Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

3/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

21.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 67

V Kaupunginhallituksen johtosäännön muuttaminen

Pöydälle 21.01.2013

HEL 2013-000369 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee kumota kaupunginhallituksen johtosäännön 2 a §:n ja muuttaa 2 § kuulumaan seuraavasti:

 

2 § Kaupunginhallitus ja sen jaostot

Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan lisäksi valtuusto valitsee kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi konsernijaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajaksi jaoston jäsenen.

Kaupunginhallitus voi asettaa tilapäisen jaoston valmistelemaan määrättyä asiaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää. Jaoston jäsenmäärästä päättää kaupunginhallitus. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä.  Kaupunginhallitus valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 4 §:n 1 momentin kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallituksen ja sen jaoston kokouksissa kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja esittelevät toimialaansa kuuluvat asiat. Tarvittaessa kaupunginjohtaja ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa 8 §:n nimeksi Kaupunginhallituksen tehtävät.

Esittelijä

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta (Kuntalaki 23 §). Vuorovaikutteisessa valmistelussa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa  voidaan tarvita luottamushenkilöiden näkökulman esiintuomista jo asian valmisteluvaiheessa. Tilapäisten jaostojen perustaminen edesauttaisi kuntalaisdemokratian toteutumista merkittävien ja laajakantoisten asioiden valmistelussa ja vahvistaisi siten kaupunginhallituksen asemaa valmistelun johtamisessa. Esitetyt muutokset mahdollistavat sen, että kaupunginhallitus voi asettaa tilapäisen jaoston edellä mainittuihin tehtäviin ilman, että kaupunginvaltuusto muuttaisi kaupunginhallituksen johtosääntöä erikseen tapauskohtaisesti. Kaupunginhallitus voi asettaa tilapäisen jaoston enintään toimikaudekseen.

Kaupunginhallituksen tilapäisen jaoston perustaminen edellyttää kaupunginhallituksen johtosäännön 2 ja 4 §:ien muuttamista. Lisäksi esitetään sääntöteknisistä syistä kumottavaksi 2 a §, koska konsernijaostoa koskevat määräykset esitetään sisällytettäviksi muuttamattomina 2 §:ään. Kaupunginhallituksen johtosäännön 2 b §, jossa säädetään sosiaali- ja terveysjaostosta, on voimassa vain siihen asti, kun sosiaali- ja terveystoimen ja varhaiskasvatustoimen johtosäännöissä tarkoitetut sosiaali- ja terveyslautakunta ja varhaiskasvatuslautakunta ensimmäisen kerran kokoontuvat. Tämän vuoksi 2 b §:ää ei erikseen esitetä kumottavaksi. Esitetty muutos ei edellytä hallintosäännön puhe- ja läsnäolo-oikeuksia koskevien määräysten tarkistamista.

Kaupunginhallituksen johtosäännön muutokset on valmisteltu yhteistyössä sääntötoimikunnan kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva kaupunginhallituksen johtosääntö

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566