Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 68

V Kaupunginhallituksen konsernijaoston valinta toimikaudeksi 2013 - 2014

HEL 2013-000278 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2014

1.     kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä

2.     kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Konsernijaosto (muutokset 21.1.2013)

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita toimikaudeksi 2013 - 2014

1.     kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä

2.     kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi konsernijaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi jaoston jäsenen.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2013 johtuen kaupunginvaltuuston 16.1.2013 kokouksessa (asia 6) päätetyn johtosääntömuutoksen tuomista muutoksista jaoston jäsenmäärään ja johtamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Konsernijaosto

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566