Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 81

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemuksesta

HEL 2012-016156 T 11 01 00 00

Viite: Dnro ESAVI/85/04.08/2012

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa ja käsittelyä Konalan teollisuusalueella:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 8.1.2013 kaupungin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon MP-IT Computers Oy:n hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemuksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapureille.

Kaupunginhallitus puoltaa MP-IT Computers Oy:n hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Ympäristölupahakemus

3

Karttatuloste

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa ja käsittelyä Konalan teollisuusalueella:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 8.1.2013 kaupungin terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon MP-IT Computers Oy:n hakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemuksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista eikä kohtuutonta rasitusta naapureille.

Kaupunginhallitus puoltaa MP-IT Computers Oy:n hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottoa ja käsittelyä Konalan teollisuusalueella. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 14.1.2013 mennessä. Lisäaikaa lausunnon antamiseen on saatu 31.1.2013 asti.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 8.1.2013 kunnan terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon MP-IT Computers Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

MP-IT Computers Oy hakee ympäristölupaa jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn. Hakemus koskee yrityksistä peräisin olevien käytöstä poistettujen ATK- ja IT -laitteiden vastaanottoa ja käsittelyä. Ensisijainen tarkoitus on korjata laitteet uudelleenkäyttöön. Muut laitteet hyödynnetään komponentteina ja varaosina mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan harjoittaja hakee lupaa saada käsitellä vuodessa 100 tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua.

Laitos sijaitsee Helsingin kaupungin Konalan kaupunginosassa sijaitsevalla kiinteistöllä osoitteessa Hankasuontie 7. Toiminta sijaitsee asemakaavoitetulla Konalan teollisuusalueella kaavamerkinnällä TTV, joka on yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Toiminnan tilat ovat Hankasuontie 7:n teollisuus- ja varastokiinteistön toisessa kerroksessa 295 m² tilassa.

Yritys toimii arkisin klo 9–17. Kyse on olemassa olevasta toiminnasta. Hakemuksen mukaan toiminta ei aiheuta melua naapurikiinteistöihin. Lähikiinteistöt osoitteissa Hankasuontie 5 ja 9 ovat teollisuus- ja varastokiinteistöjä. Lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 250 metrin päässä laitoksesta. Toimintaa harjoitetaan tontilla olevassa teollisuusrakennuksessa. Samassa kiinteistössä toimii myös muita yrityksiä.

Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, eikä lähistöllä ole luontokohteita, joihin toiminnalla olisi jotakin vaikutusta. Toiminnassa ei synny päästöjä maahan, ilmaan ja veteen.

Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella tai sen läheisyydessä, eikä lähistöllä ole luontokohteita, joihin toiminnalla olisi jotakin vaikutusta. Toiminnassa ei synny päästöjä maahan, ilmaan ja veteen.

Ääntä aiheutuu vain toimintaan liittyvästä liikenteestä, kuten laite-erien tuonneista ja jätteiden noudoista sekä myytyjen tuotteiden noudoista. Jätevesiä syntyy vain sosiaalitiloista ja ne johdetaan viemäriverkostoon. Toiminnassa syntyvät jätteet ja vaaralliset jätteet toimitetaan luvan omaavalle vastaanottajalle jatkokäsittelyyn.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Ympäristölupahakemus

3

Karttatuloste

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristölautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566