Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 58

Kirjastotoimen johtajan avoimen viran hoitajan määrääminen

HEL 2012-011572 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaaran hoitamaan kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi tulevaa virkaa ajanjaksona 1.2. - 3.3.2013 virkaan kuuluvin 7 533,28 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirjaston esitys kirjastotoimen johtajan avoimen viran hoitajan määräämiseksi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaaran hoitamaan kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi tulevaa virkaa ajanjaksona 1.2. - 3.3.2013 virkaan kuuluvin 7 533,28 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto otti 12.12.2012 yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Haaviston kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi tulevaan virkaan. Haavisto on ilmoittanut ottavansa kirjastotoimen johtajan viran vastaan 4.3.2013. Kirjastotoimen johtajan virka jää näin ollen avoimeksi ajanjaksolla 1.2. -3.3.2013. Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Kun viranomainen on kaupunginvaltuusto, niin kaupunginhallitus voi antaa määräyksen enintään 180 päivän ajaksi.

Kirjasto on esittänyt, että avoimen viran hoitajaksi määrätään kirjastotoimen apulaisjohtaja Anna-Maria Soininvaara. Soininvaara on toiminut kirjastotoimen apulaisjohtajana vuodesta 2004, ja hän on toiminut myös kirjastotoimen johtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirjaston esitys kirjastotoimen johtajan avoimen viran hoitajan määräämiseksi

Tiedoksi; Muutoksenhaku, oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kirjasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 § 442

HEL 2012-011572 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Haaviston kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi tulevaan virkaan siihen kuuluvin 7 400 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Haavisto ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 26.11.2012 § 1324

HEL 2012-011572 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee ottaa  yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Haaviston kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi tulevaan virkaan siihen kuuluvin 7 400 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Haavisto ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.11.2012 § 153

HEL 2012-011572 T 01 01 01 01

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kaupunginkirjaston kirjastotoimen johtajan 1.2.2013 avoimeksi tulevaan virkaan valitaan yhteiskuntatieteiden maisteri Tuula Haavisto.

Esittelijä

kirjastotoimen johtaja

Maija Berndtson

Lisätiedot

Kaija Toppari, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 85535

kaija.toppari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566