Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

Korjattu 24.1.2013 AV (Hallintolaki 51 §) - palkka korjattu

§ 59

Eron myöntäminen tietokeskuksen kehittämispäällikölle, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoitajan määrääminen

HEL 2013-000147 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää MMM Riitta Rosenbergille eron tietokeskuksen kehittämispäällikön virasta 5.1.2013 lukien ja kehottaa tietokeskusta julistamaan viran haettavaksi 5 056,00 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä  projektipäällikkö Merja Kosken hoitamaan kehittämispäällikön avointa virkaa 5 056,00 euron mukaan määräytyvin palkkaeduin 31.7.2013 saakka, kuitenkin kauintaan siihen asti, kunnes virkaan vakinaisesti valittu ryhtyy virkaa hoitamaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen kehittämispäällikön eroilmoitus.pdf

2

Tietokeskuksen esitys kehittämispäällikön viran julistamisesta haettavaksi ym.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää MMM Riitta Rosenbergille eron tietokeskuksen kehittämispäällikön virasta 5.1.2012 lukien ja kehottaa tietokeskusta julistamaan viran haettavaksi 5 556,00 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättänee määrätä  projektipäällikkö Merja Kosken hoitamaan kehittämispäällikön avointa virkaa 5 5056, 00 euron mukaan määräytyvin palkkaeduin 31.7.2013 saakka, kuitenkin kauintaan siihen asti, kunnes virkaan vakinaisesti valittu ryhtyy virkaa hoitamaan.

Esittelijä

Kehittämispäällikkö toimii tietokeskuksen hallinto-osaston osastopäällikkönä. Hallinto-osaston tehtävänä on huolehtia tietokeskuksen hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluista sekä keskitetyistä tukipalveluista.

Kehittämispäällikkö Riitta Rosenberg on pyytänyt eroa kehittämispäällikön tehtävistä. Avoimen viran hoitajaksi esitetään projektipäällikkö Merja Koskea, joka on hoitanut kehittämispäällikön viransijaisuutta ajalla 1.1.2011 - 4.1.2013. Hallintosäännön 3. luvun 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen kehittämispäällikön eroilmoitus.pdf

2

Tietokeskuksen esitys kehittämispäällikön viran julistamisesta haettavaksi ym.

Tiedoksi: Muutoksenhaku, Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Virasta eronnut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566