen ja ehdottaa kaupunginhallitukselle eron myöntämistä Hannu Virtasalolle 1.10.2013 lukien. Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että virka saadaan julistaa haettavaksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566