Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/5

 

14.01.2013

 

 

 

 

 

 

§ 61

Suomenkielisen työväenopiston aluerehtorin virasta eroaminen

HEL 2012-015960 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Pirkko Laitiselle suomenkielisen työväenopiston aluerehtorin virasta 1.3.2012 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

erohakemus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää eron Pirkko Laitiselle suomenkielisen työväenopiston aluerehtorin virasta 1.3.2012 lukien.

Esittelijä

Suomenkielisen eteläisen alueopiston rehtori Pirkko Laitinen pyytää eroa aluerehtorin virasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta. Viimeinen virassaolopäivä on 28.2.2013.

Alueopiston rehtorin virkaa ei ole tarkoitus täyttää, koska suomenkielisen työväenopiston uuden organisaation mukaiset osastopäälliköiden virat tulevat kaupunginhallitukseen täytettäväksi 1.5.2013 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

erohakemus

Tiedoksi

Pirkko Laitinen

Suomenkielinen työväenopisto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566